Oferta kształcenia w roku akademickim {rok}

Wyświetlanie

Rodzaj oferty

Wydział

Kierunek

Forma studiów


Poziom studiów

Oferta dla Polaków

Znalezionych naborów: {n}

Strona: 1

1. Kierunek: Zarządzanie

Studia {typ} {forma}

Wydział Prawa i Nauk Społecznych
Miejsce prowadzenia zajęć: Kielce

Limit miejsc: {limit}
Opłata rekrutacyjna: 85.00 PLN
Minimalna liczba punktów wymagana do zakwalifikowania: 30
Ubiegłoroczny próg punktowy: 47.4

Terminy (oferta archiwalna):
rejestracja od 2023-06-01 do 2023-07-10,
ogłoszenie wyników 2023-07-12,
składanie dokumentów od 2023-07-13 do 2023-07-18.

Limit miejsc: {limit}
Opłata rekrutacyjna: 85.00 PLN
Minimalna liczba punktów wymagana do zakwalifikowania: 30

Kryteria kwalifikacji

 • Absolwent z maturą międzynarodową IB
  1. Konkurs świadectw

   Wynik z części zewnętrznej egzaminu maturalnego (egzamin pisemny).

   Przedmioty:

   1. język polski
   2. matematyka
   3. język angielski lub
   język francuski lub
   język hiszpański lub
   język niemiecki lub
   język rosyjski lub
   język włoski
 • Absolwent z nową maturą - sprawdź swoje szanse
  1. Konkurs świadectw

   Wynik z części zewnętrznej egzaminu maturalnego (egzamin pisemny).

   Przedmioty:

   1. język polski
   2. matematyka
   3. język angielski lub
   język francuski lub
   język hiszpański lub
   język niemiecki lub
   język rosyjski lub
   język włoski
 • Absolwent ze starą maturą
  1. Konkurs świadectw

   Ocena z pisemnej lub ustnej części egzaminu dojrzałości korzystniejsza dla kandydata. W przypadku braku oceny na egzaminie dojrzałości z jednego z wymaganych przedmiotów uwzględnia się ocenę z klasyfikacji końcoworocznej.

   Przedmioty:

   1. język polski
   2. matematyka
   3. język angielski lub
   język francuski lub
   język hiszpański lub
   język niemiecki lub
   język rosyjski lub
   język włoski

Wymagane dokumenty

 • Wydruk internetowego formularza (prawdziwość danych zawartych w formularzu, kandydat potwierdza własnoręcznym podpisem);
 • Kserokopia świadectwa dojrzałości (wraz z oryginałem do wglądu, celem poświadczenia za zgodność przez Uczelnię);
 • 1 fotografia kolorowa w wersji elektronicznej - jpg, 2cm x 2.5cm, 236 x 295 pikseli – poprzez formularz rejestracyjny;
 • 1 fotografia papierowa zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (taka sama jak fotografia cyfrowa dołączona do internetowego formularza rejestracyjnego);
 • Oświadczenie przedstawiciela ustawowego o wyrażeniu zgody (dotyczy niepełnoletniego kandydata na studia) pobierz PL pobierz EN;
 • Teczka wiązana A4 - biała;

Składanie dokumentów

Sylwetka absolwenta

Celem kształcenia na studiach I stopnia na kierunku Zarządzanie jest przygotowanie absolwentów do podejmowania samodzielnych decyzji na różnych szczeblach zarządzania w organizacjach działających w obrębie sektora prywatnego, publicznego i społecznego. Uzupełnieniem tak określonego profilu kompetencyjnego absolwenta (a zatem niezbędnej wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych) jest wykształcenie na poziomie podstawowym zdolności do prowadzenia różnorodnych badań, w tym o charakterze naukowym.

Absolwent studiów I stopnia na kierunku Zarządzanie będzie się mógł wykazać:

- wiedzą z zakresu nauk o zarządzaniu i jakości oraz dyscyplin komplementarnych, w tym ekonomii i finansów stanowiącą budulec dla wykorzystania danych finansowo-księgowych w ocenie zjawisk zachodzących w organizacji,

- wiedzą specjalistyczną niezbędną do pełnienia funkcji kierowniczych średniego i niskiego szczebla w różnych obszarach funkcjonalnych organizacji, co pozwoli mu m. in. interpretować dane zawarte w sprawozdaniach finansowych oraz aktywnie włączać się w kształtowanie polityki rachunkowości jednostki,

- umiejętnościami społecznymi (interpersonalnymi) oraz technicznymi w stopniu umożliwiającym stosowanie adekwatnych do sytuacji metod i technik menedżerskich,

- umiejętnością przedsiębiorczej (wewnątrzorganizacyjnej bądź w środowisku) identyfikacji szans,

- umiejętnością adaptacji do zmieniających się warunków środowiska działania organizacji,

- znajomością technik komputerowych i języka obcego w stopniu umożliwiającym korzystanie z infrastruktury informatycznej (wewnątrzorganizacyjnej i środowiskowej) i nawiązywanie oraz utrzymywanie kontaktów międzynarodowych,

- umiejętnością pozyskiwania, gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania wyników badań, w tym również (w stopniu adekwatnym do tego stopnia studiów) na potrzeby badań naukowych.

Potencjalne miejsca pracy absolwentów to głównie niski i średni szczebel zarządzania w:

- małych i średnich przedsiębiorstwach działających niezależnie i w układach sieciowych;

- firmach z sektora finansów,

- organizacjach sektora publicznego,

- międzynarodowych korporacjach.

Ponadto, własna działalność gospodarcza.

Perspektywy zawodowe to przesunięcie na ścieżce kariery w stronę wysokich i najwyższych stanowisk kierowniczych bądź w przypadku własnej działalności gospodarczej prowadzenie jej w większym rozmiarze.

Absolwent który zrealizował przedmioty z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem pozyska wiedzę i wykształci umiejętności umożliwiające mu profesjonalną realizację zadań menedżerskich na średnim i niskim szczeblu zarządzania w organizacjach oraz związanych z prowadzeniem własnej działalności gospodarczej. W szczególności będzie posiadał wiedzę na temat specyfiki realizacji tych zadań w obszarach m. in. produkcji oraz logistyki. Jego warsztat menedżerski umożliwi mu ocenę projektów inwestycyjnych oraz poruszanie się w obrębie big data, elektronicznego biznesu oraz zapewnienia firmie cyberbezpieczeństwa.

Absolwent który zrealizował przedmioty z zakresu marketingu pozyska wiedzę i wykształci umiejętności umożliwiające mu profesjonalną realizację działań zarządczych w firmie zorientowanych na rynek i klienta, a obejmujących zestaw czynności wspierających sprzedaż wyrobów i usług, wykonywany różnymi metodami i technikami oddziaływania na nabywcę. Będzie znał proces planowania i realizacji koncepcji, ustalania cen, promocji, dystrybucji idei towarów i usług do kreowania wymiany, która realizuje cele jednostki i przedsiębiorstw w wymiarze krajowym (Polski), jak i międzynarodowym. Jego warsztat menedżerski umożliwi mu efektywną komunikację marketingową poprzez odpowiednio dobrane i zrealizowane strategie marketingowe, jak również wykorzystanie narzędzi informatycznych na rzecz badania, tworzenia i oferowania z zyskiem produktów posiadających wartość dla klienta w celu zaspokojenia potrzeb rynku docelowego.

2. Kierunek: Zarządzanie

Studia {typ} {forma}

Wydział Prawa i Nauk Społecznych
Miejsce prowadzenia zajęć: Kielce

Rodzaj naboru: uzupełniający
Opłata rekrutacyjna: 85.00 PLN
Minimalna liczba punktów wymagana do zakwalifikowania: 30
Ubiegłoroczny próg punktowy: 47.4

Terminy (oferta archiwalna):
rejestracja od 2023-07-25 do 2023-09-17,
ogłoszenie wyników 2023-09-19,
składanie dokumentów od 2023-09-20 do 2023-09-25.

Rodzaj naboru: uzupełniający
Opłata rekrutacyjna: 85.00 PLN
Minimalna liczba punktów wymagana do zakwalifikowania: 30

Kryteria kwalifikacji

 • Absolwent z maturą międzynarodową IB
  1. Konkurs świadectw

   Wynik z części zewnętrznej egzaminu maturalnego (egzamin pisemny).

   Przedmioty:

   1. język polski
   2. matematyka
   3. język angielski lub
   język francuski lub
   język hiszpański lub
   język niemiecki lub
   język rosyjski lub
   język włoski
 • Absolwent z nową maturą - sprawdź swoje szanse
  1. Konkurs świadectw

   Wynik z części zewnętrznej egzaminu maturalnego (egzamin pisemny).

   Przedmioty:

   1. język polski
   2. matematyka
   3. język angielski lub
   język francuski lub
   język hiszpański lub
   język niemiecki lub
   język rosyjski lub
   język włoski
 • Absolwent ze starą maturą
  1. Konkurs świadectw

   Ocena z pisemnej lub ustnej części egzaminu dojrzałości korzystniejsza dla kandydata. W przypadku braku oceny na egzaminie dojrzałości z jednego z wymaganych przedmiotów uwzględnia się ocenę z klasyfikacji końcoworocznej.

   Przedmioty:

   1. język polski
   2. matematyka
   3. język angielski lub
   język francuski lub
   język hiszpański lub
   język niemiecki lub
   język rosyjski lub
   język włoski

Wymagane dokumenty

 • Wydruk internetowego formularza (prawdziwość danych zawartych w formularzu, kandydat potwierdza własnoręcznym podpisem);
 • Kserokopia świadectwa dojrzałości (wraz z oryginałem do wglądu, celem poświadczenia za zgodność przez Uczelnię);
 • 1 fotografia kolorowa w wersji elektronicznej - jpg, 2cm x 2.5cm, 236 x 295 pikseli – poprzez formularz rejestracyjny;
 • 1 fotografia papierowa zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (taka sama jak fotografia cyfrowa dołączona do internetowego formularza rejestracyjnego);
 • Oświadczenie przedstawiciela ustawowego o wyrażeniu zgody (dotyczy niepełnoletniego kandydata na studia) pobierz PL pobierz EN;
 • Teczka wiązana A4 - biała;

Składanie dokumentów

Sylwetka absolwenta

Celem kształcenia na studiach I stopnia na kierunku Zarządzanie jest przygotowanie absolwentów do podejmowania samodzielnych decyzji na różnych szczeblach zarządzania w organizacjach działających w obrębie sektora prywatnego, publicznego i społecznego. Uzupełnieniem tak określonego profilu kompetencyjnego absolwenta (a zatem niezbędnej wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych) jest wykształcenie na poziomie podstawowym zdolności do prowadzenia różnorodnych badań, w tym o charakterze naukowym.

Absolwent studiów I stopnia na kierunku Zarządzanie będzie się mógł wykazać:

- wiedzą z zakresu nauk o zarządzaniu i jakości oraz dyscyplin komplementarnych, w tym ekonomii i finansów stanowiącą budulec dla wykorzystania danych finansowo-księgowych w ocenie zjawisk zachodzących w organizacji,

- wiedzą specjalistyczną niezbędną do pełnienia funkcji kierowniczych średniego i niskiego szczebla w różnych obszarach funkcjonalnych organizacji, co pozwoli mu m. in. interpretować dane zawarte w sprawozdaniach finansowych oraz aktywnie włączać się w kształtowanie polityki rachunkowości jednostki,

- umiejętnościami społecznymi (interpersonalnymi) oraz technicznymi w stopniu umożliwiającym stosowanie adekwatnych do sytuacji metod i technik menedżerskich,

- umiejętnością przedsiębiorczej (wewnątrzorganizacyjnej bądź w środowisku) identyfikacji szans,

- umiejętnością adaptacji do zmieniających się warunków środowiska działania organizacji,

- znajomością technik komputerowych i języka obcego w stopniu umożliwiającym korzystanie z infrastruktury informatycznej (wewnątrzorganizacyjnej i środowiskowej) i nawiązywanie oraz utrzymywanie kontaktów międzynarodowych,

- umiejętnością pozyskiwania, gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania wyników badań, w tym również (w stopniu adekwatnym do tego stopnia studiów) na potrzeby badań naukowych.

Potencjalne miejsca pracy absolwentów to głównie niski i średni szczebel zarządzania w:

- małych i średnich przedsiębiorstwach działających niezależnie i w układach sieciowych;

- firmach z sektora finansów,

- organizacjach sektora publicznego,

- międzynarodowych korporacjach.

Ponadto, własna działalność gospodarcza.

Perspektywy zawodowe to przesunięcie na ścieżce kariery w stronę wysokich i najwyższych stanowisk kierowniczych bądź w przypadku własnej działalności gospodarczej prowadzenie jej w większym rozmiarze.

Absolwent który zrealizował przedmioty z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem pozyska wiedzę i wykształci umiejętności umożliwiające mu profesjonalną realizację zadań menedżerskich na średnim i niskim szczeblu zarządzania w organizacjach oraz związanych z prowadzeniem własnej działalności gospodarczej. W szczególności będzie posiadał wiedzę na temat specyfiki realizacji tych zadań w obszarach m. in. produkcji oraz logistyki. Jego warsztat menedżerski umożliwi mu ocenę projektów inwestycyjnych oraz poruszanie się w obrębie big data, elektronicznego biznesu oraz zapewnienia firmie cyberbezpieczeństwa.

Absolwent który zrealizował przedmioty z zakresu marketingu pozyska wiedzę i wykształci umiejętności umożliwiające mu profesjonalną realizację działań zarządczych w firmie zorientowanych na rynek i klienta, a obejmujących zestaw czynności wspierających sprzedaż wyrobów i usług, wykonywany różnymi metodami i technikami oddziaływania na nabywcę. Będzie znał proces planowania i realizacji koncepcji, ustalania cen, promocji, dystrybucji idei towarów i usług do kreowania wymiany, która realizuje cele jednostki i przedsiębiorstw w wymiarze krajowym (Polski), jak i międzynarodowym. Jego warsztat menedżerski umożliwi mu efektywną komunikację marketingową poprzez odpowiednio dobrane i zrealizowane strategie marketingowe, jak również wykorzystanie narzędzi informatycznych na rzecz badania, tworzenia i oferowania z zyskiem produktów posiadających wartość dla klienta w celu zaspokojenia potrzeb rynku docelowego.

3. Kierunek: Zarządzanie

Studia {typ} {forma}

Wydział Prawa i Nauk Społecznych
Miejsce prowadzenia zajęć: Kielce

Limit miejsc: {limit}
Opłata rekrutacyjna: 85.00 PLN
Czesne: {kwota} {waluta} (opłata za rok studiów, płatna w {raty} ratach)
Minimalna liczba punktów wymagana do zakwalifikowania: 30
Ubiegłoroczny próg punktowy: 37

Terminy (oferta archiwalna):
rejestracja od 2023-06-01 do 2023-07-10,
ogłoszenie wyników 2023-07-12,
składanie dokumentów od 2023-07-13 do 2023-07-18.

Limit miejsc: {limit}
Opłata rekrutacyjna: 85.00 PLN
Czesne: {kwota} {waluta} (opłata za rok studiów, płatna w {raty} ratach)
Minimalna liczba punktów wymagana do zakwalifikowania: 30

Kryteria kwalifikacji

 • Absolwent z maturą międzynarodową IB
  1. Konkurs świadectw

   Wynik z części zewnętrznej egzaminu maturalnego (egzamin pisemny).

   Przedmioty:

   1. język polski
   2. matematyka
   3. język angielski lub
   język francuski lub
   język hiszpański lub
   język niemiecki lub
   język rosyjski lub
   język włoski
 • Absolwent z nową maturą - sprawdź swoje szanse
  1. Konkurs świadectw

   Wynik z części zewnętrznej egzaminu maturalnego (egzamin pisemny).

   Przedmioty:

   1. język polski
   2. matematyka
   3. język angielski lub
   język francuski lub
   język hiszpański lub
   język niemiecki lub
   język rosyjski lub
   język włoski
 • Absolwent ze starą maturą
  1. Konkurs świadectw

   Ocena z pisemnej lub ustnej części egzaminu dojrzałości korzystniejsza dla kandydata. W przypadku braku oceny na egzaminie dojrzałości z jednego z wymaganych przedmiotów uwzględnia się ocenę z klasyfikacji końcoworocznej.

   Przedmioty:

   1. język polski
   2. matematyka
   3. język angielski lub
   język francuski lub
   język hiszpański lub
   język niemiecki lub
   język rosyjski lub
   język włoski

Wymagane dokumenty

 • Wydruk internetowego formularza (prawdziwość danych zawartych w formularzu, kandydat potwierdza własnoręcznym podpisem);
 • Kserokopia świadectwa dojrzałości (wraz z oryginałem do wglądu, celem poświadczenia za zgodność przez Uczelnię);
 • 1 fotografia kolorowa w wersji elektronicznej - jpg, 2cm x 2.5cm, 236 x 295 pikseli – poprzez formularz rejestracyjny;
 • 1 fotografia papierowa zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (taka sama jak fotografia cyfrowa dołączona do internetowego formularza rejestracyjnego);
 • Oświadczenie przedstawiciela ustawowego o wyrażeniu zgody (dotyczy niepełnoletniego kandydata na studia) pobierz PL pobierz EN;
 • Teczka wiązana A4 - biała;

Składanie dokumentów

Sylwetka absolwenta

Celem kształcenia na studiach I stopnia na kierunku Zarządzanie jest przygotowanie absolwentów do podejmowania samodzielnych decyzji na różnych szczeblach zarządzania w organizacjach działających w obrębie sektora prywatnego, publicznego i społecznego. Uzupełnieniem tak określonego profilu kompetencyjnego absolwenta (a zatem niezbędnej wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych) jest wykształcenie na poziomie podstawowym zdolności do prowadzenia różnorodnych badań, w tym o charakterze naukowym.

Absolwent studiów I stopnia na kierunku Zarządzanie będzie się mógł wykazać:

- wiedzą z zakresu nauk o zarządzaniu i jakości oraz dyscyplin komplementarnych, w tym ekonomii i finansów stanowiącą budulec dla wykorzystania danych finansowo-księgowych w ocenie zjawisk zachodzących w organizacji,

- wiedzą specjalistyczną niezbędną do pełnienia funkcji kierowniczych średniego i niskiego szczebla w różnych obszarach funkcjonalnych organizacji, co pozwoli mu m. in. interpretować dane zawarte w sprawozdaniach finansowych oraz aktywnie włączać się w kształtowanie polityki rachunkowości jednostki,

- umiejętnościami społecznymi (interpersonalnymi) oraz technicznymi w stopniu umożliwiającym stosowanie adekwatnych do sytuacji metod i technik menedżerskich,

- umiejętnością przedsiębiorczej (wewnątrzorganizacyjnej bądź w środowisku) identyfikacji szans,

- umiejętnością adaptacji do zmieniających się warunków środowiska działania organizacji,

- znajomością technik komputerowych i języka obcego w stopniu umożliwiającym korzystanie z infrastruktury informatycznej (wewnątrzorganizacyjnej i środowiskowej) i nawiązywanie oraz utrzymywanie kontaktów międzynarodowych,

- umiejętnością pozyskiwania, gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania wyników badań, w tym również (w stopniu adekwatnym do tego stopnia studiów) na potrzeby badań naukowych.

Potencjalne miejsca pracy absolwentów to głównie niski i średni szczebel zarządzania w:

- małych i średnich przedsiębiorstwach działających niezależnie i w układach sieciowych;

- firmach z sektora finansów,

- organizacjach sektora publicznego,

- międzynarodowych korporacjach.

Ponadto, własna działalność gospodarcza.

Perspektywy zawodowe to przesunięcie na ścieżce kariery w stronę wysokich i najwyższych stanowisk kierowniczych bądź w przypadku własnej działalności gospodarczej prowadzenie jej w większym rozmiarze.

Absolwent który zrealizował przedmioty z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem pozyska wiedzę i wykształci umiejętności umożliwiające mu profesjonalną realizację zadań menedżerskich na średnim i niskim szczeblu zarządzania w organizacjach oraz związanych z prowadzeniem własnej działalności gospodarczej. W szczególności będzie posiadał wiedzę na temat specyfiki realizacji tych zadań w obszarach m. in. produkcji oraz logistyki. Jego warsztat menedżerski umożliwi mu ocenę projektów inwestycyjnych oraz poruszanie się w obrębie big data, elektronicznego biznesu oraz zapewnienia firmie cyberbezpieczeństwa.

Absolwent który zrealizował przedmioty z zakresu marketingu pozyska wiedzę i wykształci umiejętności umożliwiające mu profesjonalną realizację działań zarządczych w firmie zorientowanych na rynek i klienta, a obejmujących zestaw czynności wspierających sprzedaż wyrobów i usług, wykonywany różnymi metodami i technikami oddziaływania na nabywcę. Będzie znał proces planowania i realizacji koncepcji, ustalania cen, promocji, dystrybucji idei towarów i usług do kreowania wymiany, która realizuje cele jednostki i przedsiębiorstw w wymiarze krajowym (Polski), jak i międzynarodowym. Jego warsztat menedżerski umożliwi mu efektywną komunikację marketingową poprzez odpowiednio dobrane i zrealizowane strategie marketingowe, jak również wykorzystanie narzędzi informatycznych na rzecz badania, tworzenia i oferowania z zyskiem produktów posiadających wartość dla klienta w celu zaspokojenia potrzeb rynku docelowego.

4. Kierunek: Zarządzanie

Studia {typ} {forma}

Wydział Prawa i Nauk Społecznych
Miejsce prowadzenia zajęć: Kielce

Rodzaj naboru: uzupełniający
Opłata rekrutacyjna: 85.00 PLN
Czesne: {kwota} {waluta} (opłata za rok studiów, płatna w {raty} ratach)
Minimalna liczba punktów wymagana do zakwalifikowania: 30
Ubiegłoroczny próg punktowy: 37

Terminy (oferta archiwalna):
rejestracja od 2023-07-25 do 2023-09-17,
ogłoszenie wyników 2023-09-19,
składanie dokumentów od 2023-09-20 do 2023-09-25.

Rodzaj naboru: uzupełniający
Opłata rekrutacyjna: 85.00 PLN
Czesne: {kwota} {waluta} (opłata za rok studiów, płatna w {raty} ratach)
Minimalna liczba punktów wymagana do zakwalifikowania: 30

Kryteria kwalifikacji

 • Absolwent z maturą międzynarodową IB
  1. Konkurs świadectw

   Wynik z części zewnętrznej egzaminu maturalnego (egzamin pisemny).

   Przedmioty:

   1. język polski
   2. matematyka
   3. język angielski lub
   język francuski lub
   język hiszpański lub
   język niemiecki lub
   język rosyjski lub
   język włoski
 • Absolwent z nową maturą - sprawdź swoje szanse
  1. Konkurs świadectw

   Wynik z części zewnętrznej egzaminu maturalnego (egzamin pisemny).

   Przedmioty:

   1. język polski
   2. matematyka
   3. język angielski lub
   język francuski lub
   język hiszpański lub
   język niemiecki lub
   język rosyjski lub
   język włoski
 • Absolwent ze starą maturą
  1. Konkurs świadectw

   Ocena z pisemnej lub ustnej części egzaminu dojrzałości korzystniejsza dla kandydata. W przypadku braku oceny na egzaminie dojrzałości z jednego z wymaganych przedmiotów uwzględnia się ocenę z klasyfikacji końcoworocznej.

   Przedmioty:

   1. język polski
   2. matematyka
   3. język angielski lub
   język francuski lub
   język hiszpański lub
   język niemiecki lub
   język rosyjski lub
   język włoski

Wymagane dokumenty

 • Wydruk internetowego formularza (prawdziwość danych zawartych w formularzu, kandydat potwierdza własnoręcznym podpisem);
 • Kserokopia świadectwa dojrzałości (wraz z oryginałem do wglądu, celem poświadczenia za zgodność przez Uczelnię);
 • 1 fotografia kolorowa w wersji elektronicznej - jpg, 2cm x 2.5cm, 236 x 295 pikseli – poprzez formularz rejestracyjny;
 • 1 fotografia papierowa zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (taka sama jak fotografia cyfrowa dołączona do internetowego formularza rejestracyjnego);
 • Oświadczenie przedstawiciela ustawowego o wyrażeniu zgody (dotyczy niepełnoletniego kandydata na studia) pobierz PL pobierz EN;
 • Teczka wiązana A4 - biała;

Składanie dokumentów

Sylwetka absolwenta

Celem kształcenia na studiach I stopnia na kierunku Zarządzanie jest przygotowanie absolwentów do podejmowania samodzielnych decyzji na różnych szczeblach zarządzania w organizacjach działających w obrębie sektora prywatnego, publicznego i społecznego. Uzupełnieniem tak określonego profilu kompetencyjnego absolwenta (a zatem niezbędnej wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych) jest wykształcenie na poziomie podstawowym zdolności do prowadzenia różnorodnych badań, w tym o charakterze naukowym.

Absolwent studiów I stopnia na kierunku Zarządzanie będzie się mógł wykazać:

- wiedzą z zakresu nauk o zarządzaniu i jakości oraz dyscyplin komplementarnych, w tym ekonomii i finansów stanowiącą budulec dla wykorzystania danych finansowo-księgowych w ocenie zjawisk zachodzących w organizacji,

- wiedzą specjalistyczną niezbędną do pełnienia funkcji kierowniczych średniego i niskiego szczebla w różnych obszarach funkcjonalnych organizacji, co pozwoli mu m. in. interpretować dane zawarte w sprawozdaniach finansowych oraz aktywnie włączać się w kształtowanie polityki rachunkowości jednostki,

- umiejętnościami społecznymi (interpersonalnymi) oraz technicznymi w stopniu umożliwiającym stosowanie adekwatnych do sytuacji metod i technik menedżerskich,

- umiejętnością przedsiębiorczej (wewnątrzorganizacyjnej bądź w środowisku) identyfikacji szans,

- umiejętnością adaptacji do zmieniających się warunków środowiska działania organizacji,

- znajomością technik komputerowych i języka obcego w stopniu umożliwiającym korzystanie z infrastruktury informatycznej (wewnątrzorganizacyjnej i środowiskowej) i nawiązywanie oraz utrzymywanie kontaktów międzynarodowych,

- umiejętnością pozyskiwania, gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania wyników badań, w tym również (w stopniu adekwatnym do tego stopnia studiów) na potrzeby badań naukowych.

Potencjalne miejsca pracy absolwentów to głównie niski i średni szczebel zarządzania w:

- małych i średnich przedsiębiorstwach działających niezależnie i w układach sieciowych;

- firmach z sektora finansów,

- organizacjach sektora publicznego,

- międzynarodowych korporacjach.

Ponadto, własna działalność gospodarcza.

Perspektywy zawodowe to przesunięcie na ścieżce kariery w stronę wysokich i najwyższych stanowisk kierowniczych bądź w przypadku własnej działalności gospodarczej prowadzenie jej w większym rozmiarze.

Absolwent który zrealizował przedmioty z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem pozyska wiedzę i wykształci umiejętności umożliwiające mu profesjonalną realizację zadań menedżerskich na średnim i niskim szczeblu zarządzania w organizacjach oraz związanych z prowadzeniem własnej działalności gospodarczej. W szczególności będzie posiadał wiedzę na temat specyfiki realizacji tych zadań w obszarach m. in. produkcji oraz logistyki. Jego warsztat menedżerski umożliwi mu ocenę projektów inwestycyjnych oraz poruszanie się w obrębie big data, elektronicznego biznesu oraz zapewnienia firmie cyberbezpieczeństwa.

Absolwent który zrealizował przedmioty z zakresu marketingu pozyska wiedzę i wykształci umiejętności umożliwiające mu profesjonalną realizację działań zarządczych w firmie zorientowanych na rynek i klienta, a obejmujących zestaw czynności wspierających sprzedaż wyrobów i usług, wykonywany różnymi metodami i technikami oddziaływania na nabywcę. Będzie znał proces planowania i realizacji koncepcji, ustalania cen, promocji, dystrybucji idei towarów i usług do kreowania wymiany, która realizuje cele jednostki i przedsiębiorstw w wymiarze krajowym (Polski), jak i międzynarodowym. Jego warsztat menedżerski umożliwi mu efektywną komunikację marketingową poprzez odpowiednio dobrane i zrealizowane strategie marketingowe, jak również wykorzystanie narzędzi informatycznych na rzecz badania, tworzenia i oferowania z zyskiem produktów posiadających wartość dla klienta w celu zaspokojenia potrzeb rynku docelowego.

5. Kierunek: Zarządzanie

Studia {typ} {forma}

Wydział Prawa i Nauk Społecznych
Miejsce prowadzenia zajęć: Kielce

Rodzaj naboru: uzupełniający
Opłata rekrutacyjna: 85.00 PLN
Czesne: {kwota} {waluta} (opłata za rok studiów, płatna w {raty} ratach)
Minimalna liczba punktów wymagana do zakwalifikowania: 30
Ubiegłoroczny próg punktowy: 37

Terminy (oferta archiwalna):
rejestracja od 2023-09-27 do 2023-10-16,
ogłoszenie wyników 2023-10-17,
składanie dokumentów od 2023-10-18 do 2023-10-18.

Rodzaj naboru: uzupełniający
Opłata rekrutacyjna: 85.00 PLN
Czesne: {kwota} {waluta} (opłata za rok studiów, płatna w {raty} ratach)
Minimalna liczba punktów wymagana do zakwalifikowania: 30

Kryteria kwalifikacji

 • Absolwent z maturą międzynarodową IB
  1. Konkurs świadectw

   Wynik z części zewnętrznej egzaminu maturalnego (egzamin pisemny).

   Przedmioty:

   1. język polski
   2. matematyka
   3. język angielski lub
   język francuski lub
   język hiszpański lub
   język niemiecki lub
   język rosyjski lub
   język włoski
 • Absolwent z nową maturą - sprawdź swoje szanse
  1. Konkurs świadectw

   Wynik z części zewnętrznej egzaminu maturalnego (egzamin pisemny).

   Przedmioty:

   1. język polski
   2. matematyka
   3. język angielski lub
   język francuski lub
   język hiszpański lub
   język niemiecki lub
   język rosyjski lub
   język włoski
 • Absolwent ze starą maturą
  1. Konkurs świadectw

   Ocena z pisemnej lub ustnej części egzaminu dojrzałości korzystniejsza dla kandydata. W przypadku braku oceny na egzaminie dojrzałości z jednego z wymaganych przedmiotów uwzględnia się ocenę z klasyfikacji końcoworocznej.

   Przedmioty:

   1. język polski
   2. matematyka
   3. język angielski lub
   język francuski lub
   język hiszpański lub
   język niemiecki lub
   język rosyjski lub
   język włoski

Wymagane dokumenty

 • Wydruk internetowego formularza (prawdziwość danych zawartych w formularzu, kandydat potwierdza własnoręcznym podpisem);
 • Kserokopia świadectwa dojrzałości (wraz z oryginałem do wglądu, celem poświadczenia za zgodność przez Uczelnię);
 • 1 fotografia kolorowa w wersji elektronicznej - jpg, 2cm x 2.5cm, 236 x 295 pikseli – poprzez formularz rejestracyjny;
 • 1 fotografia papierowa zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (taka sama jak fotografia cyfrowa dołączona do internetowego formularza rejestracyjnego);
 • Oświadczenie przedstawiciela ustawowego o wyrażeniu zgody (dotyczy niepełnoletniego kandydata na studia) pobierz PL pobierz EN;
 • Teczka wiązana A4 - biała;

Składanie dokumentów

Sylwetka absolwenta

Celem kształcenia na studiach I stopnia na kierunku Zarządzanie jest przygotowanie absolwentów do podejmowania samodzielnych decyzji na różnych szczeblach zarządzania w organizacjach działających w obrębie sektora prywatnego, publicznego i społecznego. Uzupełnieniem tak określonego profilu kompetencyjnego absolwenta (a zatem niezbędnej wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych) jest wykształcenie na poziomie podstawowym zdolności do prowadzenia różnorodnych badań, w tym o charakterze naukowym.

Absolwent studiów I stopnia na kierunku Zarządzanie będzie się mógł wykazać:

- wiedzą z zakresu nauk o zarządzaniu i jakości oraz dyscyplin komplementarnych, w tym ekonomii i finansów stanowiącą budulec dla wykorzystania danych finansowo-księgowych w ocenie zjawisk zachodzących w organizacji,

- wiedzą specjalistyczną niezbędną do pełnienia funkcji kierowniczych średniego i niskiego szczebla w różnych obszarach funkcjonalnych organizacji, co pozwoli mu m. in. interpretować dane zawarte w sprawozdaniach finansowych oraz aktywnie włączać się w kształtowanie polityki rachunkowości jednostki,

- umiejętnościami społecznymi (interpersonalnymi) oraz technicznymi w stopniu umożliwiającym stosowanie adekwatnych do sytuacji metod i technik menedżerskich,

- umiejętnością przedsiębiorczej (wewnątrzorganizacyjnej bądź w środowisku) identyfikacji szans,

- umiejętnością adaptacji do zmieniających się warunków środowiska działania organizacji,

- znajomością technik komputerowych i języka obcego w stopniu umożliwiającym korzystanie z infrastruktury informatycznej (wewnątrzorganizacyjnej i środowiskowej) i nawiązywanie oraz utrzymywanie kontaktów międzynarodowych,

- umiejętnością pozyskiwania, gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania wyników badań, w tym również (w stopniu adekwatnym do tego stopnia studiów) na potrzeby badań naukowych.

Potencjalne miejsca pracy absolwentów to głównie niski i średni szczebel zarządzania w:

- małych i średnich przedsiębiorstwach działających niezależnie i w układach sieciowych;

- firmach z sektora finansów,

- organizacjach sektora publicznego,

- międzynarodowych korporacjach.

Ponadto, własna działalność gospodarcza.

Perspektywy zawodowe to przesunięcie na ścieżce kariery w stronę wysokich i najwyższych stanowisk kierowniczych bądź w przypadku własnej działalności gospodarczej prowadzenie jej w większym rozmiarze.

Absolwent który zrealizował przedmioty z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem pozyska wiedzę i wykształci umiejętności umożliwiające mu profesjonalną realizację zadań menedżerskich na średnim i niskim szczeblu zarządzania w organizacjach oraz związanych z prowadzeniem własnej działalności gospodarczej. W szczególności będzie posiadał wiedzę na temat specyfiki realizacji tych zadań w obszarach m. in. produkcji oraz logistyki. Jego warsztat menedżerski umożliwi mu ocenę projektów inwestycyjnych oraz poruszanie się w obrębie big data, elektronicznego biznesu oraz zapewnienia firmie cyberbezpieczeństwa.

Absolwent który zrealizował przedmioty z zakresu marketingu pozyska wiedzę i wykształci umiejętności umożliwiające mu profesjonalną realizację działań zarządczych w firmie zorientowanych na rynek i klienta, a obejmujących zestaw czynności wspierających sprzedaż wyrobów i usług, wykonywany różnymi metodami i technikami oddziaływania na nabywcę. Będzie znał proces planowania i realizacji koncepcji, ustalania cen, promocji, dystrybucji idei towarów i usług do kreowania wymiany, która realizuje cele jednostki i przedsiębiorstw w wymiarze krajowym (Polski), jak i międzynarodowym. Jego warsztat menedżerski umożliwi mu efektywną komunikację marketingową poprzez odpowiednio dobrane i zrealizowane strategie marketingowe, jak również wykorzystanie narzędzi informatycznych na rzecz badania, tworzenia i oferowania z zyskiem produktów posiadających wartość dla klienta w celu zaspokojenia potrzeb rynku docelowego.

Aktualności

 • 2024-04-25

  Ogólnopolski Dzień Geografa – zaproszenie

  Instytut Geografii i Nauk o Środowisku UJK oraz Kielecki Oddział Polskiego Towarzystwa Geograficznego zapraszają wszystkich uczniów i nauczycieli na regionalne obchody Dnia Geografa. Wydarzenie odbędzie się 25 kwietnia 2024 r. (czwartek) na Wydziale Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UJK. Udział jest bezpłatny, obowiązują wcześniejsze zapisy. Czytaj więcej

 • 2024-04-22

  Dzień Otwarty Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UJK – zaproszenie

  Po raz kolejny Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UJK otwiera swoje drzwi przed uczniami szkół średnich! 22 kwietnia 2024 r. (poniedziałek) w murach Wydziału odbędzie się Dzień Otwarty, podczas którego będzie można zapoznać się z ofertą edukacyjną Uczelni, wysłuchać interesujących wykładów oraz wziąć udział w warsztatach laboratoryjnych. Czytaj więcej

 • 2024-04-15

  Akademia Młodych Reportażystów – nabór do II edycji programu

  Wszystkich uczniów szkół podstawowych oraz średnich zachęcamy do udziału w II edycji Akademii Młodych Reportażystów. Nabór zgłoszeń rozpocznie się 15 kwietnia 2024 r. (poniedziałek). Udział w projekcie jest bezpłatny. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc radzimy nie zwlekać z rekrutacją. Czytaj więcej

 • 2024-04-15

  Światowy Dzień Sztuki w Instytucie Sztuk Wizualnych – zaproszenie

  Wydział Sztuki UJK zaprasza na obchody Światowego Dnia Sztuki. Wydarzenie odbędzie się 15 kwietnia 2024 r. (poniedziałek) w siedzibie Instytutu Sztuk Wizualnych przy ul. Podklasztornej 117. Wstęp wolny – zapraszamy. Czytaj więcej

 • Spotkania z dziennikarzami w ramach Akademii Młodych Reportażystów

  Uczestnicy Akademii Młodych Reportażystów mogą czerpać wiedzę nie tylko od pracowników Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, ale także od wielu znakomitych dziennikarzy. Swoimi doświadczeniami z młodymi adeptami dziennikarstwa podzielą się m.in. pracownicy kieleckiego Radia Em. Czytaj więcej

 • 2024-03-23 do 2024-03-24

  „Doktoranci dla Maturzystów” – zaproszenie

  Do rozpoczęcia tegorocznych matur pozostały już tylko 53 dni! To dobry moment na powtórzenie materiału oraz poznanie kilku trików, które mogą przydać się na egzaminie dojrzałości. Z pomocą maturzystom przychodzą Uniwersytet Otwarty UJK oraz Szkoła Doktorska, które zapraszają uczniów na II Maraton Przedmaturalny „Doktoranci dla Maturzystów”. Czytaj więcej

 • 2024-01-31

  Czas na rolnictwo i logistykę

  Wkrótce matura i czas wyboru kierunku studiów i uczelni. Podczas tegorocznej rekrutacji bardzo atrakcyjne będą dwa kierunki studiów. Dlaczego? Czytaj więcej

 • 2024-01-12

  Przed nami kolejna Noc Biologów

  W imieniu Instytutu Biologii UJK serdecznie zapraszamy na kolejną odsłonę akcji edukacyjnej pt. „Noc Biologów”. Na wszystkich miłośników przyrody – dzieci, młodzież, ich rodziców i nauczycieli – czekają fascynujące wykłady i warsztaty. Wydarzenie odbędzie się 12 stycznia 2024 r. (piątek) na Wydziale Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UJK. Czytaj więcej

 • 2023-12-13

  Uniwersytet Edukacji Obywatelskiej – zaproszenie

  W imieniu Instytutu Stosunków Międzynarodowych i Polityk Publicznych UJK serdecznie zapraszamy na V edycję Uniwersytetu Edukacji Obywatelskiej. Inicjatywa jest skierowana do uczniów szkół średnich województwa świętokrzyskiego. Czytaj więcej

 • 2023-11-06

  Wśród najpopularniejszych

  Uniwersytet Jana Kochanowskiego znalazł się wśród najchętniej wybieranych uczelni w Polsce. Ministerstwo Edukacji i Nauki ogłosiło wyniki rekrutacji na rok akademicki 2023/24. Czytaj więcej

 • Podnieś kwalifikacje i zwiększ szanse na rynku pracy. Wybierz studia podyplomowe na UJK

  Jak co roku Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach przygotował ofertę dla osób, które chcą podnosić swoje kwalifikacje, a tym samym zwiększyć szanse na rynku pracy. Z myślą o nich uruchomiono nabór na studia podyplomowe, które łączą wiedzę teoretyczną z umiejętnościami praktycznymi. „Zarządzanie podmiotem leczniczym”, „Logopedia ogólna” oraz „Prawo pracy, płace i ubezpieczenia społeczne” – to tylko niektóre z kierunków, które znalazły się w ofercie naszej Uczelni. Czytaj więcej

 • Zaproszenie Polskiego Związku Sportu Niesłyszących

  W imieniu Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Polskiego Związku Sportu Niesłyszących zachęcamy studentów z dysfunkcjami słuchu do włączenia się w prace związku, a tym samym rywalizacji sportowej pod auspicjami PZSN. Czytaj więcej

 • Stypendia powiatu strzyżowskiego dla studentów kierunku lekarskiego

  W imieniu władz Starostwa Powiatowego w Strzyżowie zachęcamy studentów kierunku lekarskiego Collegium Medicum UJK do wzięcia udziału w powiatowym programie stypendialnym. Termin składania wniosków upływa 29 września 2023 r. Czytaj więcej

 • 2023-08-01

  Nabór na farmację zakończony

  30 lipca 2023 r. na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach zakończył się nabór na farmację. Kierunek, który w tym roku zadebiutował w ofercie UJK, spotkał się z dużym zainteresowaniem kandydatów. Czytaj więcej

 • 2023-07-10

  Trwa nabór na farmację

  Od wtorku, 11 lipca rozpoczął się nabór na zupełne nowy kierunek w ofercie świętokrzyskich uczelni. Na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego będzie można studiować farmację. Czytaj więcej

 • 2023-06-15

  Święto Uczelni za nami

  Święto Uczelni to jedno z najważniejszych wydarzeń w kalendarzu akademickim Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. W programie uroczystości, która w tym roku odbyła się 15 czerwca w Auli Magna, znalazły się m.in. posiedzenie Senatu, wręczenie odznaczeń państwowych oraz promocje doktorskie. Obchodom towarzyszyła radosna, a chwilami podniosła atmosfera. Czytaj więcej

 • 2023-06-06 do 2023-06-07

  Gdzie nauka spotyka się z biznesem

  „Gdzie nauka spotyka się z biznesem” to motto, które przyświecało VIII studencko-doktoranckiej konferencji naukowej z cyklu „Problemy współczesnego zarządzania organizacjami”. Dwudniowe obrady (5-6 czerwca) toczyły się na Wydziale Prawa i Nauk Społecznych UJK. Czytaj więcej

 • Informacje i komunikaty dotyczące stanu zagrożenia epidemicznego

  Czytaj więcej

 • 2023-08-28

  Rekrutacja trwa, sprawdź naszą ofertę.

  Czytaj więcej

Więcej aktualności

Centrum Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami

ul. Śląska 11A
25-328 Kielce
Godz. przyjęć:
poniedziałek - piątek w godz. 8:00 - 15:00

Informacje dla kandydatów: https://www.ujk.edu.pl/pjm.html
Strona www: https://www.ujk.edu.pl/ucwir

Sekcja Rekrutacji

ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce