Oferta kształcenia w roku akademickim {rok}

Wyświetlanie

Rodzaj oferty

Wydział

Kierunek

Forma studiów


Poziom studiów

Oferta dla Polaków

Znalezionych naborów: {n}

Strona: 1

1. Kierunek: Sztuki plastyczne

Studia {typ} {forma}

Wydział Sztuki
Miejsce prowadzenia zajęć: Kielce

Limit miejsc: {limit}
Opłata rekrutacyjna: 150.00 PLN
Minimalna ocena wymagana do zakwalifikowania: 4
Ubiegłoroczny próg punktowy: 4.003977

Terminy (oferta archiwalna):
rejestracja od 2022-06-01 do 2022-07-20,
ogłoszenie wyników 2022-07-22,
składanie dokumentów od 2022-07-23 do 2022-07-27.

Limit miejsc: {limit}
Opłata rekrutacyjna: 150.00 PLN
Minimalna ocena wymagana do zakwalifikowania: 4

Opis

Studia przeznaczone są dla absolwentów kierunków artystycznych i projektowych w dyscyplinie sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki oraz dla absolwentów innych kierunków posiadających przygotowanie plastyczne.

Opłatę rekrutacyjną w wysokości 150 zł wnoszą kandydaci, których obowiązuje sprawdzian uzdolnień artystycznych - kandydaci innych kierunków posiadający przygotowanie plastyczne (podstawa prawna: §1 ust. 1 pkt 1 Zarządzenia nr 50/2022 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 28 kwietnia 2022 roku w sprawie wysokości opłaty rekrutacyjnej kandydatów na studia, studia podyplomowe oraz kursy dokształcające w roku akademickim 2022/2023).

Kryteria kwalifikacji

 • Absolwent innych kierunków posiadający przygotowanie plastyczne

  Absolwent innych kierunków posiadający przygotowanie plastyczne.

  1. Sprawdzian uzdolnień

   Ocena predyspozycji plastycznych kandydata na podstawie prezentacji portfolio prac plastycznych przesłanych do komisji rekrutacyjnej nie później niż
   dzień przed planowanym terminem przeglądu, zawierającej realizacje w wybranych technikach malarskich, rysunkowych, graficznych, odnoszących się do tematu studium martwej natury, pejzażu, postaci ludzkiej - minimum 10 sztuk w formacie nie mniejszym niż A3. Ocenie podlegają prace przesłane przez kandydata na studia, które należy przesłać nie później niż dzień przed planowanym terminem egzaminu (do 20 lipca 2022 r. włącznie).
   Liczba punktów od 0 do 200.

   Plik pdf z prezentacją portfolio prac plastycznych powinien być zatytułowany imieniem i nazwiskiem kandydata, zawierać reprodukcje prac plastycznych w jakości fotograficznej pozwalającej na przeprowadzenie oceny predyspozycji do podjęcia studiów, zdjęcie poglądowe ukazujące zestaw wszystkich realizacji podlegających ocenie - ułożonych obok siebie, należy przesłać skan wypełnionego oświadczenia na adres e-mail: rekrutacjaws@ujk.edu.pl

  2. Konkurs dyplomów

   Ocena z dyplomu studiów pierwszego stopnia.
   Minimalna ocena na dyplomie uprawniająca kandydata do wpisu na listę studentów: 4

   Przedmioty:

   ocena z dyplomu (ocena z dyplomu studiów pierwszego stopnia)
  3. Ranking wyników

   W przypadku jednakowych ocen z dyplomu o przyjęciu decyduje średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia.

   Przedmioty:

   średnia ocen (średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia)
 • Absolwent studiów I stopnia
  1. Konkurs dyplomów

   Ocena na dyplomie ze studiów pierwszego stopnia.

   Minimalna ocena na dyplomie uprawniająca kandydata do wpisu na listę studentów: 4

   Przedmioty:

   ocena z dyplomu (ocena na dyplomie ze studiów pierwszego stopnia)
  2. Ranking ocen

   W przypadku jednakowych ocen z dyplomu o przyjęciu decyduje średnia ze studiów pierwszego stopnia.

   Przedmioty:

   średnia ocen (średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia)

Wymagane dokumenty

 • Wydruk internetowego formularza (prawdziwość danych zawartych w formularzu, kandydat potwierdza własnoręcznym podpisem);
 • Dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia lub drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich (odpis lub poświadczona przez uczelnię kopia) wraz z suplementem do dyplomu lub w przypadku jego braku inny dokument, pozwalający ustalić średnią ze studiów i wynik studiów;
 • 1 fotografię kolorową w wersji elektronicznej - jpg, 2cm x 2.5cm, 236 x 295 pikseli – poprzez formularz rejestracyjny;
 • 1 fotografię papierową zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (taka sama jak fotografia cyfrowa dołączona do internetowego formularza rejestracyjnego);
 • Teczka wiązana A4 - biała;

Składanie dokumentów

Sylwetka absolwenta

Studia II stopnia na kierunku Sztuki plastyczne opiera się na wszechstronnym kształceniu artystycznym w obszarze sztuk plastycznych i prowadzi do pogłębienia wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych w zakresie stosowania różnorodnych mediów artystycznych do wyrażania własnych koncepcji. Skoncentrowanie programu na zasadniczych obszarach współczesnych i klasycznych mediów sztuk plastycznych pozwala na uzyskanie pełnych zdolności do posługiwania się złożonym, interdyscyplinarnym językiem, elastycznego poruszania się pomiędzy subdyscyplinami sztuki. Kształcenie w ramach bloku przedmiotów kierunkowych oraz fakultatywnych prowadzi do uzyskania szerokich możliwości rozwoju, wpływających na dalsze losy zawodowe czy to jako artysta – freelancer, czy współdziałając w zespołach. Przedmioty teoretyczne powiązane z aktualną problematyką sztuk plastycznych, umożliwiających poszukiwanie współczesnych kontekstów historycznych, estetycznych, społecznych i kulturowych prowadzi do wykształcenia świadomej postawy twórczej, o szerokich horyzontach myślowych, zdolnej do prowadzenia wielowymiarowej działalności twórczej. Program daje szansę na uzyskanie kompetencji w obszarach ułatwiających funkcjonowanie artyście na rynku pracy, w zawodach m.in. o istotnym znaczeniu dla rozwoju przemysłów kreatywnych, upowszechniania i promocji kultury wizualnej.

Zajęcia podlegające wyborowi. Student wybiera:

1) Jedną grupę przedmiotów w zakresie:

a) GRAFIKA WYDAWNICZA

b) GRAFIKA MULTIMEDIALNA

c) FORMY UŻYTKOWE

2) Jeden przedmiot ogólnoplastyczny – fakultatywny w zakresie:

a) MALARSTWA

b) GRAFIKI

c) RZEŹBY

Absolwent posiada wiedzę, umiejętności, kompetencje społeczne wszechstronnego artysty, aktywnego twórcy w zakresie sztuk wizualnych oraz uczestnika i organizatora kultury współczesnej. Potrafi realizować i upowszechniać złożone pod względem formy i treści kreacje wizualne i multimedialne. Przygotowany jest do pełnienia społecznej funkcji artysty plastyka – absolwenta kierunku artystycznego, prowadzenia samodzielnej działalności twórczej, podjęcia pracy zawodowej w instytucjach kultury i sztuki, ośrodkach upowszechniania kultury wizualnej, mass-mediach, strukturach promocyjnych i reklamowych, zespołach projektowych.

Absolwent kończący kształcenie w ramach bloku grafiki wydawniczej jest artystą – projektantem opraw graficznych różnorodnych publikacji drukowanych i cyfrowych, w tym wydawnictw zwartych, periodyków czasowych, ilustracji książkowych i prasowych, plakatów.

Absolwent kończący kształcenie w ramach bloku przedmiotów form użytkowych jest artystą – projektantem tworzącym różnorodne produkty funkcjonalne, będącym odpowiedzialnym za proces powstania projektu od momentu kreowania koncepcji, przez jego modelowanie, prototypowanie z zastosowaniem właściwych metod kształtowania produktu, zarządzania projektem.

Absolwent kończący kształcenie w ramach bloku przedmiotów grafika multimedialna jest artystą – projektantem tworzącym wszelkiego rodzaju formy multimedialne i interaktywne, obejmujące rozwiązania w obszarze grafiki animacyjnej, grafiki do gier, tworzenia interfejsów.

2. Kierunek: Sztuki plastyczne

Studia {typ} {forma}

Wydział Sztuki
Miejsce prowadzenia zajęć: Kielce

Rodzaj naboru: uzupełniający
Opłata rekrutacyjna: 150.00 PLN
Minimalna ocena wymagana do zakwalifikowania: 4
Ubiegłoroczny próg punktowy: 4.003977

Terminy (oferta archiwalna):
rejestracja od 2022-08-12 do 2022-09-25,
ogłoszenie wyników 2022-09-27,
składanie dokumentów od 2022-09-28 do 2022-09-30.

Rodzaj naboru: uzupełniający
Opłata rekrutacyjna: 150.00 PLN
Minimalna ocena wymagana do zakwalifikowania: 4

Opis

Studia przeznaczone są dla absolwentów kierunków artystycznych i projektowych w dyscyplinie sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki oraz dla absolwentów innych kierunków posiadających przygotowanie plastyczne.

Opłatę rekrutacyjną w wysokości 150 zł wnoszą kandydaci, których obowiązuje sprawdzian uzdolnień artystycznych - kandydaci innych kierunków posiadający przygotowanie plastyczne (podstawa prawna: §1 ust. 1 pkt 1 Zarządzenia nr 50/2022 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 28 kwietnia 2022 roku w sprawie wysokości opłaty rekrutacyjnej kandydatów na studia, studia podyplomowe oraz kursy dokształcające w roku akademickim 2022/2023).

Kryteria kwalifikacji

 • Absolwent innych kierunków posiadający przygotowanie plastyczne

  Absolwent innych kierunków posiadający przygotowanie plastyczne.

  1. Sprawdzian uzdolnień

   Ocena predyspozycji plastycznych kandydata na podstawie prezentacji portfolio prac plastycznych przesłanych do komisji rekrutacyjnej nie później niż
   dzień przed planowanym terminem przeglądu, zawierającej realizacje w wybranych technikach malarskich, rysunkowych, graficznych, odnoszących się do tematu studium martwej natury, pejzażu, postaci ludzkiej - minimum 10 sztuk w formacie nie mniejszym niż A3. Ocenie podlegają prace przesłane przez kandydata na studia, które należy przesłać nie później niż dzień przed planowanym terminem egzaminu (do 25 września 2022 r. włącznie).
   Liczba punktów od 0 do 200.

   Plik pdf z prezentacją portfolio prac plastycznych powinien być zatytułowany imieniem i nazwiskiem kandydata, zawierać reprodukcje prac plastycznych w jakości fotograficznej pozwalającej na przeprowadzenie oceny predyspozycji do podjęcia studiów, zdjęcie poglądowe ukazujące zestaw wszystkich realizacji podlegających ocenie - ułożonych obok siebie, należy przesłać skan wypełnionego oświadczenia na adres e-mail: rekrutacjaws@ujk.edu.pl

  2. Konkurs dyplomów

   Ocena z dyplomu studiów pierwszego stopnia.
   Minimalna ocena na dyplomie uprawniająca kandydata do wpisu na listę studentów: 4

   Przedmioty:

   ocena z dyplomu (ocena z dyplomu studiów pierwszego stopnia)
  3. Ranking wyników

   W przypadku jednakowych ocen z dyplomu o przyjęciu decyduje średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia.

   Przedmioty:

   średnia ocen (średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia)
 • Absolwent studiów I stopnia
  1. Konkurs dyplomów

   Ocena na dyplomie ze studiów pierwszego stopnia.

   Minimalna ocena na dyplomie uprawniająca kandydata do wpisu na listę studentów: 4

   Przedmioty:

   ocena z dyplomu (ocena na dyplomie ze studiów pierwszego stopnia)
  2. Ranking ocen

   W przypadku jednakowych ocen z dyplomu o przyjęciu decyduje średnia ze studiów pierwszego stopnia.

   Przedmioty:

   średnia ocen (średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia)

Wymagane dokumenty

 • Wydruk internetowego formularza (prawdziwość danych zawartych w formularzu, kandydat potwierdza własnoręcznym podpisem);
 • Dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia lub drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich (odpis lub poświadczona przez uczelnię kopia) wraz z suplementem do dyplomu lub w przypadku jego braku inny dokument, pozwalający ustalić średnią ze studiów i wynik studiów;
 • 1 fotografię kolorową w wersji elektronicznej - jpg, 2cm x 2.5cm, 236 x 295 pikseli – poprzez formularz rejestracyjny;
 • 1 fotografię papierową zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (taka sama jak fotografia cyfrowa dołączona do internetowego formularza rejestracyjnego);
 • Teczka wiązana A4 - biała;

Składanie dokumentów

Sylwetka absolwenta

Studia II stopnia na kierunku Sztuki plastyczne opiera się na wszechstronnym kształceniu artystycznym w obszarze sztuk plastycznych i prowadzi do pogłębienia wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych w zakresie stosowania różnorodnych mediów artystycznych do wyrażania własnych koncepcji. Skoncentrowanie programu na zasadniczych obszarach współczesnych i klasycznych mediów sztuk plastycznych pozwala na uzyskanie pełnych zdolności do posługiwania się złożonym, interdyscyplinarnym językiem, elastycznego poruszania się pomiędzy subdyscyplinami sztuki. Kształcenie w ramach bloku przedmiotów kierunkowych oraz fakultatywnych prowadzi do uzyskania szerokich możliwości rozwoju, wpływających na dalsze losy zawodowe czy to jako artysta – freelancer, czy współdziałając w zespołach. Przedmioty teoretyczne powiązane z aktualną problematyką sztuk plastycznych, umożliwiających poszukiwanie współczesnych kontekstów historycznych, estetycznych, społecznych i kulturowych prowadzi do wykształcenia świadomej postawy twórczej, o szerokich horyzontach myślowych, zdolnej do prowadzenia wielowymiarowej działalności twórczej. Program daje szansę na uzyskanie kompetencji w obszarach ułatwiających funkcjonowanie artyście na rynku pracy, w zawodach m.in. o istotnym znaczeniu dla rozwoju przemysłów kreatywnych, upowszechniania i promocji kultury wizualnej.

Zajęcia podlegające wyborowi. Student wybiera:

1) Jedną grupę przedmiotów w zakresie:

a) GRAFIKA WYDAWNICZA

b) GRAFIKA MULTIMEDIALNA

c) FORMY UŻYTKOWE

2) Jeden przedmiot ogólnoplastyczny – fakultatywny w zakresie:

a) MALARSTWA

b) GRAFIKI

c) RZEŹBY

Absolwent posiada wiedzę, umiejętności, kompetencje społeczne wszechstronnego artysty, aktywnego twórcy w zakresie sztuk wizualnych oraz uczestnika i organizatora kultury współczesnej. Potrafi realizować i upowszechniać złożone pod względem formy i treści kreacje wizualne i multimedialne. Przygotowany jest do pełnienia społecznej funkcji artysty plastyka – absolwenta kierunku artystycznego, prowadzenia samodzielnej działalności twórczej, podjęcia pracy zawodowej w instytucjach kultury i sztuki, ośrodkach upowszechniania kultury wizualnej, mass-mediach, strukturach promocyjnych i reklamowych, zespołach projektowych.

Absolwent kończący kształcenie w ramach bloku grafiki wydawniczej jest artystą – projektantem opraw graficznych różnorodnych publikacji drukowanych i cyfrowych, w tym wydawnictw zwartych, periodyków czasowych, ilustracji książkowych i prasowych, plakatów.

Absolwent kończący kształcenie w ramach bloku przedmiotów form użytkowych jest artystą – projektantem tworzącym różnorodne produkty funkcjonalne, będącym odpowiedzialnym za proces powstania projektu od momentu kreowania koncepcji, przez jego modelowanie, prototypowanie z zastosowaniem właściwych metod kształtowania produktu, zarządzania projektem.

Absolwent kończący kształcenie w ramach bloku przedmiotów grafika multimedialna jest artystą – projektantem tworzącym wszelkiego rodzaju formy multimedialne i interaktywne, obejmujące rozwiązania w obszarze grafiki animacyjnej, grafiki do gier, tworzenia interfejsów.

3. Kierunek: Sztuki plastyczne

Studia {typ} {forma}

Wydział Sztuki
Miejsce prowadzenia zajęć: Kielce

Rodzaj naboru: uzupełniający
Opłata rekrutacyjna: 150.00 PLN
Minimalna ocena wymagana do zakwalifikowania: 4
Ubiegłoroczny próg punktowy: 4.003977

Terminy (oferta archiwalna):
rejestracja od 2022-09-29 do 2022-10-09,
ogłoszenie wyników 2022-10-11,
składanie dokumentów od 2022-10-12 do 2022-10-12.

Rodzaj naboru: uzupełniający
Opłata rekrutacyjna: 150.00 PLN
Minimalna ocena wymagana do zakwalifikowania: 4

Opis

Studia przeznaczone są dla absolwentów kierunków artystycznych i projektowych w dyscyplinie sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki oraz dla absolwentów innych kierunków posiadających przygotowanie plastyczne.

Opłatę rekrutacyjną w wysokości 150 zł wnoszą kandydaci, których obowiązuje sprawdzian uzdolnień artystycznych - kandydaci innych kierunków posiadający przygotowanie plastyczne (podstawa prawna: §1 ust. 1 pkt 1 Zarządzenia nr 50/2022 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 28 kwietnia 2022 roku w sprawie wysokości opłaty rekrutacyjnej kandydatów na studia, studia podyplomowe oraz kursy dokształcające w roku akademickim 2022/2023).

Kryteria kwalifikacji

 • Absolwent innych kierunków posiadający przygotowanie plastyczne

  Absolwent innych kierunków posiadający przygotowanie plastyczne.

  1. Sprawdzian uzdolnień

   Ocena predyspozycji plastycznych kandydata na podstawie prezentacji portfolio prac plastycznych przesłanych do komisji rekrutacyjnej nie później niż
   dzień przed planowanym terminem przeglądu, zawierającej realizacje w wybranych technikach malarskich, rysunkowych, graficznych, odnoszących się do tematu studium martwej natury, pejzażu, postaci ludzkiej - minimum 10 sztuk w formacie nie mniejszym niż A3. Ocenie podlegają prace przesłane przez kandydata na studia, które należy przesłać nie później niż dzień przed planowanym terminem egzaminu (do 9 października 2022 r. włącznie).
   Liczba punktów od 0 do 200.

   Plik pdf z prezentacją portfolio prac plastycznych powinien być zatytułowany imieniem i nazwiskiem kandydata, zawierać reprodukcje prac plastycznych w jakości fotograficznej pozwalającej na przeprowadzenie oceny predyspozycji do podjęcia studiów, zdjęcie poglądowe ukazujące zestaw wszystkich realizacji podlegających ocenie - ułożonych obok siebie, należy przesłać skan wypełnionego oświadczenia na adres e-mail: rekrutacjaws@ujk.edu.pl

  2. Konkurs dyplomów

   Ocena z dyplomu studiów pierwszego stopnia.
   Minimalna ocena na dyplomie uprawniająca kandydata do wpisu na listę studentów: 4

   Przedmioty:

   ocena z dyplomu (ocena z dyplomu studiów pierwszego stopnia)
  3. Ranking wyników

   W przypadku jednakowych ocen z dyplomu o przyjęciu decyduje średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia.

   Przedmioty:

   średnia ocen (średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia)
 • Absolwent studiów I stopnia
  1. Konkurs dyplomów

   Ocena na dyplomie ze studiów pierwszego stopnia.

   Minimalna ocena na dyplomie uprawniająca kandydata do wpisu na listę studentów: 4

   Przedmioty:

   ocena z dyplomu (ocena na dyplomie ze studiów pierwszego stopnia)
  2. Ranking ocen

   W przypadku jednakowych ocen z dyplomu o przyjęciu decyduje średnia ze studiów pierwszego stopnia.

   Przedmioty:

   średnia ocen (średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia)

Wymagane dokumenty

 • Wydruk internetowego formularza (prawdziwość danych zawartych w formularzu, kandydat potwierdza własnoręcznym podpisem);
 • Dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia lub drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich (odpis lub poświadczona przez uczelnię kopia) wraz z suplementem do dyplomu lub w przypadku jego braku inny dokument, pozwalający ustalić średnią ze studiów i wynik studiów;
 • 1 fotografię kolorową w wersji elektronicznej - jpg, 2cm x 2.5cm, 236 x 295 pikseli – poprzez formularz rejestracyjny;
 • 1 fotografię papierową zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (taka sama jak fotografia cyfrowa dołączona do internetowego formularza rejestracyjnego);
 • Teczka wiązana A4 - biała;

Składanie dokumentów

Sylwetka absolwenta

Studia II stopnia na kierunku Sztuki plastyczne opiera się na wszechstronnym kształceniu artystycznym w obszarze sztuk plastycznych i prowadzi do pogłębienia wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych w zakresie stosowania różnorodnych mediów artystycznych do wyrażania własnych koncepcji. Skoncentrowanie programu na zasadniczych obszarach współczesnych i klasycznych mediów sztuk plastycznych pozwala na uzyskanie pełnych zdolności do posługiwania się złożonym, interdyscyplinarnym językiem, elastycznego poruszania się pomiędzy subdyscyplinami sztuki. Kształcenie w ramach bloku przedmiotów kierunkowych oraz fakultatywnych prowadzi do uzyskania szerokich możliwości rozwoju, wpływających na dalsze losy zawodowe czy to jako artysta – freelancer, czy współdziałając w zespołach. Przedmioty teoretyczne powiązane z aktualną problematyką sztuk plastycznych, umożliwiających poszukiwanie współczesnych kontekstów historycznych, estetycznych, społecznych i kulturowych prowadzi do wykształcenia świadomej postawy twórczej, o szerokich horyzontach myślowych, zdolnej do prowadzenia wielowymiarowej działalności twórczej. Program daje szansę na uzyskanie kompetencji w obszarach ułatwiających funkcjonowanie artyście na rynku pracy, w zawodach m.in. o istotnym znaczeniu dla rozwoju przemysłów kreatywnych, upowszechniania i promocji kultury wizualnej.

Zajęcia podlegające wyborowi. Student wybiera:

1) Jedną grupę przedmiotów w zakresie:

a) GRAFIKA WYDAWNICZA

b) GRAFIKA MULTIMEDIALNA

c) FORMY UŻYTKOWE

2) Jeden przedmiot ogólnoplastyczny – fakultatywny w zakresie:

a) MALARSTWA

b) GRAFIKI

c) RZEŹBY

Absolwent posiada wiedzę, umiejętności, kompetencje społeczne wszechstronnego artysty, aktywnego twórcy w zakresie sztuk wizualnych oraz uczestnika i organizatora kultury współczesnej. Potrafi realizować i upowszechniać złożone pod względem formy i treści kreacje wizualne i multimedialne. Przygotowany jest do pełnienia społecznej funkcji artysty plastyka – absolwenta kierunku artystycznego, prowadzenia samodzielnej działalności twórczej, podjęcia pracy zawodowej w instytucjach kultury i sztuki, ośrodkach upowszechniania kultury wizualnej, mass-mediach, strukturach promocyjnych i reklamowych, zespołach projektowych.

Absolwent kończący kształcenie w ramach bloku grafiki wydawniczej jest artystą – projektantem opraw graficznych różnorodnych publikacji drukowanych i cyfrowych, w tym wydawnictw zwartych, periodyków czasowych, ilustracji książkowych i prasowych, plakatów.

Absolwent kończący kształcenie w ramach bloku przedmiotów form użytkowych jest artystą – projektantem tworzącym różnorodne produkty funkcjonalne, będącym odpowiedzialnym za proces powstania projektu od momentu kreowania koncepcji, przez jego modelowanie, prototypowanie z zastosowaniem właściwych metod kształtowania produktu, zarządzania projektem.

Absolwent kończący kształcenie w ramach bloku przedmiotów grafika multimedialna jest artystą – projektantem tworzącym wszelkiego rodzaju formy multimedialne i interaktywne, obejmujące rozwiązania w obszarze grafiki animacyjnej, grafiki do gier, tworzenia interfejsów.

Aktualności

Więcej aktualności

Oferty pracy Akademickiego Biura Karier UJK

  Więcej ofert pracy ABK

  Oferty staży Akademickiego Biura Karier UJK

   Więcej ofert staży ABK

   Oferty praktyk Akademickiego Biura Karier UJK

    Więcej ofert praktyk ABK

    Centrum Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami

    ul. Śląska 11A
    25-328 Kielce
    Godz. przyjęć:
    poniedziałek - piątek w godz. 8:00 - 15:00
    tel. 41 349-78-78

    Informacje dla kandydatów: https://www.ujk.edu.pl/pjm.html
    Strona www: https://www.ujk.edu.pl/ucwir

    Sekcja Rekrutacji

    ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce