Oferta kształcenia w roku akademickim {rok}

Wyświetlanie

Rodzaj oferty

Wydział

Kierunek

Forma studiów


Poziom studiów

Oferta dla Polaków

Znalezionych naborów: {n}

Strona: 1

1. Kierunek: Visual Arts

Studia {typ} {forma}

Wydział Sztuki
Miejsce prowadzenia zajęć: Kielce

Limit miejsc: {limit}
Opłata rekrutacyjna: 150.00 PLN
Czesne: {kwota} {waluta} (opłata za rok studiów, płatna w {raty} ratach)
Minimalna liczba punktów wymagana do zakwalifikowania: 30

Terminy (oferta archiwalna):
rejestracja od 2022-06-01 do 2022-09-14,
ogłoszenie wyników 2022-09-16,
składanie dokumentów od 2022-09-17 do 2022-09-23.

Limit miejsc: {limit}
Opłata rekrutacyjna: 150.00 PLN
Czesne: {kwota} {waluta} (opłata za rok studiów, płatna w {raty} ratach)
Minimalna liczba punktów wymagana do zakwalifikowania: 30

Opis

Wymagany jest dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego, pod warunkiem, że kształcenie średnie nie było prowadzone w języku angielskim:

Cambridge English First- FCF,
IELT 5-6.5,
TOEFL iBT 87-105.

W przypadku braku certyfikatu, potwierdzającego znajomość języka angielskiego, przeprowadzona będzie rozmowa kwalifikacyjna potwierdzająca przygotowanie kandydata do studiowania w języku angielskim. Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się 15 września 2022 r.

Z konieczności dokumentowania poziomu znajomości języka angielskiego stosownym certyfikatem zwolnieni są:
-kandydaci, którzy ukończyli szkoły średnie z angielskim językiem wykładowym i złożyli egzamin maturalny w języku angielskim,
-studenci co najmniej II roku studiów oraz absolwenci studiów kierunku filologia, ze specjalnością filologia angielska,
-absolwenci nauczycielskiego kolegium języków obcych (specjalność język angielski),
-absolwenci innych kierunków studiów prowadzonych w języku angielskim przez uczelnie polskie lub zagraniczne.

W przypadku braku certyfikatu, kandydat przystępuje do rozmowy kwalifikacyjnej z języka angielskiego na poziomie B2.

Sprawdzian uzdolnień artystycznych kandydata na podstawie złożonej teczki prac plastycznych (portfolio kandydata), nie później niż dzień przed planowanym terminem przeglądu teczek (do 14 września 2022 r. włącznie), zawierającej realizacje w technikach malarskich, rysunkowych, graficznych, podejmujących studium natury (martwa natura, pejzaż, postać ludzka) - minimum 10 sztuk w formacie nie mniejszym niż A3.
Liczba punktów od 0 do 200.
Kandydat na studia przesyła swoje prace w formie pliku pdf. Plik pdf z prezentacją portfolio prac plastycznych, powinien być zatytułowany imieniem i nazwiskiem kandydata, zawierać reprodukcję prac plastycznych w jakości fotograficznej pozwalającej na przeprowadzenie oceny predyspozycji do podjęcia studiów, zdjęcie poglądowe ukazujące zestaw wszystkich realizacji podlegających ocenie - ułożonych obok siebie wraz z plikiem, należy przesłać skan wypełnionego oświadczenia pobierz skan wersja PL, pobierz skan wersja EN na adres e-mail: rekrutacjaws@ujk.edu.pl

Kryteria kwalifikacji

 • Absolwent z maturą międzynarodową IB
  1. Kwalifikacja teczek

   Sprawdzian uzdolnień artystycznych kandydata na podstawie złożonej teczki prac plastycznych (portfolio kandydata), nie później niż dzień przed planowanym terminem przeglądu teczek, zawierającej realizacje w wybranych technikach malarskich, rysunkowych, graficznych, podejmujących studium natury (martwa natura, pejzaż, postać ludzka) - minimum 10 sztuk w formacie nie mniejszym niż A3. Ocenie podlegają prace przesłane przez kandydata na studia, które należy przesłać nie później niż dzień przed planowanym terminem egzaminu (do 14 września 2022 r. włącznie).

   Liczba punktów od 0 do 200.

  2. Konkurs świadectw

   Ranking wyników z części zewnętrznej egzaminu maturalnego (egzamin pisemny).

   Przedmioty:

   1. język polski
   2. historia sztuki
   3. historia
 • Absolwent z nową maturą - sprawdź swoje szanse
  1. Kwalifikacja teczek

   Sprawdzian uzdolnień artystycznych kandydata na podstawie złożonej teczki prac plastycznych (portfolio kandydata), nie później niż dzień przed planowanym terminem przeglądu teczek, zawierającej realizacje w wybranych technikach malarskich, rysunkowych, graficznych, podejmujących studium natury (martwa natura, pejzaż, postać ludzka) - minimum 10 sztuk w formacie nie mniejszym niż A3. Ocenie podlegają prace przesłane przez kandydata na studia, które należy przesłać nie później niż dzień przed planowanym terminem egzaminu (do 14 września 2022 r. włącznie).

   Liczba punktów od 0 do 200.

  2. Konkurs świadectw

   Ranking wyników z części zewnętrznej egzaminu maturalnego (egzamin pisemny).

   Przedmioty:

   1. język polski
   2. historia
   3. historia sztuki
 • Absolwent ze starą maturą
  1. Kwalifikacja teczek

   Sprawdzian uzdolnień artystycznych kandydata na podstawie złożonej teczki prac plastycznych (portfolio kandydata), nie później niż dzień przed planowanym terminem przeglądu teczek, zawierającej realizacje w wybranych technikach malarskich, rysunkowych, graficznych, podejmujących studium natury (martwa natura, pejzaż, postać ludzka) - minimum 10 sztuk w formacie nie mniejszym niż A3. Ocenie podlegają prace przesłane przez kandydata na studia, które należy przesłać nie później niż dzień przed planowanym terminem egzaminu (do 14 września 2022 r. włącznie).

   Liczba punktów od 0 do 200.

  2. Konkurs świadectw

   Ocena z pisemnej lub ustnej części egzaminu dojrzałości korzystniejsza dla kandydata. W przypadku braku oceny na egzaminie dojrzałości z jednego z wymaganych przedmiotów uwzględnia się ocenę z klasyfikacji końcoworocznej.

   Przedmioty:

   1. język polski
   2. historia
   3. historia sztuki

Wymagane dokumenty

 • Wydruk internetowego formularza (prawdziwość danych zawartych w formularzu, kandydat potwierdza własnoręcznym podpisem);
 • Kserokopia świadectwa dojrzałości (wraz z oryginałem do wglądu, celem poświadczenia za zgodność przez Uczelnię);
 • 1 fotografię kolorową w wersji elektronicznej - jpg, 2cm x 2.5cm, 236 x 295 pikseli – poprzez formularz rejestracyjny;
 • 1 fotografię papierową zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (taka sama jak fotografia cyfrowa dołączona do internetowego formularza rejestracyjnego);
 • Oświadczenie przedstawiciela ustawowego o wyrażeniu zgody (dotyczy niepełnoletniego kandydata na studia) pobierz;
 • Teczka wiązana A4 - biała;

Składanie dokumentów

Sylwetka absolwenta

Profile of the graduate: The fine arts major is based on comprehensive art education in the field of fine arts and leads to the acquisition of knowledge, skills, and social competence in the use of a variety of creative media, including traditional forms of expression such as painting, drawing, printmaking, sculpture, but also based on contemporary techniques and technologies such as photography, multimedia, intermedia, and design graphics. The program is complemented by courses in theory, art history, contemporary art and the promotion and dissemination of visual culture, whose purpose is the acquisition of a broader cognitive perspective, the development of a creative attitude, open to new challenges posed by artists and taking on various roles related to functioning in society as an artist and organizer of artistic life. The program allows broadening competencies in areas that facilitate the functioning of the artist in the labor market, in professions such as those that are important for the development of creative industries.

Elective classes. The student chooses:

1) One group of courses in:

a) ADVERTISING GRAPHICS

b) DIGITAL MEDIA

2) One artistic subject - optional in the field of:

a) ARTIFICIAL PAINTING

b) ARTISTIC GRAPHICS

c) STUDY SCULPTURE

Graduates of fine arts studies will possess a qualified artist's knowledge, skills, and social competencies - a creator, participant, and organizer of contemporary culture. They will be able to realize and propagate various forms of messages in classical media, i.e., painting, drawing, graphic arts, sculpture, and new media, such as photography, intermedia, multimedia, and interactive activities. They are prepared for creative professional work in cultural and art institutions, mass media, promotional and advertising structures, and independent artistic creation based on their interests, predispositions, and developed artistic techniques. The student has knowledge of the foreign language at B2 level. They are prepared to continue their art studies at the master's level.

Students completing education within advertising graphics block are prepared to create various graphic forms used in visual advertising, including outdoor advertising design, visual identification systems, and advertising photography.

Graduates completing education within the digital media block will be creators and designers of various types of multimedia messages used in widely-understood areas of creative activity, including 2D and 3D computer animation, game graphics, and audiovisual forms intended for broadcasting the Internet.

Alumni have the opportunity to continue their education with the second-degree studies in fine arts at their alma mater and undertake second-degree studies in the areas of art, design, fine arts, and art conservation at other universities offering this type of study. Graduates can broaden their education in postgraduate studies.

Aktualności

Więcej aktualności

Oferty pracy Akademickiego Biura Karier UJK

  Więcej ofert pracy ABK

  Oferty staży Akademickiego Biura Karier UJK

   Więcej ofert staży ABK

   Oferty praktyk Akademickiego Biura Karier UJK

    Więcej ofert praktyk ABK

    Centrum Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami

    ul. Śląska 11A
    25-328 Kielce
    Godz. przyjęć:
    poniedziałek - piątek w godz. 8:00 - 15:00
    tel. 41 349-78-78

    Informacje dla kandydatów: https://www.ujk.edu.pl/pjm.html
    Strona www: https://www.ujk.edu.pl/ucwir

    Sekcja Rekrutacji

    ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce