Oferta kształcenia w roku akademickim {rok}

Wyświetlanie

Rodzaj oferty

Wydział

Kierunek

Forma studiów


Poziom studiów

Oferta dla Polaków

Znalezionych naborów: {n}

Strona: 1

1. Kierunek: Wychowanie fizyczne

Studia {typ} {forma}

Collegium Medicum
Miejsce prowadzenia zajęć: Kielce

Limit miejsc: {limit}
Opłata rekrutacyjna: 100.00 PLN
Minimalna liczba punktów wymagana do zakwalifikowania: 30
Ubiegłoroczny próg punktowy: 56.55

Terminy (oferta archiwalna):
rejestracja od 2023-06-01 do 2023-07-10,
ogłoszenie wyników 2023-07-12,
składanie dokumentów od 2023-07-13 do 2023-07-18.

Limit miejsc: {limit}
Opłata rekrutacyjna: 100.00 PLN
Minimalna liczba punktów wymagana do zakwalifikowania: 30

Opis

Sprawdzian sprawności fizycznej odbędzie się 11 lipca 2023 r. Informacje dotyczące egzaminu sprawnościowego kandydatów na kierunek wychowanie fizyczne znajdziesz tutaj.

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów i słuchaczy tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz doktorantów, osoby ubiegające się o przyjęcie na ww. kierunki zobowiązane są dołączyć zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania na kierunkach, na których występują czynniki szkodliwe, uciążliwe lub niebezpieczne dla zdrowia (wydane przez lekarza medycyny pracy, na obowiązującym druku - druk orzeczenia lekarskiego stanowi załącznik nr 2 i 3 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 15 września 1997 r. - Dz. U.97120.767 z późn. zm.) Zaświadczenie wydawane jest na podstawie skierowania wydanego przez właściwą komisję rekrutacyjną. Bezpłatne badania wykonywane są w podmiocie leczniczym, z którym UJK ma zawartą umowę. Koszty związane z wykonaniem badań w innej jednostce leczniczej ponosi kandydat.

Kryteria kwalifikacji

 • Absolwent z maturą międzynarodową IB
  1. Sprawdzian uzdolnień

   Sprawdzian sprawności fizycznej z gimnastyki i dwóch wybranych przez kandydata dyscyplin:
   - piłka siatkowa,
   - piłka koszykowa,
   - piłka nożna,
   - piłka ręczna.

   Kandydaci posiadający klasę mistrzostwa międzynarodową, klasę mistrzowską lub I klasę sportową są zwolnieni ze sprawdzianu sprawności fizycznej otrzymując maksymalną liczbę punktów.

   Sprawdzian odbędzie się 11 lipca 2023 r.

  2. Konkurs świadectw

   Wynik części zewnętrznej egzaminu maturalnego (egzamin pisemny).

   Przedmioty:

   1. język polski
   2. matematyka
   3. dowolny przedmiot zdawany na maturze (jeden przedmiot do wyboru zdawany przez kandydata na maturze inny niż polski i matematyka)
 • Absolwent z nową maturą - sprawdź swoje szanse
  1. Sprawdzian uzdolnień

   Sprawdzian sprawności fizycznej z gimnastyki i dwóch wybranych przez kandydata dyscyplin:
   - piłka siatkowa,
   - piłka koszykowa,
   - piłka nożna,
   - piłka ręczna.

   Kandydaci posiadający klasę mistrzostwa międzynarodową, klasę mistrzowską lub I klasę sportową są zwolnieni ze sprawdzianu sprawności fizycznej otrzymując maksymalną liczbę punktów.

   Sprawdzian odbędzie się 11 lipca 2023 r.

  2. Konkurs świadectw

   Wynik części zewnętrznej egzaminu maturalnego (egzamin pisemny).

   Przedmioty:

   1. język polski
   2. matematyka
   3. dowolny przedmiot zdawany na maturze (jeden przedmiot do wyboru zdawany przez kandydata na maturze inny niż polski i matematyka)
 • Absolwent ze starą maturą
  1. Sprawdzian uzdolnień

   Sprawdzian sprawności fizycznej z gimnastyki i dwóch wybranych przez kandydata dyscyplin:
   - piłka siatkowa,
   - piłka koszykowa,
   - piłka nożna,
   - piłka ręczna.

   Kandydaci posiadający klasę mistrzostwa międzynarodową, klasę mistrzowską lub I klasę sportową są zwolnieni ze sprawdzianu sprawności fizycznej otrzymując maksymalną liczbę punktów.

   Sprawdzian odbędzie się 11 lipca 2023 r.

  2. Konkurs świadectw

   Ocena z pisemnej lub ustnej części egzaminu dojrzałości korzystniejsza dla kandydata. W przypadku braku oceny na egzaminie dojrzałości z jednego z wymaganych przedmiotów uwzględnia się ocenę z klasyfikacji końcoworocznej.

   Przedmioty:

   1. język polski
   2. matematyka
   3. dowolny przedmiot zdawany na maturze (jeden przedmiot do wyboru zdawany przez kandydata na maturze inny niż polski i matematyka)

Wymagane dokumenty

 • Wydruk internetowego formularza (prawdziwość danych zawartych w formularzu, kandydat potwierdza własnoręcznym podpisem);
 • Kserokopia świadectwa dojrzałości (wraz z oryginałem do wglądu, celem poświadczenia za zgodność przez Uczelnię);
 • Zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania na kierunkach, na których występują czynniki szkodliwe, uciążliwe lub niebezpieczne dla zdrowia (wydane przez lekarza medycyny pracy, na obowiązującym druku - druk orzeczenia lekarskiego stanowi załącznik nr 2 i 3 do rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 15 września 1997 r. - Dz. U.97120.767);
 • 1 fotografia kolorowa w wersji elektronicznej - jpg, 2cm x 2.5cm, 236 x 295 pikseli – poprzez formularz rejestracyjny;
 • 1 fotografia papierowa zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (taka sama jak fotografia cyfrowa dołączona do internetowego formularza rejestracyjnego);
 • Oświadczenie przedstawiciela ustawowego o wyrażeniu zgody (dotyczy niepełnoletniego kandydata na studia) pobierz PL pobierz EN;
 • Teczka wiązana A4 - biała;

Składanie dokumentów

Sylwetka absolwenta

Cele kształcenia zakładają osiągnięcie przez studenta wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych właściwych dla danej dziedziny kształcenia. Nabyte efekty kształcenia student będzie mógł wykorzystać w pracy dydaktyczno-wychowawczej oraz promowaniu zdrowia i aktywności fizycznej w różnych środowiskach.

Studia I stopnia na kierunku Wychowanie fizyczne w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach prowadzone będą zgodnie z wymogami Polskiej Ramy Kwalifikacji. Ten model kształcenia zapewnia połączenie wiedzy ogólnej, teoretycznej i specjalistycznej z umiejętnościami praktycznymi.

Absolwent będzie posiadał wiedzę ogólną z zakresu nauk o zdrowiu, o kulturze fizycznej, społecznych, humanistycznych oraz praktyczne umiejętności zdobyte w czasie ćwiczeń i praktyk studenckich a w tym:

- wiedzę merytoryczną z zakresu techniki i metodyki nauczania gier zespołowych i sportów indywidualnych niezbędną do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego, zna fachową terminologię,

- wiedzę dotyczącą funkcjonowania systemu edukacji i ochrony zdrowia, rozumie mechanizmy oddziaływania środkami fizycznymi na organizm człowieka i środkami społecznymi na osobowość w procesie kształcenia i wychowania fizycznego, oraz zna miejsce kultury fizycznej w kulturze globalnej oraz wychowania fizycznego w polskim systemie,

- umiejętności techniczne i taktyczne oraz ruchowe w zakresie sportów indywidualnych i zespołowych dające możliwość prawidłowej demonstracji,

- indywidualizowanie zadań i dostosowywanie treści i metod kształcenia dla poszczególnych uczniów w zależności od ich potrzeb i możliwości, w tym uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, identyfikowanie błędów i zaniedbań w praktyce,

- samodzielne planowanie aktywnych form turystyki oraz imprez rekreacyjnych, organizowania, prowadzenia i sędziowania zawodów sportowych,

- prowadzenie dokumentacji dotyczącej zajęć dydaktycznych i pracy wychowawczej oraz nauczyciela wychowania fizycznego w placówce oświatowej,

- umiejętności oceny rozwoju fizycznego ucznia, dokonywanie pomiarów podstawowych wskaźników strukturalnej i morfologicznej budowy ciała oraz wskaźników fizjologicznych,

- wiedzę, umiejętności i kompetencje do prowadzenia gimnastyki korekcyjnej,

- wiedzę z zakresu promocji zdrowia, wychowania zdrowotnego, ochrony środowiska,

- potrzebę dbałości o swój poziom sprawności fizycznej niezbędnej do prawidłowego demonstrowania ćwiczeń fizycznych, promowania zdrowego stylu życia oraz kształtowania postaw prozdrowotnych i prosomatycznych,

- przekonanie o sensie, wartości i potrzebie podejmowania działań edukacyjnych, zachowywania się w sposób profesjonalny; odpowiedzialnego przygotowania się do zajęć, gotowość do podejmowania wyzwań zawodowych.

Absolwenci znają język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

Studia I stopnia na kierunku Wychowanie Fizyczne stanowią pierwszy etap kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. Są podstawą do podjęcia studiów II stopnia na tym samym kierunku w ramach ścieżki nauczycielskiej.

2. Kierunek: Wychowanie fizyczne

Studia {typ} {forma}

Collegium Medicum
Miejsce prowadzenia zajęć: Kielce

Rodzaj naboru: uzupełniający
Opłata rekrutacyjna: 100.00 PLN
Minimalna liczba punktów wymagana do zakwalifikowania: 30
Ubiegłoroczny próg punktowy: 56.55

Terminy (oferta archiwalna):
rejestracja od 2023-07-27 do 2023-09-17,
ogłoszenie wyników 2023-09-19,
składanie dokumentów od 2023-09-20 do 2023-09-25.

Rodzaj naboru: uzupełniający
Opłata rekrutacyjna: 100.00 PLN
Minimalna liczba punktów wymagana do zakwalifikowania: 30

Opis

Sprawdzian sprawności fizycznej odbędzie się 18 września 2023 r. Informacje dotyczące egzaminu sprawnościowego kandydatów na kierunek wychowanie fizyczne znajdziesz tutaj.

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów i słuchaczy tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz doktorantów, osoby ubiegające się o przyjęcie na ww. kierunki zobowiązane są dołączyć zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania na kierunkach, na których występują czynniki szkodliwe, uciążliwe lub niebezpieczne dla zdrowia (wydane przez lekarza medycyny pracy, na obowiązującym druku - druk orzeczenia lekarskiego stanowi załącznik nr 2 i 3 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 15 września 1997 r. - Dz. U.97120.767 z późn. zm.) Zaświadczenie wydawane jest na podstawie skierowania wydanego przez właściwą komisję rekrutacyjną. Bezpłatne badania wykonywane są w podmiocie leczniczym, z którym UJK ma zawartą umowę. Koszty związane z wykonaniem badań w innej jednostce leczniczej ponosi kandydat.

Kryteria kwalifikacji

 • Absolwent z maturą międzynarodową IB
  1. Sprawdzian uzdolnień

   Sprawdzian sprawności fizycznej z gimnastyki i dwóch wybranych przez kandydata dyscyplin:
   - piłka siatkowa,
   - piłka koszykowa,
   - piłka nożna,
   - piłka ręczna.

   Kandydaci posiadający klasę mistrzostwa międzynarodową, klasę mistrzowską lub I klasę sportową są zwolnieni ze sprawdzianu sprawności fizycznej otrzymując maksymalną liczbę punktów.

   Sprawdzian odbędzie się 18 września 2023 r.

  2. Konkurs świadectw

   Wynik części zewnętrznej egzaminu maturalnego (egzamin pisemny).

   Przedmioty:

   1. język polski
   2. matematyka
   3. dowolny przedmiot zdawany na maturze (jeden przedmiot do wyboru zdawany przez kandydata na maturze inny niż polski i matematyka)
 • Absolwent z nową maturą - sprawdź swoje szanse
  1. Sprawdzian uzdolnień

   Sprawdzian sprawności fizycznej z gimnastyki i dwóch wybranych przez kandydata dyscyplin:
   - piłka siatkowa,
   - piłka koszykowa,
   - piłka nożna,
   - piłka ręczna.

   Kandydaci posiadający klasę mistrzostwa międzynarodową, klasę mistrzowską lub I klasę sportową są zwolnieni ze sprawdzianu sprawności fizycznej otrzymując maksymalną liczbę punktów.

   Sprawdzian odbędzie się 18 września 2023 r.

  2. Konkurs świadectw

   Wynik części zewnętrznej egzaminu maturalnego (egzamin pisemny).

   Przedmioty:

   1. język polski
   2. matematyka
   3. dowolny przedmiot zdawany na maturze (jeden przedmiot do wyboru zdawany przez kandydata na maturze inny niż polski i matematyka)
 • Absolwent ze starą maturą
  1. Sprawdzian uzdolnień

   Sprawdzian sprawności fizycznej z gimnastyki i dwóch wybranych przez kandydata dyscyplin:
   - piłka siatkowa,
   - piłka koszykowa,
   - piłka nożna,
   - piłka ręczna.

   Kandydaci posiadający klasę mistrzostwa międzynarodową, klasę mistrzowską lub I klasę sportową są zwolnieni ze sprawdzianu sprawności fizycznej otrzymując maksymalną liczbę punktów.

   Sprawdzian odbędzie się 18 września 2023 r.

  2. Konkurs świadectw

   Ocena z pisemnej lub ustnej części egzaminu dojrzałości korzystniejsza dla kandydata. W przypadku braku oceny na egzaminie dojrzałości z jednego z wymaganych przedmiotów uwzględnia się ocenę z klasyfikacji końcoworocznej.

   Przedmioty:

   1. język polski
   2. matematyka
   3. dowolny przedmiot zdawany na maturze (jeden przedmiot do wyboru zdawany przez kandydata na maturze inny niż polski i matematyka)

Wymagane dokumenty

 • Wydruk internetowego formularza (prawdziwość danych zawartych w formularzu, kandydat potwierdza własnoręcznym podpisem);
 • Kserokopia świadectwa dojrzałości (wraz z oryginałem do wglądu, celem poświadczenia za zgodność przez Uczelnię);
 • Zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania na kierunkach, na których występują czynniki szkodliwe, uciążliwe lub niebezpieczne dla zdrowia (wydane przez lekarza medycyny pracy, na obowiązującym druku - druk orzeczenia lekarskiego stanowi załącznik nr 2 i 3 do rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 15 września 1997 r. - Dz. U.97120.767);
 • 1 fotografia kolorowa w wersji elektronicznej - jpg, 2cm x 2.5cm, 236 x 295 pikseli – poprzez formularz rejestracyjny;
 • 1 fotografia papierowa zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (taka sama jak fotografia cyfrowa dołączona do internetowego formularza rejestracyjnego);
 • Oświadczenie przedstawiciela ustawowego o wyrażeniu zgody (dotyczy niepełnoletniego kandydata na studia) pobierz PL pobierz EN;
 • Teczka wiązana A4 - biała;

Składanie dokumentów

Sylwetka absolwenta

Cele kształcenia zakładają osiągnięcie przez studenta wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych właściwych dla danej dziedziny kształcenia. Nabyte efekty kształcenia student będzie mógł wykorzystać w pracy dydaktyczno-wychowawczej oraz promowaniu zdrowia i aktywności fizycznej w różnych środowiskach.

Studia I stopnia na kierunku Wychowanie fizyczne w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach prowadzone będą zgodnie z wymogami Polskiej Ramy Kwalifikacji. Ten model kształcenia zapewnia połączenie wiedzy ogólnej, teoretycznej i specjalistycznej z umiejętnościami praktycznymi.

Absolwent będzie posiadał wiedzę ogólną z zakresu nauk o zdrowiu, o kulturze fizycznej, społecznych, humanistycznych oraz praktyczne umiejętności zdobyte w czasie ćwiczeń i praktyk studenckich a w tym:

- wiedzę merytoryczną z zakresu techniki i metodyki nauczania gier zespołowych i sportów indywidualnych niezbędną do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego, zna fachową terminologię,

- wiedzę dotyczącą funkcjonowania systemu edukacji i ochrony zdrowia, rozumie mechanizmy oddziaływania środkami fizycznymi na organizm człowieka i środkami społecznymi na osobowość w procesie kształcenia i wychowania fizycznego, oraz zna miejsce kultury fizycznej w kulturze globalnej oraz wychowania fizycznego w polskim systemie,

- umiejętności techniczne i taktyczne oraz ruchowe w zakresie sportów indywidualnych i zespołowych dające możliwość prawidłowej demonstracji,

- indywidualizowanie zadań i dostosowywanie treści i metod kształcenia dla poszczególnych uczniów w zależności od ich potrzeb i możliwości, w tym uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, identyfikowanie błędów i zaniedbań w praktyce,

- samodzielne planowanie aktywnych form turystyki oraz imprez rekreacyjnych, organizowania, prowadzenia i sędziowania zawodów sportowych,

- prowadzenie dokumentacji dotyczącej zajęć dydaktycznych i pracy wychowawczej oraz nauczyciela wychowania fizycznego w placówce oświatowej,

- umiejętności oceny rozwoju fizycznego ucznia, dokonywanie pomiarów podstawowych wskaźników strukturalnej i morfologicznej budowy ciała oraz wskaźników fizjologicznych,

- wiedzę, umiejętności i kompetencje do prowadzenia gimnastyki korekcyjnej,

- wiedzę z zakresu promocji zdrowia, wychowania zdrowotnego, ochrony środowiska,

- potrzebę dbałości o swój poziom sprawności fizycznej niezbędnej do prawidłowego demonstrowania ćwiczeń fizycznych, promowania zdrowego stylu życia oraz kształtowania postaw prozdrowotnych i prosomatycznych,

- przekonanie o sensie, wartości i potrzebie podejmowania działań edukacyjnych, zachowywania się w sposób profesjonalny; odpowiedzialnego przygotowania się do zajęć, gotowość do podejmowania wyzwań zawodowych.

Absolwenci znają język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

Studia I stopnia na kierunku Wychowanie Fizyczne stanowią pierwszy etap kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. Są podstawą do podjęcia studiów II stopnia na tym samym kierunku w ramach ścieżki nauczycielskiej.

Aktualności

 • 2024-04-25

  Ogólnopolski Dzień Geografa – zaproszenie

  Instytut Geografii i Nauk o Środowisku UJK oraz Kielecki Oddział Polskiego Towarzystwa Geograficznego zapraszają wszystkich uczniów i nauczycieli na regionalne obchody Dnia Geografa. Wydarzenie odbędzie się 25 kwietnia 2024 r. (czwartek) na Wydziale Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UJK. Udział jest bezpłatny, obowiązują wcześniejsze zapisy. Czytaj więcej

 • 2024-04-22

  Dzień Otwarty Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UJK – zaproszenie

  Po raz kolejny Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UJK otwiera swoje drzwi przed uczniami szkół średnich! 22 kwietnia 2024 r. (poniedziałek) w murach Wydziału odbędzie się Dzień Otwarty, podczas którego będzie można zapoznać się z ofertą edukacyjną Uczelni, wysłuchać interesujących wykładów oraz wziąć udział w warsztatach laboratoryjnych. Czytaj więcej

 • 2024-04-15

  Akademia Młodych Reportażystów – nabór do II edycji programu

  Wszystkich uczniów szkół podstawowych oraz średnich zachęcamy do udziału w II edycji Akademii Młodych Reportażystów. Nabór zgłoszeń rozpocznie się 15 kwietnia 2024 r. (poniedziałek). Udział w projekcie jest bezpłatny. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc radzimy nie zwlekać z rekrutacją. Czytaj więcej

 • 2024-04-15

  Światowy Dzień Sztuki w Instytucie Sztuk Wizualnych – zaproszenie

  Wydział Sztuki UJK zaprasza na obchody Światowego Dnia Sztuki. Wydarzenie odbędzie się 15 kwietnia 2024 r. (poniedziałek) w siedzibie Instytutu Sztuk Wizualnych przy ul. Podklasztornej 117. Wstęp wolny – zapraszamy. Czytaj więcej

 • Spotkania z dziennikarzami w ramach Akademii Młodych Reportażystów

  Uczestnicy Akademii Młodych Reportażystów mogą czerpać wiedzę nie tylko od pracowników Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, ale także od wielu znakomitych dziennikarzy. Swoimi doświadczeniami z młodymi adeptami dziennikarstwa podzielą się m.in. pracownicy kieleckiego Radia Em. Czytaj więcej

 • 2024-03-23 do 2024-03-24

  „Doktoranci dla Maturzystów” – zaproszenie

  Do rozpoczęcia tegorocznych matur pozostały już tylko 53 dni! To dobry moment na powtórzenie materiału oraz poznanie kilku trików, które mogą przydać się na egzaminie dojrzałości. Z pomocą maturzystom przychodzą Uniwersytet Otwarty UJK oraz Szkoła Doktorska, które zapraszają uczniów na II Maraton Przedmaturalny „Doktoranci dla Maturzystów”. Czytaj więcej

 • 2024-01-31

  Czas na rolnictwo i logistykę

  Wkrótce matura i czas wyboru kierunku studiów i uczelni. Podczas tegorocznej rekrutacji bardzo atrakcyjne będą dwa kierunki studiów. Dlaczego? Czytaj więcej

 • 2024-01-12

  Przed nami kolejna Noc Biologów

  W imieniu Instytutu Biologii UJK serdecznie zapraszamy na kolejną odsłonę akcji edukacyjnej pt. „Noc Biologów”. Na wszystkich miłośników przyrody – dzieci, młodzież, ich rodziców i nauczycieli – czekają fascynujące wykłady i warsztaty. Wydarzenie odbędzie się 12 stycznia 2024 r. (piątek) na Wydziale Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UJK. Czytaj więcej

 • 2023-12-13

  Uniwersytet Edukacji Obywatelskiej – zaproszenie

  W imieniu Instytutu Stosunków Międzynarodowych i Polityk Publicznych UJK serdecznie zapraszamy na V edycję Uniwersytetu Edukacji Obywatelskiej. Inicjatywa jest skierowana do uczniów szkół średnich województwa świętokrzyskiego. Czytaj więcej

 • 2023-11-06

  Wśród najpopularniejszych

  Uniwersytet Jana Kochanowskiego znalazł się wśród najchętniej wybieranych uczelni w Polsce. Ministerstwo Edukacji i Nauki ogłosiło wyniki rekrutacji na rok akademicki 2023/24. Czytaj więcej

 • Podnieś kwalifikacje i zwiększ szanse na rynku pracy. Wybierz studia podyplomowe na UJK

  Jak co roku Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach przygotował ofertę dla osób, które chcą podnosić swoje kwalifikacje, a tym samym zwiększyć szanse na rynku pracy. Z myślą o nich uruchomiono nabór na studia podyplomowe, które łączą wiedzę teoretyczną z umiejętnościami praktycznymi. „Zarządzanie podmiotem leczniczym”, „Logopedia ogólna” oraz „Prawo pracy, płace i ubezpieczenia społeczne” – to tylko niektóre z kierunków, które znalazły się w ofercie naszej Uczelni. Czytaj więcej

 • Zaproszenie Polskiego Związku Sportu Niesłyszących

  W imieniu Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Polskiego Związku Sportu Niesłyszących zachęcamy studentów z dysfunkcjami słuchu do włączenia się w prace związku, a tym samym rywalizacji sportowej pod auspicjami PZSN. Czytaj więcej

 • Stypendia powiatu strzyżowskiego dla studentów kierunku lekarskiego

  W imieniu władz Starostwa Powiatowego w Strzyżowie zachęcamy studentów kierunku lekarskiego Collegium Medicum UJK do wzięcia udziału w powiatowym programie stypendialnym. Termin składania wniosków upływa 29 września 2023 r. Czytaj więcej

 • 2023-08-01

  Nabór na farmację zakończony

  30 lipca 2023 r. na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach zakończył się nabór na farmację. Kierunek, który w tym roku zadebiutował w ofercie UJK, spotkał się z dużym zainteresowaniem kandydatów. Czytaj więcej

 • 2023-07-10

  Trwa nabór na farmację

  Od wtorku, 11 lipca rozpoczął się nabór na zupełne nowy kierunek w ofercie świętokrzyskich uczelni. Na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego będzie można studiować farmację. Czytaj więcej

 • 2023-06-15

  Święto Uczelni za nami

  Święto Uczelni to jedno z najważniejszych wydarzeń w kalendarzu akademickim Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. W programie uroczystości, która w tym roku odbyła się 15 czerwca w Auli Magna, znalazły się m.in. posiedzenie Senatu, wręczenie odznaczeń państwowych oraz promocje doktorskie. Obchodom towarzyszyła radosna, a chwilami podniosła atmosfera. Czytaj więcej

 • 2023-06-06 do 2023-06-07

  Gdzie nauka spotyka się z biznesem

  „Gdzie nauka spotyka się z biznesem” to motto, które przyświecało VIII studencko-doktoranckiej konferencji naukowej z cyklu „Problemy współczesnego zarządzania organizacjami”. Dwudniowe obrady (5-6 czerwca) toczyły się na Wydziale Prawa i Nauk Społecznych UJK. Czytaj więcej

 • Informacje i komunikaty dotyczące stanu zagrożenia epidemicznego

  Czytaj więcej

 • 2023-08-28

  Rekrutacja trwa, sprawdź naszą ofertę.

  Czytaj więcej

Więcej aktualności

Centrum Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami

ul. Śląska 11A
25-328 Kielce
Godz. przyjęć:
poniedziałek - piątek w godz. 8:00 - 15:00

Informacje dla kandydatów: https://www.ujk.edu.pl/pjm.html
Strona www: https://www.ujk.edu.pl/ucwir

Sekcja Rekrutacji

ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce