Rekrutacja 2020/2021

Strona główna UJK » Rekrutacja » Wyszukiwarka

Oferta kształcenia w roku akademickim 2020/2021

Wydział

Kierunek

Forma studiów


Poziom studiów

Znalezionych naborów: 1

Strona: 1

1. Kierunek: Wzornictwo

Studia pierwszego stopnia - licencjackie stacjonarne.

Wydział Sztuki
Miejsce prowadzenia zajęć: Kielce

Limit miejsc: 25
Opłata rekrutacyjna: 150 PLN
Minimalna liczba punktów wymagana do zakwalifikowania: 30

Terminy:
rejestracja od 2020-06-01 do 2020-08-17,
ogłoszenie wyników 2020-08-19,
składanie dokumentów od 2020-08-20 do 2020-08-25.

Limit miejsc: 25
Opłata rekrutacyjna: 150 PLN
Minimalna liczba punktów wymagana do zakwalifikowania: 30

Kryteria kwalifikacji

 • Absolwent ze starą maturą
  1. Kwalifikacja teczek

   Sprawdzian uzdolnień artystycznych kandydata na podstawie złożonej teczki prac plastycznych (portfolio kandydata), zawierającej realizacje w technikach malarskich, rysunkowych, graficznych, podejmujących studium natury (martwa natura, pejzaż, postać ludzka) - minimum 10 sztuk w formacie nie mniejszym niż A3. Ocenie podlegają prace przesłane przez kandydata na studia, które należy przesłać nie później niż dzień przed planowanym terminem egzaminu (do 17 sierpnia 2020 r. włącznie).
   Wraz z plikiem należy przesłać wypełnione oświadczenie.

   Liczba punktów od 0 do 200.

  2. Konkurs świadectw

   Ocena z pisemnej lub ustnej części egzaminu dojrzałości korzystniejsza dla kandydata. W przypadku braku oceny na egzaminie dojrzałości z jednego z wymaganych przedmiotów uwzględnia się ocenę z klasyfikacji końcoworocznej.

   Przedmioty:

   1. język ojczysty kandydata
   2. historia
   3. historia sztuki
 • Absolwent z maturą międzynarodową IB
  1. Kwalifikacja teczek

   Sprawdzian uzdolnień artystycznych kandydata na podstawie złożonej teczki prac plastycznych (portfolio kandydata), zawierającej realizacje w technikach malarskich, rysunkowych, graficznych, podejmujących studium natury (martwa natura, pejzaż, postać ludzka) - minimum 10 sztuk w formacie nie mniejszym niż A3. Ocenie podlegają prace przesłane przez kandydata na studia, które należy przesłać nie później niż dzień przed planowanym terminem egzaminu (do 17 sierpnia 2020 r. włącznie).
   Wraz z plikiem należy przesłać wypełnione oświadczenie.

   Liczba punktów od 0 do 200.

  2. Konkurs świadectw

   Wynik części zewnętrznej egzaminu maturalnego (egzamin pisemny).

   Przedmioty:

   1. język ojczysty kandydata
   2. historia
   3. historia sztuki
 • Absolwent z nową maturą - sprawdź swoje szanse
  1. Kwalifikacja teczek

   Sprawdzian uzdolnień artystycznych kandydata na podstawie złożonej teczki prac plastycznych (portfolio kandydata), zawierającej realizacje w technikach malarskich, rysunkowych, graficznych, podejmujących studium natury (martwa natura, pejzaż, postać ludzka) - minimum 10 sztuk w formacie nie mniejszym niż A3. Ocenie podlegają prace przesłane przez kandydata na studia, które należy przesłać nie później niż dzień przed planowanym terminem egzaminu (do 17 sierpnia 2020 r. włącznie).
   Wraz z plikiem należy przesłać wypełnione oświadczenie.

   Liczba punktów od 0 do 200.

  2. Konkurs świadectw

   Wynik części zewnętrznej egzaminu maturalnego (egzamin pisemny)

   Przedmioty:

   1. język ojczysty kandydata
   2. historia
   3. historia sztuki

Wymagane dokumenty

 • Wydruk internetowego formularza (prawdziwość danych zawartych w formularzu, kandydat potwierdza własnoręcznym podpisem);
 • Kserokopia świadectwa dojrzałości (wraz z oryginałem do wglądu, celem poświadczenia za zgodność przez Uczelnię);
 • 1 fotografię kolorową w wersji elektronicznej - jpg, 2cm x 2.5cm, 236 x 295 pikseli – poprzez formularz rejestracyjny;
 • 1 fotografię papierową zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (taka sama jak fotografia cyfrowa dołączona do internetowego formularza rejestracyjnego);
 • Teczka wiązana A4 - biała;

Sylwetka absolwenta

Kierunek wzornictwo opiera się na wszechstronnym kształceniu projektowym w obszarze wzornictwa i prowadzi do uzyskania wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych w zakresie stosowania różnorodnych technik i technologii projektowych, w tym wspomaganych narzędziami cyfrowymi. Uzupełnienie programu stanowią przedmioty z zakresu teorii, historii sztuki, historii wzornictwa, których celem jest nabycie szerszej perspektywy poznawczej, rozwój postawy kreatywnej, otwartej na nowe wyzwania stawiane projektantom i podejmowania różnorakich ról związanych z funkcjonowaniem w społeczeństwie jako twórca. Program daje szansę na poszerzenie kompetencji w obszarach ułatwiających funkcjonowanie artyście na rynku pracy, w zawodach m.in. o istotnym znaczeniu dla rozwoju przemysłów kreatywnych regionu świętokrzyskiego, jak komunikacja wizualna, projektowanie produktu, projektowanie tekstyliów użytkowych, projektowanie aplikacji i gier.

Szeroki wachlarz możliwości oferowanych w ramach poszczególnych pracowni Instytutu Sztuk Pięknych, indywidualne podejście do studenta wynikające z charakteru studiów pozwala na obranie przez niego własnej drogi w oparciu o naturalne predyspozycje twórcze, zainteresowania już po trzecim semestrze. Kształcenie w ramach obieralnych bloków: komunikacja wizualna, projektowanie produktu, projektowanie tekstyliów użytkowych, projektowanie aplikacji i gier daje możliwość uzyskania wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych w konkretnych obszarach sztuk wzornictwa, służących przyszłej pracy projektowej. Dyplom licencjacki stanowiący dzieło plastyczne zrealizowane w ramach Licencjackiej pracowni dyplomowej oraz praca teoretyczna opisująca koncepcję dyplomową prowadzi do zamknięcia kształcenia na pierwszym poziomie studiów, potwierdzenia uzyskanych efektów uczenia się i dowodzi wszechstronnego wykształcenia projektowego.

Absolwent posiada wiedzę, umiejętność i kompetencje społeczne wykwalifikowanego wszechstronnego twórcy - projektanta wzornictwa. Potrafi realizować, wdrażać i prezentować różnorodne koncepcje użytkowe o charakterze prorynkowym i prospołecznym, realizować je i wdrażać. Przygotowany jest do twórczej pracy zawodowej w jednostkach zajmujących się projektowaniem wzorów użytkowych przeznaczonych do jednostkowej i masowej produkcji, m.in. w zakładach produkcyjnych, zespołach projektowych i prowadzenia własnej działalności projektowej.

Absolwent kończący kształcenie w ramach bloku przedmiotów: komunikacja wizualna jest twórcą – projektantem funkcjonalnych systemów informacji wizualnej i identyfikacji wizualnej, opakowań produktów, również targowych systemów wystawienniczych. To osoba zdolna do podjęcia pracy w zespołach projektowych, studiach grafiki reklamowej, wydawniczej, szeroko pojętych mass-mediach.

Absolwent kończący kształcenie w ramach bloku przedmiotów: projektowanie produktu jest twórcą – projektantem funkcjonalnych rozwiązań przestrzennych w obszarze codziennej konsumpcji, uwzględniających szeroko pojęte zapotrzebowanie społeczne, przedmiotów codziennego użytku, w tym tekstyliów użytkowych, ceramiki płaskiej. To osoba zdolna do podjęcia pracy w studiach i zespołach projektowych, zakładach produkcyjnych.

Absolwent kończący kształcenie w ramach bloku przedmiotów: projektowanie tekstyliów użytkowych jest twórcą – projektantem ubioru, akcesoriów, tkanin i innych koncepcji użytkowych z wykorzystaniem materiałów tekstylnych. To osoba zdolna do podjęcia pracy w studiach i zespołach projektowych, zakładach produkcyjnych.

Absolwent kończący kształcenie w ramach bloku przedmiotów: projektowanie aplikacji i gier jest twórcą – projektantem funkcjonalnych rozwiązań interfejsów aplikacji mobilnych i witryn internetowych, oprawy graficznej gier, wszelkiego rodzaju materiałów audiowizualnych do publikacji w sieci internetowej, w tym animacji komputerowych. To osoba zdolna do podjęcia pracy w zespołach projektowych, studiach interaktywnych, grafiki reklamowej, szeroko pojętych mass-mediach.

Absolwent ma możliwość kontynuacji edukacji na studiach drugiego stopnia (magisterskich uzupełniających) na kierunku Sztuki plastyczne macierzystej uczelni, a także podjąć studia magisterskie uzupełniające na kierunkach projektowych w dyscyplinie sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki w innych uczelniach prowadzących tego typu studia. Absolwent może poszerzać swoje wykształcenie na studiach podyplomowych z dziedziny sztuk plastycznych, ale i innych, w tym podejmować pedagogiczne studia kwalifikacyjne do nauczania w szkole podstawowej.

Centrum Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami

ul. Śląska 11A
25-328 Kielce
Godz. przyjęć:
poniedziałek - piątek w godz. 8:00 - 15:00
tel. 41 349-78-78

Informacje dla kandydatów: https://www.ujk.edu.pl/pjm.html
Strona www: https://www.ujk.edu.pl/ucwir

Sekcja Rekrutacji

ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce
(Informacja o rekrutacji)

tel. 41 349 72 27, 41 349 72 24
fax. 41 349 72 28