Oferta kształcenia w roku akademickim {rok}

Wyświetlanie

Rodzaj oferty

Wydział

Kierunek

Forma studiów


Poziom studiów

Oferta dla Polaków

Znalezionych naborów: {n}

Strona: 1

1. Kierunek: Kosmetologia

Studia {typ} {forma}

Filia w Sandomierzu
Miejsce prowadzenia zajęć: Sandomierz

Limit miejsc: {limit}
Opłata rekrutacyjna: 85.00 PLN
Minimalna liczba punktów wymagana do zakwalifikowania: 30
Ubiegłoroczny próg punktowy: 44.4

Terminy (oferta archiwalna):
rejestracja od 2023-06-01 do 2023-09-17,
ogłoszenie wyników 2023-09-19,
składanie dokumentów od 2023-09-20 do 2023-09-25.

Limit miejsc: {limit}
Opłata rekrutacyjna: 85.00 PLN
Minimalna liczba punktów wymagana do zakwalifikowania: 30

Kryteria kwalifikacji

 • Absolwent z maturą międzynarodową IB
  1. Konkurs świadectw

   Wynik z części zewnętrznej egzaminu maturalnego (egzamin pisemny).

   Przedmioty:

   1. język polski
   2. język angielski lub
   język francuski lub
   język hiszpański lub
   język niemiecki lub
   język rosyjski lub
   język włoski lub
   matematyka
   3. dowolny przedmiot zdawany na maturze (jeden przedmiot do wyboru zdawany na maturze inny niż język polski, matematyka lub język obcy)
 • Absolwent z nową maturą - sprawdź swoje szanse
  1. Konkurs świadectw

   Wynik z części zewnętrznej egzaminu maturalnego (egzamin pisemny).

   Przedmioty:

   1. język polski
   2. język angielski lub
   język francuski lub
   język hiszpański lub
   język niemiecki lub
   język rosyjski lub
   język włoski lub
   matematyka
   3. dowolny przedmiot zdawany na maturze (jeden przedmiot do wyboru zdawany na maturze inny niż język polski, matematyka lub język obcy)
 • Absolwent ze starą maturą
  1. Konkurs świadectw

   Ocena z pisemnej lub ustnej części egzaminu dojrzałości korzystniejsza dla kandydata. W przypadku braku oceny na egzaminie dojrzałości z jednego z wymaganych przedmiotów uwzględnia się ocenę z klasyfikacji końcoworocznej.

   Przedmioty:

   1. język polski
   2. język angielski lub
   język francuski lub
   język hiszpański lub
   język niemiecki lub
   język rosyjski lub
   język włoski lub
   matematyka
   3. dowolny przedmiot zdawany na maturze (jeden przedmiot do wyboru zdawany na maturze inny niż język polski, matematyka lub język obcy)

Wymagane dokumenty

 • Wydruk internetowego formularza (prawdziwość danych zawartych w formularzu, kandydat potwierdza własnoręcznym podpisem);
 • Kserokopia świadectwa dojrzałości (wraz z oryginałem do wglądu, celem poświadczenia za zgodność przez Uczelnię);
 • Zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania na kierunkach, na których występują czynniki szkodliwe, uciążliwe lub niebezpieczne dla zdrowia (wydane przez lekarza medycyny pracy, na obowiązującym druku - druk orzeczenia lekarskiego stanowi załącznik nr 2 i 3 do rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 15 września 1997 r. - Dz. U.97120.767);
 • 1 fotografia kolorowa w wersji elektronicznej - jpg, 2cm x 2.5cm, 236 x 295 pikseli – poprzez formularz rejestracyjny;
 • 1 fotografia papierowa zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (taka sama jak fotografia cyfrowa dołączona do internetowego formularza rejestracyjnego);
 • Oświadczenie przedstawiciela ustawowego o wyrażeniu zgody (dotyczy niepełnoletniego kandydata na studia) pobierz PL pobierz EN;
 • Teczka wiązana A4 - biała;

Składanie dokumentów

Sylwetka absolwenta

We współczesnym społeczeństwie coraz więcej uwagi przywiązuje się do wyglądu zewnętrznego, kreowania własnego wizerunku, higieny i dbania o ciało, spowalniania procesów starzenia oraz wpływu zabiegów kosmetycznych na zdrowie psychofizyczne człowieka. Stąd konieczność kształcenia kolejnych pokoleń kosmetologów dysponujących rozległą wiedzą biologiczną, chemiczną, medyczną, paramedyczną, farmakologiczną i kosmetologiczną. Kształcenie na studiach licencjackich na kierunku Kosmetologia pierwszego stopnia o profilu praktycznym powinno spełniać oczekiwania społeczeństwa w tym zakresie i kształcić nowe rzesze specjalistów, których wiedza pozwoliłaby na przyczynianie się do zachowania zdrowia, młodego i estetycznego wyglądu.

Program studiów zakłada przygotowanie absolwenta do dalszego zdobywania wiedzy oraz prowadzenia własnych badań i obserwacji. Program ten jest zgodny z obowiązującymi obecnie regulacjami ustawowymi i uczelnianym systemem jakości kształcenia, zatem absolwenci mogą kontynuować naukę na studiach drugiego stopnia w dowolnie wybranej uczelni w Polsce. Zgodnie z wymogami opracowane zostało włączenie programu do ECTS, czyli europejskiego systemu transferu punktów, by umożliwić absolwentom wybór ośrodka w dowolnym kraju Unii Europejskiej.

Absolwent studiów pierwszego stopnia kierunku Kosmetologia posiada gruntowną znajomość podstawowych dyscyplin biologicznych, medycznych i kosmetologicznych, wspartych wiedzą z psychologii, etyki oraz innych dziedzin nauki w ramach przedmiotów wsparcia. Znajomość tych podstaw poszerzona jest o wykształcenie specjalistyczne, realizowane w ramach grup przedmiotów do wyboru. Grupy tych przedmiotów obejmują szczegółowe zapoznanie się absolwenta z zagadnieniami mechanizmów procesów starzenia się skóry. Przygotowanie to pozwala na wykorzystanie nabytej wiedzy w praktycznym jej zastosowaniu w kompleksowej opiece senioralnej. Absolwent posiada wiedzę niezbędną do świadczenia specjalistycznej opieki z zakresu podologii. Prowadzone w toku studiów ćwiczenia i laboratoria przygotowują absolwenta do wnikliwej analizy zjawisk i procesów zachodzących w organizmie człowieka, niezbędnej w realizacji zawodu lub kontynuacji studiów. Absolwent posiada umiejętność prowadzenia obserwacji i badań, ich dokumentowania, opracowania statystycznego i formułowania wniosków, co daje przygotowanie do podjęcia pracy naukowej. Absolwent potrafi wyszukiwać i posługiwać się literaturą fachową oraz poprawnie wykorzystywać ją w swojej pracy. Absolwent jest w pełni przygotowany do pracy w salonach kosmetologicznych, sanatoriach, SPA oraz instytucjach i zakładach przemysłowych, w których proces kontroli produkcji wymaga wiadomości specjalistycznych z dziedziny kosmetologii a także w szkołach (po zdobyciu uprawnień pedagogicznych). Absolwent ma opanowany język obcy biegle w mowie i piśmie i posługuje się językiem obcym w każdej sytuacji życia codziennego, a także zna elementy słownictwa zawodowego, tak aby swobodnie móc korzystać z literatury fachowej, popularnonaukowej oraz uczestniczyć w konferencjach i szkoleniach prowadzonych w tym języku. Ponadto absolwent dysponuje wiedzą informatyczną pozwalającą mu swobodnie korzystać z Internetu w celu poszukiwania danych związanych z rozwojem zawodowym, prowadzenie dokumentacji pacjenta, korzystanie ze specjalistycznych programów, szkoleń webinarowych itp. Istotne we współczesnym świecie jest, aby absolwent znał i rozumiał podstawowe pojęcia i zasady zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego oraz posiadał wiedzę i umiejętności w zakresie ogólnych zasad tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę zdobytą podczas studiów.

2. Kierunek: Kosmetologia

Studia {typ} {forma}

Filia w Sandomierzu
Miejsce prowadzenia zajęć: Sandomierz

Limit miejsc: {limit}
Opłata rekrutacyjna: 85.00 PLN
Czesne: {kwota} {waluta} (opłata za rok studiów, płatna w {raty} ratach)
Minimalna liczba punktów wymagana do zakwalifikowania: 30

Terminy (oferta archiwalna):
rejestracja od 2023-06-01 do 2023-09-17,
ogłoszenie wyników 2023-09-19,
składanie dokumentów od 2023-09-20 do 2023-09-25.

Limit miejsc: {limit}
Opłata rekrutacyjna: 85.00 PLN
Czesne: {kwota} {waluta} (opłata za rok studiów, płatna w {raty} ratach)
Minimalna liczba punktów wymagana do zakwalifikowania: 30

Kryteria kwalifikacji

 • Absolwent z maturą międzynarodową IB
  1. Konkurs świadectw

   Wynik z części zewnętrznej egzaminu maturalnego (egzamin pisemny).

   Przedmioty:

   1. język polski
   2. język angielski lub
   język francuski lub
   język hiszpański lub
   język niemiecki lub
   język rosyjski lub
   język włoski lub
   matematyka
   3. dowolny przedmiot zdawany na maturze (jeden przedmiot do wyboru zdawany na maturze inny niż język polski, matematyka lub język obcy)
 • Absolwent z nową maturą - sprawdź swoje szanse
  1. Konkurs świadectw

   Wynik z części zewnętrznej egzaminu maturalnego (egzamin pisemny).

   Przedmioty:

   1. język polski
   2. język angielski lub
   język francuski lub
   język hiszpański lub
   język niemiecki lub
   język rosyjski lub
   język włoski lub
   matematyka
   3. dowolny przedmiot zdawany na maturze (jeden przedmiot do wyboru zdawany na maturze inny niż język polski, matematyka lub język obcy)
 • Absolwent ze starą maturą
  1. Konkurs świadectw

   Ocena z pisemnej lub ustnej części egzaminu dojrzałości korzystniejsza dla kandydata. W przypadku braku oceny na egzaminie dojrzałości z jednego z wymaganych przedmiotów uwzględnia się ocenę z klasyfikacji końcoworocznej.

   Przedmioty:

   1. język polski
   2. język angielski lub
   język francuski lub
   język hiszpański lub
   język niemiecki lub
   język rosyjski lub
   język włoski lub
   matematyka
   3. dowolny przedmiot zdawany na maturze (jeden przedmiot do wyboru zdawany na maturze inny niż język polski, matematyka lub język obcy)

Wymagane dokumenty

 • Wydruk internetowego formularza (prawdziwość danych zawartych w formularzu, kandydat potwierdza własnoręcznym podpisem);
 • Kserokopia świadectwa dojrzałości (wraz z oryginałem do wglądu, celem poświadczenia za zgodność przez Uczelnię);
 • Zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania na kierunkach, na których występują czynniki szkodliwe, uciążliwe lub niebezpieczne dla zdrowia (wydane przez lekarza medycyny pracy, na obowiązującym druku - druk orzeczenia lekarskiego stanowi załącznik nr 2 i 3 do rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 15 września 1997 r. - Dz. U.97120.767);
 • 1 fotografia kolorowa w wersji elektronicznej - jpg, 2cm x 2.5cm, 236 x 295 pikseli – poprzez formularz rejestracyjny;
 • 1 fotografia papierowa zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (taka sama jak fotografia cyfrowa dołączona do internetowego formularza rejestracyjnego);
 • Oświadczenie przedstawiciela ustawowego o wyrażeniu zgody (dotyczy niepełnoletniego kandydata na studia) pobierz PL pobierz EN;
 • Teczka wiązana A4 - biała;

Składanie dokumentów

Sylwetka absolwenta

We współczesnym społeczeństwie coraz więcej uwagi przywiązuje się do wyglądu zewnętrznego, kreowania własnego wizerunku, higieny i dbania o ciało, spowalniania procesów starzenia oraz wpływu zabiegów kosmetycznych na zdrowie psychofizyczne człowieka. Stąd konieczność kształcenia kolejnych pokoleń kosmetologów dysponujących rozległą wiedzą biologiczną, chemiczną, medyczną, paramedyczną, farmakologiczną i kosmetologiczną. Kształcenie na studiach licencjackich na kierunku Kosmetologia pierwszego stopnia o profilu praktycznym powinno spełniać oczekiwania społeczeństwa w tym zakresie i kształcić nowe rzesze specjalistów, których wiedza pozwoliłaby na przyczynianie się do zachowania zdrowia, młodego i estetycznego wyglądu.

Program studiów zakłada przygotowanie absolwenta do dalszego zdobywania wiedzy oraz prowadzenia własnych badań i obserwacji. Program ten jest zgodny z obowiązującymi obecnie regulacjami ustawowymi i uczelnianym systemem jakości kształcenia, zatem absolwenci mogą kontynuować naukę na studiach drugiego stopnia w dowolnie wybranej uczelni w Polsce. Zgodnie z wymogami opracowane zostało włączenie programu do ECTS, czyli europejskiego systemu transferu punktów, by umożliwić absolwentom wybór ośrodka w dowolnym kraju Unii Europejskiej.

Absolwent studiów pierwszego stopnia kierunku Kosmetologia posiada gruntowną znajomość podstawowych dyscyplin biologicznych, medycznych i kosmetologicznych, wspartych wiedzą z psychologii, etyki oraz innych dziedzin nauki w ramach przedmiotów wsparcia. Znajomość tych podstaw poszerzona jest o wykształcenie specjalistyczne, realizowane w ramach grup przedmiotów do wyboru. Grupy tych przedmiotów obejmują szczegółowe zapoznanie się absolwenta z zagadnieniami mechanizmów procesów starzenia się skóry. Przygotowanie to pozwala na wykorzystanie nabytej wiedzy w praktycznym jej zastosowaniu w kompleksowej opiece senioralnej. Absolwent posiada wiedzę niezbędną do świadczenia specjalistycznej opieki z zakresu podologii. Prowadzone w toku studiów ćwiczenia i laboratoria przygotowują absolwenta do wnikliwej analizy zjawisk i procesów zachodzących w organizmie człowieka, niezbędnej w realizacji zawodu lub kontynuacji studiów. Absolwent posiada umiejętność prowadzenia obserwacji i badań, ich dokumentowania, opracowania statystycznego i formułowania wniosków, co daje przygotowanie do podjęcia pracy naukowej. Absolwent potrafi wyszukiwać i posługiwać się literaturą fachową oraz poprawnie wykorzystywać ją w swojej pracy. Absolwent jest w pełni przygotowany do pracy w salonach kosmetologicznych, sanatoriach, SPA oraz instytucjach i zakładach przemysłowych, w których proces kontroli produkcji wymaga wiadomości specjalistycznych z dziedziny kosmetologii a także w szkołach (po zdobyciu uprawnień pedagogicznych). Absolwent ma opanowany język obcy biegle w mowie i piśmie i posługuje się językiem obcym w każdej sytuacji życia codziennego, a także zna elementy słownictwa zawodowego, tak aby swobodnie móc korzystać z literatury fachowej, popularnonaukowej oraz uczestniczyć w konferencjach i szkoleniach prowadzonych w tym języku. Ponadto absolwent dysponuje wiedzą informatyczną pozwalającą mu swobodnie korzystać z Internetu w celu poszukiwania danych związanych z rozwojem zawodowym, prowadzenie dokumentacji pacjenta, korzystanie ze specjalistycznych programów, szkoleń webinarowych itp. Istotne we współczesnym świecie jest, aby absolwent znał i rozumiał podstawowe pojęcia i zasady zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego oraz posiadał wiedzę i umiejętności w zakresie ogólnych zasad tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę zdobytą podczas studiów.

Aktualności

 • 2024-04-25

  Ogólnopolski Dzień Geografa – zaproszenie

  Instytut Geografii i Nauk o Środowisku UJK oraz Kielecki Oddział Polskiego Towarzystwa Geograficznego zapraszają wszystkich uczniów i nauczycieli na regionalne obchody Dnia Geografa. Wydarzenie odbędzie się 25 kwietnia 2024 r. (czwartek) na Wydziale Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UJK. Udział jest bezpłatny, obowiązują wcześniejsze zapisy. Czytaj więcej

 • 2024-04-22

  Dzień Otwarty Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UJK – zaproszenie

  Po raz kolejny Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UJK otwiera swoje drzwi przed uczniami szkół średnich! 22 kwietnia 2024 r. (poniedziałek) w murach Wydziału odbędzie się Dzień Otwarty, podczas którego będzie można zapoznać się z ofertą edukacyjną Uczelni, wysłuchać interesujących wykładów oraz wziąć udział w warsztatach laboratoryjnych. Czytaj więcej

 • 2024-04-15

  Akademia Młodych Reportażystów – nabór do II edycji programu

  Wszystkich uczniów szkół podstawowych oraz średnich zachęcamy do udziału w II edycji Akademii Młodych Reportażystów. Nabór zgłoszeń rozpocznie się 15 kwietnia 2024 r. (poniedziałek). Udział w projekcie jest bezpłatny. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc radzimy nie zwlekać z rekrutacją. Czytaj więcej

 • 2024-04-15

  Światowy Dzień Sztuki w Instytucie Sztuk Wizualnych – zaproszenie

  Wydział Sztuki UJK zaprasza na obchody Światowego Dnia Sztuki. Wydarzenie odbędzie się 15 kwietnia 2024 r. (poniedziałek) w siedzibie Instytutu Sztuk Wizualnych przy ul. Podklasztornej 117. Wstęp wolny – zapraszamy. Czytaj więcej

 • Spotkania z dziennikarzami w ramach Akademii Młodych Reportażystów

  Uczestnicy Akademii Młodych Reportażystów mogą czerpać wiedzę nie tylko od pracowników Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, ale także od wielu znakomitych dziennikarzy. Swoimi doświadczeniami z młodymi adeptami dziennikarstwa podzielą się m.in. pracownicy kieleckiego Radia Em. Czytaj więcej

 • 2024-03-23 do 2024-03-24

  „Doktoranci dla Maturzystów” – zaproszenie

  Do rozpoczęcia tegorocznych matur pozostały już tylko 53 dni! To dobry moment na powtórzenie materiału oraz poznanie kilku trików, które mogą przydać się na egzaminie dojrzałości. Z pomocą maturzystom przychodzą Uniwersytet Otwarty UJK oraz Szkoła Doktorska, które zapraszają uczniów na II Maraton Przedmaturalny „Doktoranci dla Maturzystów”. Czytaj więcej

 • 2024-01-31

  Czas na rolnictwo i logistykę

  Wkrótce matura i czas wyboru kierunku studiów i uczelni. Podczas tegorocznej rekrutacji bardzo atrakcyjne będą dwa kierunki studiów. Dlaczego? Czytaj więcej

 • 2024-01-12

  Przed nami kolejna Noc Biologów

  W imieniu Instytutu Biologii UJK serdecznie zapraszamy na kolejną odsłonę akcji edukacyjnej pt. „Noc Biologów”. Na wszystkich miłośników przyrody – dzieci, młodzież, ich rodziców i nauczycieli – czekają fascynujące wykłady i warsztaty. Wydarzenie odbędzie się 12 stycznia 2024 r. (piątek) na Wydziale Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UJK. Czytaj więcej

 • 2023-12-13

  Uniwersytet Edukacji Obywatelskiej – zaproszenie

  W imieniu Instytutu Stosunków Międzynarodowych i Polityk Publicznych UJK serdecznie zapraszamy na V edycję Uniwersytetu Edukacji Obywatelskiej. Inicjatywa jest skierowana do uczniów szkół średnich województwa świętokrzyskiego. Czytaj więcej

 • 2023-11-06

  Wśród najpopularniejszych

  Uniwersytet Jana Kochanowskiego znalazł się wśród najchętniej wybieranych uczelni w Polsce. Ministerstwo Edukacji i Nauki ogłosiło wyniki rekrutacji na rok akademicki 2023/24. Czytaj więcej

 • Podnieś kwalifikacje i zwiększ szanse na rynku pracy. Wybierz studia podyplomowe na UJK

  Jak co roku Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach przygotował ofertę dla osób, które chcą podnosić swoje kwalifikacje, a tym samym zwiększyć szanse na rynku pracy. Z myślą o nich uruchomiono nabór na studia podyplomowe, które łączą wiedzę teoretyczną z umiejętnościami praktycznymi. „Zarządzanie podmiotem leczniczym”, „Logopedia ogólna” oraz „Prawo pracy, płace i ubezpieczenia społeczne” – to tylko niektóre z kierunków, które znalazły się w ofercie naszej Uczelni. Czytaj więcej

 • Zaproszenie Polskiego Związku Sportu Niesłyszących

  W imieniu Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Polskiego Związku Sportu Niesłyszących zachęcamy studentów z dysfunkcjami słuchu do włączenia się w prace związku, a tym samym rywalizacji sportowej pod auspicjami PZSN. Czytaj więcej

 • Stypendia powiatu strzyżowskiego dla studentów kierunku lekarskiego

  W imieniu władz Starostwa Powiatowego w Strzyżowie zachęcamy studentów kierunku lekarskiego Collegium Medicum UJK do wzięcia udziału w powiatowym programie stypendialnym. Termin składania wniosków upływa 29 września 2023 r. Czytaj więcej

 • 2023-08-01

  Nabór na farmację zakończony

  30 lipca 2023 r. na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach zakończył się nabór na farmację. Kierunek, który w tym roku zadebiutował w ofercie UJK, spotkał się z dużym zainteresowaniem kandydatów. Czytaj więcej

 • 2023-07-10

  Trwa nabór na farmację

  Od wtorku, 11 lipca rozpoczął się nabór na zupełne nowy kierunek w ofercie świętokrzyskich uczelni. Na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego będzie można studiować farmację. Czytaj więcej

 • 2023-06-15

  Święto Uczelni za nami

  Święto Uczelni to jedno z najważniejszych wydarzeń w kalendarzu akademickim Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. W programie uroczystości, która w tym roku odbyła się 15 czerwca w Auli Magna, znalazły się m.in. posiedzenie Senatu, wręczenie odznaczeń państwowych oraz promocje doktorskie. Obchodom towarzyszyła radosna, a chwilami podniosła atmosfera. Czytaj więcej

 • 2023-06-06 do 2023-06-07

  Gdzie nauka spotyka się z biznesem

  „Gdzie nauka spotyka się z biznesem” to motto, które przyświecało VIII studencko-doktoranckiej konferencji naukowej z cyklu „Problemy współczesnego zarządzania organizacjami”. Dwudniowe obrady (5-6 czerwca) toczyły się na Wydziale Prawa i Nauk Społecznych UJK. Czytaj więcej

 • Informacje i komunikaty dotyczące stanu zagrożenia epidemicznego

  Czytaj więcej

 • 2023-08-28

  Rekrutacja trwa, sprawdź naszą ofertę.

  Czytaj więcej

Więcej aktualności

Centrum Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami

ul. Śląska 11A
25-328 Kielce
Godz. przyjęć:
poniedziałek - piątek w godz. 8:00 - 15:00

Informacje dla kandydatów: https://www.ujk.edu.pl/pjm.html
Strona www: https://www.ujk.edu.pl/ucwir

Sekcja Rekrutacji

ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce