Oferta kształcenia w roku akademickim {rok}

Wyświetlanie

Rodzaj oferty

Wydział

Kierunek

Forma studiów


Poziom studiów

Oferta dla Polaków

Znalezionych naborów: {n}

Strona: 1

1. Kierunek: Stosunki międzynarodowe

Studia {typ} {forma}

Wydział Prawa i Nauk Społecznych
Miejsce prowadzenia zajęć: Kielce

Limit miejsc: {limit}
Opłata rekrutacyjna: 85.00 PLN
Minimalna liczba punktów wymagana do zakwalifikowania: 20
Ubiegłoroczny próg punktowy: 22.25

Terminy (oferta archiwalna):
rejestracja od 2023-06-01 do 2023-07-10,
ogłoszenie wyników 2023-07-12,
składanie dokumentów od 2023-07-13 do 2023-07-18.

Limit miejsc: {limit}
Opłata rekrutacyjna: 85.00 PLN
Minimalna liczba punktów wymagana do zakwalifikowania: 20

Kryteria kwalifikacji

 • Absolwent z maturą międzynarodową IB
  1. Konkurs świadectw

   Wynik części zewnętrznej egzaminu maturalnego (egzamin pisemny).

   Przedmioty:

   1. język polski
   2. język angielski lub
   język francuski lub
   język hiszpański lub
   język niemiecki lub
   język rosyjski lub
   język włoski
   3. geografia lub
   historia lub
   wiedza o społeczeństwie
 • Absolwent z nową maturą - sprawdź swoje szanse
  1. Konkurs świadectw

   Wynik części zewnętrznej egzaminu maturalnego (egzamin pisemny).

   Przedmioty:

   1. język polski
   2. język angielski lub
   język francuski lub
   język hiszpański lub
   język niemiecki lub
   język rosyjski lub
   język włoski
   3. geografia lub
   historia lub
   wiedza o społeczeństwie
 • Absolwent ze starą maturą
  1. Konkurs świadectw

   Ocena z pisemnej lub ustnej części egzaminu dojrzałości korzystniejsza dla kandydata. W przypadku braku oceny na egzaminie dojrzałości z jednego z wymaganych przedmiotów uwzględnia się ocenę z klasyfikacji końcoworocznej.

   Przedmioty:

   1. język polski
   2. język angielski lub
   język francuski lub
   język hiszpański lub
   język niemiecki lub
   język rosyjski lub
   język włoski
   3. geografia lub
   historia lub
   wiedza o społeczeństwie

Wymagane dokumenty

 • Wydruk internetowego formularza (prawdziwość danych zawartych w formularzu, kandydat potwierdza własnoręcznym podpisem);
 • Kserokopia świadectwa dojrzałości (wraz z oryginałem do wglądu, celem poświadczenia za zgodność przez Uczelnię);
 • 1 fotografia kolorowa w wersji elektronicznej - jpg, 2cm x 2.5cm, 236 x 295 pikseli – poprzez formularz rejestracyjny;
 • 1 fotografia papierowa zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (taka sama jak fotografia cyfrowa dołączona do internetowego formularza rejestracyjnego);
 • Oświadczenie przedstawiciela ustawowego o wyrażeniu zgody (dotyczy niepełnoletniego kandydata na studia) pobierz PL pobierz EN;
 • Teczka wiązana A4 - biała;

Składanie dokumentów

Sylwetka absolwenta

Celem kształcenia na studiach I stopnia na kierunku Stosunki międzynarodowe jest przygotowanie absolwenta do pełnienia ról zawodowych i społecznych, związanych z pracą i działalnością w sektorze publicznym, sektorze prywatnym oraz organizacjach pozarządowych, we współczesnych warunkach wolnego rynku i konkursowego sytemu wyłaniania urzędników państwowych i samorządowych.

Absolwent otrzymuje szerokie wykształcenie z zakresu wiedzy o świecie, relacjach międzynarodowych na poziomie regionalnym i państwowym oraz o funkcjonowaniu organizacji międzynarodowych. Zdobyta wiedza z zakresu m.in. nauk o polityce i administracji, nauki o bezpieczeństwie, nauk prawnych, ekonomii, filozofii i socjologii zagwarantuje szerokie spektrum możliwości zawodowych, bazujących na dogłębnym zrozumieniu współczesnego świata, tak w zakresie uwarunkowań politycznych, jak i społeczno-ekonomicznym i cywilizacyjnym.

Absolwent będzie przygotowany do samodzielnego poszukiwania informacji, ich analizy oraz twórczego wykorzystywania ich w swojej pracy zawodowej oraz działalności społecznej i politycznej. Ambicją twórców kierunku jest wykształcenie osoby otwartej, tolerancyjnej, o szerokiej i interdyscyplinarnej wiedzy, przygotowanej do podjęcia wyzwań w pracy zawodowej na poziomie regionalnym, państwowym, a nawet międzynarodowym. Bardzo ważnym elementem kształcenia jest wiedza z zakresu handlu zagranicznego, roli inwestycji zagranicznych na każdym poziomie, rozumienie i umiejętność właściwej obsługi inwestora zagranicznego, tworzenia współpracy wszystkich szczebli administracji oraz relacji pomiędzy organami władzy publicznej i podmiotami prywatnymi. Absolwent posiada ponadto umiejętności pozwalające na przygotowywanie prac pisemnych w oparciu o selektywne źródła, umiejętność wypowiadania się i dyskutowania na tematy związane z kierunkiem studiów, również w języku obcym.

Student może w ramach indywidualizacji programu studiów zdecydować się na przedmioty z trzech grup przedmiotów do wyboru, w zakresie:

- ekonomicznych i politycznych uwarunkowań stosunków międzynarodowych - w ramach tej ścieżki, każdy student poza wiedzą i umiejętnościami kształtowanymi przez przedmioty podstawowe i kierunkowe, ma możliwość uzyskania dodatkowej wiedzy z zakresu: geopolitycznych uwarunkowań polityki zagranicznej i bezpieczeństwa w Europie, a szczególnie w jej środkowoeuropejskiej i wschodniej części; geoekonomicznych, czyli gospodarczych uwarunkowań polityki międzynarodowej; usytuowania gospodarki unijnej na tle gospodarki światowej; znajomości głównych procesów globalizacji w gospodarce światowej; współzależności politycznej, gospodarczej i w zakresie bezpieczeństwa, cechującej Europę Środkową; specyfiki i głównych mechanizmów rządzących europejskimi procesami integracyjnymi; specyfiki trzech istotnych dla UE ośrodków centrów regionalnych: Niemiec, państw nordyckich i regionu śródziemnomorskiego; znaczenia międzynarodowych organizacji w stosunkach międzynarodowych. Zdobyta wiedza i ukształtowanie umiejętności przygotują absolwenta do pracy np. w administracji państwowej, agencjach rządowych, dyplomacji, w mediach.

- dyplomacji - w ramach tej ścieżki, student poza wiedzą i umiejętnościami kształtowanymi przez przedmioty podstawowe i kierunkowe, ma możliwość uzyskania dodatkowej wiedzy z zakresu funkcjonowania służby zagranicznej i prowadzenia polityki zagranicznej; praktyki dyplomatycznej i protokołu dyplomatycznego; specyfiki prawa międzynarodowego (prawa traktatów, prawa dyplomatycznego i konsularnego); specyfiki negocjacji międzynarodowych; znaczenia organizacji międzynarodowych w stosunkach międzynarodowych; zarządzania kadrami specjalistycznymi w sektorze publicznym i prywatnym. Zdobyta wiedza i ukształtowanie umiejętności przygotują absolwenta do pracy np. w administracji państwowej, agencjach rządowych, dyplomacji, organizacjach międzynarodowych, korporacjach transnarodowych, w mediach.

- marketingu międzynarodowego - w ramach tej ścieżki, student poza wiedzą i umiejętnościami kształtowanymi przez przedmioty podstawowe i kierunkowe, ma możliwość uzyskania dodatkowej wiedzy z zakresu: skutecznej autoprezentacji jako głównego narzędzia w odnoszeniu sukcesu zawodowego oraz kształtowania wizerunku, a także sprawnego komunikowania się w sferze publicznej; roli i znaczenia wizerunku państw w stosunkach międzynarodowych oraz strategii budowania marki narodowej; wykorzystywanych narzędzi PR w kształtowaniu polityk regionalnych, koncepcji public relations oraz ich znaczenia dla instytucji samorządowych; komunikacji audiowizualnej, masowej i nowomedialnej; koncepcji społeczeństwa sieci, powstania i funkcjonowania społeczności wirtualnych, kluczowych struktur społecznych i działań jakie odbywają się wokół cyfrowych procesów; zarządzania kryzysem w organizacji, komunikowania się z mediami w kryzysie; władzy i przywództwa. Zdobyta wiedza i ukształtowanie umiejętności przygotują absolwenta do pracy np. w administracji państwowej, agencjach rządowych, organizacjach międzynarodowych, korporacjach transnarodowych, w mediach.

2. Kierunek: Stosunki międzynarodowe

Studia {typ} {forma}

Wydział Prawa i Nauk Społecznych
Miejsce prowadzenia zajęć: Kielce

Rodzaj naboru: uzupełniający
Opłata rekrutacyjna: 85.00 PLN
Minimalna liczba punktów wymagana do zakwalifikowania: 20
Ubiegłoroczny próg punktowy: 22.25

Terminy (oferta archiwalna):
rejestracja od 2023-07-25 do 2023-09-17,
ogłoszenie wyników 2023-09-19,
składanie dokumentów od 2023-09-20 do 2023-09-25.

Rodzaj naboru: uzupełniający
Opłata rekrutacyjna: 85.00 PLN
Minimalna liczba punktów wymagana do zakwalifikowania: 20

Kryteria kwalifikacji

 • Absolwent z maturą międzynarodową IB
  1. Konkurs świadectw

   Wynik części zewnętrznej egzaminu maturalnego (egzamin pisemny).

   Przedmioty:

   1. język polski
   2. język angielski lub
   język francuski lub
   język hiszpański lub
   język niemiecki lub
   język rosyjski lub
   język włoski
   3. geografia lub
   historia lub
   wiedza o społeczeństwie
 • Absolwent z nową maturą - sprawdź swoje szanse
  1. Konkurs świadectw

   Wynik części zewnętrznej egzaminu maturalnego (egzamin pisemny).

   Przedmioty:

   1. język polski
   2. język angielski lub
   język francuski lub
   język hiszpański lub
   język niemiecki lub
   język rosyjski lub
   język włoski
   3. geografia lub
   historia lub
   wiedza o społeczeństwie
 • Absolwent ze starą maturą
  1. Konkurs świadectw

   Ocena z pisemnej lub ustnej części egzaminu dojrzałości korzystniejsza dla kandydata. W przypadku braku oceny na egzaminie dojrzałości z jednego z wymaganych przedmiotów uwzględnia się ocenę z klasyfikacji końcoworocznej.

   Przedmioty:

   1. język polski
   2. język angielski lub
   język francuski lub
   język hiszpański lub
   język niemiecki lub
   język rosyjski lub
   język włoski
   3. geografia lub
   historia lub
   wiedza o społeczeństwie

Wymagane dokumenty

 • Wydruk internetowego formularza (prawdziwość danych zawartych w formularzu, kandydat potwierdza własnoręcznym podpisem);
 • Kserokopia świadectwa dojrzałości (wraz z oryginałem do wglądu, celem poświadczenia za zgodność przez Uczelnię);
 • 1 fotografia kolorowa w wersji elektronicznej - jpg, 2cm x 2.5cm, 236 x 295 pikseli – poprzez formularz rejestracyjny;
 • 1 fotografia papierowa zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (taka sama jak fotografia cyfrowa dołączona do internetowego formularza rejestracyjnego);
 • Oświadczenie przedstawiciela ustawowego o wyrażeniu zgody (dotyczy niepełnoletniego kandydata na studia) pobierz PL pobierz EN;
 • Teczka wiązana A4 - biała;

Składanie dokumentów

Sylwetka absolwenta

Celem kształcenia na studiach I stopnia na kierunku Stosunki międzynarodowe jest przygotowanie absolwenta do pełnienia ról zawodowych i społecznych, związanych z pracą i działalnością w sektorze publicznym, sektorze prywatnym oraz organizacjach pozarządowych, we współczesnych warunkach wolnego rynku i konkursowego sytemu wyłaniania urzędników państwowych i samorządowych.

Absolwent otrzymuje szerokie wykształcenie z zakresu wiedzy o świecie, relacjach międzynarodowych na poziomie regionalnym i państwowym oraz o funkcjonowaniu organizacji międzynarodowych. Zdobyta wiedza z zakresu m.in. nauk o polityce i administracji, nauki o bezpieczeństwie, nauk prawnych, ekonomii, filozofii i socjologii zagwarantuje szerokie spektrum możliwości zawodowych, bazujących na dogłębnym zrozumieniu współczesnego świata, tak w zakresie uwarunkowań politycznych, jak i społeczno-ekonomicznym i cywilizacyjnym.

Absolwent będzie przygotowany do samodzielnego poszukiwania informacji, ich analizy oraz twórczego wykorzystywania ich w swojej pracy zawodowej oraz działalności społecznej i politycznej. Ambicją twórców kierunku jest wykształcenie osoby otwartej, tolerancyjnej, o szerokiej i interdyscyplinarnej wiedzy, przygotowanej do podjęcia wyzwań w pracy zawodowej na poziomie regionalnym, państwowym, a nawet międzynarodowym. Bardzo ważnym elementem kształcenia jest wiedza z zakresu handlu zagranicznego, roli inwestycji zagranicznych na każdym poziomie, rozumienie i umiejętność właściwej obsługi inwestora zagranicznego, tworzenia współpracy wszystkich szczebli administracji oraz relacji pomiędzy organami władzy publicznej i podmiotami prywatnymi. Absolwent posiada ponadto umiejętności pozwalające na przygotowywanie prac pisemnych w oparciu o selektywne źródła, umiejętność wypowiadania się i dyskutowania na tematy związane z kierunkiem studiów, również w języku obcym.

Student może w ramach indywidualizacji programu studiów zdecydować się na przedmioty z trzech grup przedmiotów do wyboru, w zakresie:

- ekonomicznych i politycznych uwarunkowań stosunków międzynarodowych - w ramach tej ścieżki, każdy student poza wiedzą i umiejętnościami kształtowanymi przez przedmioty podstawowe i kierunkowe, ma możliwość uzyskania dodatkowej wiedzy z zakresu: geopolitycznych uwarunkowań polityki zagranicznej i bezpieczeństwa w Europie, a szczególnie w jej środkowoeuropejskiej i wschodniej części; geoekonomicznych, czyli gospodarczych uwarunkowań polityki międzynarodowej; usytuowania gospodarki unijnej na tle gospodarki światowej; znajomości głównych procesów globalizacji w gospodarce światowej; współzależności politycznej, gospodarczej i w zakresie bezpieczeństwa, cechującej Europę Środkową; specyfiki i głównych mechanizmów rządzących europejskimi procesami integracyjnymi; specyfiki trzech istotnych dla UE ośrodków centrów regionalnych: Niemiec, państw nordyckich i regionu śródziemnomorskiego; znaczenia międzynarodowych organizacji w stosunkach międzynarodowych. Zdobyta wiedza i ukształtowanie umiejętności przygotują absolwenta do pracy np. w administracji państwowej, agencjach rządowych, dyplomacji, w mediach.

- dyplomacji - w ramach tej ścieżki, student poza wiedzą i umiejętnościami kształtowanymi przez przedmioty podstawowe i kierunkowe, ma możliwość uzyskania dodatkowej wiedzy z zakresu funkcjonowania służby zagranicznej i prowadzenia polityki zagranicznej; praktyki dyplomatycznej i protokołu dyplomatycznego; specyfiki prawa międzynarodowego (prawa traktatów, prawa dyplomatycznego i konsularnego); specyfiki negocjacji międzynarodowych; znaczenia organizacji międzynarodowych w stosunkach międzynarodowych; zarządzania kadrami specjalistycznymi w sektorze publicznym i prywatnym. Zdobyta wiedza i ukształtowanie umiejętności przygotują absolwenta do pracy np. w administracji państwowej, agencjach rządowych, dyplomacji, organizacjach międzynarodowych, korporacjach transnarodowych, w mediach.

- marketingu międzynarodowego - w ramach tej ścieżki, student poza wiedzą i umiejętnościami kształtowanymi przez przedmioty podstawowe i kierunkowe, ma możliwość uzyskania dodatkowej wiedzy z zakresu: skutecznej autoprezentacji jako głównego narzędzia w odnoszeniu sukcesu zawodowego oraz kształtowania wizerunku, a także sprawnego komunikowania się w sferze publicznej; roli i znaczenia wizerunku państw w stosunkach międzynarodowych oraz strategii budowania marki narodowej; wykorzystywanych narzędzi PR w kształtowaniu polityk regionalnych, koncepcji public relations oraz ich znaczenia dla instytucji samorządowych; komunikacji audiowizualnej, masowej i nowomedialnej; koncepcji społeczeństwa sieci, powstania i funkcjonowania społeczności wirtualnych, kluczowych struktur społecznych i działań jakie odbywają się wokół cyfrowych procesów; zarządzania kryzysem w organizacji, komunikowania się z mediami w kryzysie; władzy i przywództwa. Zdobyta wiedza i ukształtowanie umiejętności przygotują absolwenta do pracy np. w administracji państwowej, agencjach rządowych, organizacjach międzynarodowych, korporacjach transnarodowych, w mediach.

Aktualności

 • 2024-04-25

  Ogólnopolski Dzień Geografa – zaproszenie

  Instytut Geografii i Nauk o Środowisku UJK oraz Kielecki Oddział Polskiego Towarzystwa Geograficznego zapraszają wszystkich uczniów i nauczycieli na regionalne obchody Dnia Geografa. Wydarzenie odbędzie się 25 kwietnia 2024 r. (czwartek) na Wydziale Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UJK. Udział jest bezpłatny, obowiązują wcześniejsze zapisy. Czytaj więcej

 • 2024-04-22

  Dzień Otwarty Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UJK – zaproszenie

  Po raz kolejny Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UJK otwiera swoje drzwi przed uczniami szkół średnich! 22 kwietnia 2024 r. (poniedziałek) w murach Wydziału odbędzie się Dzień Otwarty, podczas którego będzie można zapoznać się z ofertą edukacyjną Uczelni, wysłuchać interesujących wykładów oraz wziąć udział w warsztatach laboratoryjnych. Czytaj więcej

 • 2024-04-15

  Akademia Młodych Reportażystów – nabór do II edycji programu

  Wszystkich uczniów szkół podstawowych oraz średnich zachęcamy do udziału w II edycji Akademii Młodych Reportażystów. Nabór zgłoszeń rozpocznie się 15 kwietnia 2024 r. (poniedziałek). Udział w projekcie jest bezpłatny. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc radzimy nie zwlekać z rekrutacją. Czytaj więcej

 • 2024-04-15

  Światowy Dzień Sztuki w Instytucie Sztuk Wizualnych – zaproszenie

  Wydział Sztuki UJK zaprasza na obchody Światowego Dnia Sztuki. Wydarzenie odbędzie się 15 kwietnia 2024 r. (poniedziałek) w siedzibie Instytutu Sztuk Wizualnych przy ul. Podklasztornej 117. Wstęp wolny – zapraszamy. Czytaj więcej

 • Spotkania z dziennikarzami w ramach Akademii Młodych Reportażystów

  Uczestnicy Akademii Młodych Reportażystów mogą czerpać wiedzę nie tylko od pracowników Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, ale także od wielu znakomitych dziennikarzy. Swoimi doświadczeniami z młodymi adeptami dziennikarstwa podzielą się m.in. pracownicy kieleckiego Radia Em. Czytaj więcej

 • 2024-03-23 do 2024-03-24

  „Doktoranci dla Maturzystów” – zaproszenie

  Do rozpoczęcia tegorocznych matur pozostały już tylko 53 dni! To dobry moment na powtórzenie materiału oraz poznanie kilku trików, które mogą przydać się na egzaminie dojrzałości. Z pomocą maturzystom przychodzą Uniwersytet Otwarty UJK oraz Szkoła Doktorska, które zapraszają uczniów na II Maraton Przedmaturalny „Doktoranci dla Maturzystów”. Czytaj więcej

 • 2024-01-31

  Czas na rolnictwo i logistykę

  Wkrótce matura i czas wyboru kierunku studiów i uczelni. Podczas tegorocznej rekrutacji bardzo atrakcyjne będą dwa kierunki studiów. Dlaczego? Czytaj więcej

 • 2024-01-12

  Przed nami kolejna Noc Biologów

  W imieniu Instytutu Biologii UJK serdecznie zapraszamy na kolejną odsłonę akcji edukacyjnej pt. „Noc Biologów”. Na wszystkich miłośników przyrody – dzieci, młodzież, ich rodziców i nauczycieli – czekają fascynujące wykłady i warsztaty. Wydarzenie odbędzie się 12 stycznia 2024 r. (piątek) na Wydziale Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UJK. Czytaj więcej

 • 2023-12-13

  Uniwersytet Edukacji Obywatelskiej – zaproszenie

  W imieniu Instytutu Stosunków Międzynarodowych i Polityk Publicznych UJK serdecznie zapraszamy na V edycję Uniwersytetu Edukacji Obywatelskiej. Inicjatywa jest skierowana do uczniów szkół średnich województwa świętokrzyskiego. Czytaj więcej

 • 2023-11-06

  Wśród najpopularniejszych

  Uniwersytet Jana Kochanowskiego znalazł się wśród najchętniej wybieranych uczelni w Polsce. Ministerstwo Edukacji i Nauki ogłosiło wyniki rekrutacji na rok akademicki 2023/24. Czytaj więcej

 • Podnieś kwalifikacje i zwiększ szanse na rynku pracy. Wybierz studia podyplomowe na UJK

  Jak co roku Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach przygotował ofertę dla osób, które chcą podnosić swoje kwalifikacje, a tym samym zwiększyć szanse na rynku pracy. Z myślą o nich uruchomiono nabór na studia podyplomowe, które łączą wiedzę teoretyczną z umiejętnościami praktycznymi. „Zarządzanie podmiotem leczniczym”, „Logopedia ogólna” oraz „Prawo pracy, płace i ubezpieczenia społeczne” – to tylko niektóre z kierunków, które znalazły się w ofercie naszej Uczelni. Czytaj więcej

 • Zaproszenie Polskiego Związku Sportu Niesłyszących

  W imieniu Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Polskiego Związku Sportu Niesłyszących zachęcamy studentów z dysfunkcjami słuchu do włączenia się w prace związku, a tym samym rywalizacji sportowej pod auspicjami PZSN. Czytaj więcej

 • Stypendia powiatu strzyżowskiego dla studentów kierunku lekarskiego

  W imieniu władz Starostwa Powiatowego w Strzyżowie zachęcamy studentów kierunku lekarskiego Collegium Medicum UJK do wzięcia udziału w powiatowym programie stypendialnym. Termin składania wniosków upływa 29 września 2023 r. Czytaj więcej

 • 2023-08-01

  Nabór na farmację zakończony

  30 lipca 2023 r. na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach zakończył się nabór na farmację. Kierunek, który w tym roku zadebiutował w ofercie UJK, spotkał się z dużym zainteresowaniem kandydatów. Czytaj więcej

 • 2023-07-10

  Trwa nabór na farmację

  Od wtorku, 11 lipca rozpoczął się nabór na zupełne nowy kierunek w ofercie świętokrzyskich uczelni. Na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego będzie można studiować farmację. Czytaj więcej

 • 2023-06-15

  Święto Uczelni za nami

  Święto Uczelni to jedno z najważniejszych wydarzeń w kalendarzu akademickim Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. W programie uroczystości, która w tym roku odbyła się 15 czerwca w Auli Magna, znalazły się m.in. posiedzenie Senatu, wręczenie odznaczeń państwowych oraz promocje doktorskie. Obchodom towarzyszyła radosna, a chwilami podniosła atmosfera. Czytaj więcej

 • 2023-06-06 do 2023-06-07

  Gdzie nauka spotyka się z biznesem

  „Gdzie nauka spotyka się z biznesem” to motto, które przyświecało VIII studencko-doktoranckiej konferencji naukowej z cyklu „Problemy współczesnego zarządzania organizacjami”. Dwudniowe obrady (5-6 czerwca) toczyły się na Wydziale Prawa i Nauk Społecznych UJK. Czytaj więcej

 • Informacje i komunikaty dotyczące stanu zagrożenia epidemicznego

  Czytaj więcej

 • 2023-08-28

  Rekrutacja trwa, sprawdź naszą ofertę.

  Czytaj więcej

Więcej aktualności

Centrum Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami

ul. Śląska 11A
25-328 Kielce
Godz. przyjęć:
poniedziałek - piątek w godz. 8:00 - 15:00

Informacje dla kandydatów: https://www.ujk.edu.pl/pjm.html
Strona www: https://www.ujk.edu.pl/ucwir

Sekcja Rekrutacji

ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce