Oferta kształcenia w roku akademickim {rok}

Wyświetlanie

Rodzaj oferty

Wydział

Kierunek

Forma studiów


Poziom studiów

Oferta dla Polaków

Znalezionych naborów: {n}

Strona: 1

1. Kierunek: Visual Arts

Studia {typ} {forma}

Wydział Sztuki
Miejsce prowadzenia zajęć: Kielce

Limit miejsc: {limit}
Opłata rekrutacyjna: 150.00 PLN
Czesne: {kwota} {waluta} (opłata za rok studiów, płatna w {raty} ratach)
Minimalna liczba punktów wymagana do zakwalifikowania: 30

Terminy:
rejestracja od 2023-06-01 do 2023-07-10,
ogłoszenie wyników 2023-07-12,
składanie dokumentów od 2023-07-13 do 2023-07-18.

Limit miejsc: {limit}
Opłata rekrutacyjna: 150.00 PLN
Czesne: {kwota} {waluta} (opłata za rok studiów, płatna w {raty} ratach)
Minimalna liczba punktów wymagana do zakwalifikowania: 30

Opis

Wymagany jest dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego, pod warunkiem, że kształcenie średnie nie było prowadzone w języku angielskim:

Cambridge English First- FCF,
IELT 5-6.5,
TOEFL iBT 87-105.

W przypadku braku certyfikatu, potwierdzającego znajomość języka angielskiego, przeprowadzona będzie rozmowa kwalifikacyjna potwierdzająca przygotowanie kandydata do studiowania w języku angielskim. Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się 11 lipca 2023 r.

Z konieczności dokumentowania poziomu znajomości języka angielskiego stosownym certyfikatem zwolnieni są:
-kandydaci, którzy ukończyli szkoły średnie z angielskim językiem wykładowym i złożyli egzamin maturalny w języku angielskim,
-studenci co najmniej II roku studiów oraz absolwenci studiów kierunku filologia, ze specjalnością filologia angielska,
-absolwenci nauczycielskiego kolegium języków obcych (specjalność język angielski),
-absolwenci innych kierunków studiów prowadzonych w języku angielskim przez uczelnie polskie lub zagraniczne.

W przypadku braku certyfikatu, kandydat przystępuje do rozmowy kwalifikacyjnej z języka angielskiego na poziomie B2.

Sprawdzian uzdolnień artystycznych kandydata na podstawie złożonej teczki prac plastycznych (portfolio kandydata), nie później niż dzień przed planowanym terminem przeglądu teczek (do 10 lipca 2023 r. włącznie), zawierającej realizacje w technikach malarskich, rysunkowych, graficznych, podejmujących studium natury (martwa natura, pejzaż, postać ludzka) - minimum 10 sztuk w formacie nie mniejszym niż A3.
Liczba punktów od 0 do 200.
Kandydat na studia przesyła swoje prace w formie pliku pdf. Plik pdf z prezentacją portfolio prac plastycznych, powinien być zatytułowany imieniem i nazwiskiem kandydata, zawierać reprodukcję prac plastycznych w jakości fotograficznej pozwalającej na przeprowadzenie oceny predyspozycji do podjęcia studiów, zdjęcie poglądowe ukazujące zestaw wszystkich realizacji podlegających ocenie - ułożonych obok siebie wraz z plikiem, należy przesłać skan wypełnionego oświadczenia pobierz skan na adres e-mail: rekrutacjaws@ujk.edu.pl

Z ww. sprawdzianu zwolnieni są laureaci oraz finaliści III etapu Ogólnopolskiego Przeglądu Plastycznego organizowanego przez Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie, jednostkę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Z uprawnienia mogą skorzystać laureaci i finaliści tylko raz, tj. w roku uzyskania świadectwa dojrzałości, otrzymując maksymalną liczbę punktów.

Kryteria kwalifikacji

 • Absolwent z maturą międzynarodową IB
  1. Kwalifikacja teczek

   Sprawdzian uzdolnień artystycznych kandydata na podstawie złożonej teczki prac plastycznych (portfolio kandydata), nie później niż dzień przed planowanym terminem przeglądu teczek, zawierającej realizacje w wybranych technikach malarskich, rysunkowych, graficznych, podejmujących studium natury (martwa natura, pejzaż, postać ludzka) - minimum 10 sztuk w formacie nie mniejszym niż A3. Ocenie podlegają prace przesłane przez kandydata na studia, które należy przesłać nie później niż dzień przed planowanym terminem egzaminu (do 14 września 2022 r. włącznie).

   Liczba punktów od 0 do 200.

  2. Konkurs świadectw

   Ranking wyników z części zewnętrznej egzaminu maturalnego (egzamin pisemny).

   Przedmioty:

   1. język polski
   2. matematyka lub
   historia
   3. historia sztuki lub
   język angielski lub
   język francuski lub
   język hiszpański lub
   język niemiecki lub
   język rosyjski lub
   język włoski
 • Absolwent z nową maturą - sprawdź swoje szanse
  1. Kwalifikacja teczek
  2. Konkurs świadectw

   Ranking wyników z części zewnętrznej egzaminu maturalnego (egzamin pisemny).

   Przedmioty:

   1. język polski
   2. historia lub
   matematyka
   3. historia sztuki lub
   język angielski lub
   język francuski lub
   język hiszpański lub
   język niemiecki lub
   język rosyjski lub
   język włoski
 • Absolwent ze starą maturą
  1. Kwalifikacja teczek
  2. Konkurs świadectw

   Ocena z pisemnej lub ustnej części egzaminu dojrzałości korzystniejsza dla kandydata. W przypadku braku oceny na egzaminie dojrzałości z jednego z wymaganych przedmiotów uwzględnia się ocenę z klasyfikacji końcoworocznej.

   Przedmioty:

   1. język polski
   2. historia lub
   matematyka
   3. historia sztuki lub
   język angielski lub
   język francuski lub
   język hiszpański lub
   język niemiecki lub
   język rosyjski lub
   język włoski

Wymagane dokumenty

 • Wydruk internetowego formularza (prawdziwość danych zawartych w formularzu, kandydat potwierdza własnoręcznym podpisem);
 • Kserokopia świadectwa dojrzałości (wraz z oryginałem do wglądu, celem poświadczenia za zgodność przez Uczelnię);
 • 1 fotografia kolorowa w wersji elektronicznej - jpg, 2cm x 2.5cm, 236 x 295 pikseli – poprzez formularz rejestracyjny;
 • 1 fotografia papierowa zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (taka sama jak fotografia cyfrowa dołączona do internetowego formularza rejestracyjnego);
 • Oświadczenie przedstawiciela ustawowego o wyrażeniu zgody (dotyczy niepełnoletniego kandydata na studia) pobierz;
 • Teczka wiązana A4 - biała;

Składanie dokumentów

Sylwetka absolwenta

A graduate of the visual arts major is a comprehensively trained artist - a visual artist using the interdisciplinary language of art, moving freely both in the area of the chosen sub-discipline of fine arts and design arts. Thus, he is prepared to conduct basic artistic and design activities in his chosen areas of fine arts. He has the experience to combine classical and contemporary art media and use them for applied purposes. Subjects in art theory and history, promotion and dissemination of visual culture lead to his gaining a broader cognitive perspective, developing a creative attitude, open to new challenges for artists and taking on various roles related to functioning in society as an artist. Graduates are prepared to a basic degree for creative professional work in institutions of visual culture, mass-media, design teams and promotional structures, independent artistic work as well as continuation of artistic education at the master's level in the discipline of fine arts and art conservation. He knows a foreign language at the B2 proficiency level.

Graduates have the opportunity to continue their education in a second degree program (complementary master's degree) in the discipline of fine arts and art conservation. Graduates can broaden their education in postgraduate studies in fine arts, but also in other fields.

Sekcja Rekrutacji

ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce