Oferta kształcenia w roku akademickim {rok}

Wyświetlanie

Rodzaj oferty

Wydział

Kierunek

Forma studiów


Poziom studiów

Oferta dla Polaków

Znalezionych naborów: {n}

Strona: 1

1. Kierunek: Zarządzanie w politykach publicznych

Studia {typ} {forma}

Wydział Prawa i Nauk Społecznych
Miejsce prowadzenia zajęć: Kielce

Limit miejsc: {limit}
Opłata rekrutacyjna: 85.00 PLN
Minimalna liczba punktów wymagana do zakwalifikowania: 20

Terminy (oferta archiwalna):
rejestracja od 2023-06-01 do 2023-09-17,
ogłoszenie wyników 2023-09-19,
składanie dokumentów od 2023-09-20 do 2023-09-25.

Limit miejsc: {limit}
Opłata rekrutacyjna: 85.00 PLN
Minimalna liczba punktów wymagana do zakwalifikowania: 20

Kryteria kwalifikacji

 • Absolwent z maturą międzynarodową IB
  1. Konkurs świadectw

   Wynik części zewnętrznej egzaminu maturalnego (egzamin pisemny).

   Przedmioty:

   1. język polski
   2. język angielski lub
   język francuski lub
   język hiszpański lub
   język niemiecki lub
   język rosyjski lub
   język włoski
   3. geografia lub
   historia lub
   wiedza o społeczeństwie
 • Absolwent z nową maturą - sprawdź swoje szanse
  1. Konkurs świadectw

   Wynik części zewnętrznej egzaminu maturalnego (egzamin pisemny).

   Przedmioty:

   1. język polski
   2. język angielski lub
   język francuski lub
   język hiszpański lub
   język niemiecki lub
   język rosyjski lub
   język włoski
   3. geografia lub
   historia lub
   wiedza o społeczeństwie
 • Absolwent ze starą maturą
  1. Konkurs świadectw

   Ocena z pisemnej lub ustnej części egzaminu dojrzałości korzystniejsza dla kandydata. W przypadku braku oceny na egzaminie dojrzałości z jednego z wymaganych przedmiotów uwzględnia się ocenę z klasyfikacji końcoworocznej.

   Przedmioty:

   1. język polski
   2. język angielski lub
   język francuski lub
   język hiszpański lub
   język niemiecki lub
   język rosyjski lub
   język włoski
   3. geografia lub
   historia lub
   wiedza o społeczeństwie

Wymagane dokumenty

 • Wydruk internetowego formularza (prawdziwość danych zawartych w formularzu, kandydat potwierdza własnoręcznym podpisem);
 • Kserokopia świadectwa dojrzałości (wraz z oryginałem do wglądu, celem poświadczenia za zgodność przez Uczelnię);
 • 1 fotografia kolorowa w wersji elektronicznej - jpg, 2cm x 2.5cm, 236 x 295 pikseli – poprzez formularz rejestracyjny;
 • 1 fotografia papierowa zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (taka sama jak fotografia cyfrowa dołączona do internetowego formularza rejestracyjnego);
 • Oświadczenie przedstawiciela ustawowego o wyrażeniu zgody (dotyczy niepełnoletniego kandydata na studia) pobierz PL pobierz EN;
 • Teczka wiązana A4 - biała;

Składanie dokumentów

Sylwetka absolwenta

W przekazywaniu treści z zakresu zarządzania w politykach publicznych za punkt wyjścia należy przyjąć wiedzę ogólną z dziedziny nauk społecznych, szczególnie z nauk o polityce i administracji oraz nauk o zarządzaniu i jakości. Głównym celem nauczania jest kształtowanie świadomości w dziedzinie procesów społecznych, politycznych oraz ekonomicznych określających funkcjonowanie szeroko rozumianego samorządu – od szczebla gminy (miasta) do szczebla regionalnego.

Osią procesu kształcenia jest zbudowanie wszechstronnej wiedzy na temat zarządzania w instytucjach publicznych oraz społecznych, których działanie definiuje środowisko funkcjonowania jednostki w nowoczesnym, dynamicznie zmieniającym się świecie. Projektowany charakter oraz struktura kierunku Zarządzanie w politykach publicznych są wyrazem świadomości nieliniowości procesów oddziałujących na społeczeństwo obywatelskie, w tym wzrostu znaczenia instytucji samorządowych (jako pochodnej rosnącego upodmiotowienia jednostki i ewolucji ustrojów demokratycznych) oraz presji zmian technologicznych (wyrażającej się we wzroście roli informacji oraz szans, wyzwań i zagrożeń z nim związanych).

Studia na tym kierunku mają także na celu zbudowanie profesjonalnego podejścia do zarządzania w politykach publicznych, dzięki ukształtowaniu umiejętności, takich jak kreatywność, umiejętności komunikacyjne, poczucie odpowiedzialności. Ponadto, zakładanym rezultatem procesu kształcenia jest przygotowanie absolwentów do podjęcia pracy w szeroko rozumianej sferze publicznej oraz pełnienia odpowiedzialnych funkcji w ekosystemie mediów publicznych i środowisku gospodarczym. Zdobyte w trakcie procesu kształcenia umiejętności przyczynią się do budowy społeczeństwa obywatelskiego u jego podstaw.

Niezwykle istotnym zagadnieniem w obszarze celów edukacyjnych nauk o polityce i administracji oraz nauk o zarządzaniu i jakości jest także uświadomienie studentom potrzeby permanentnego kształcenia i doskonalenia funkcjonowania instytucji publicznych, kreowania i wdrażania polityk sektorowych oraz właściwych wzorców zarządzania procesami politycznymi i społecznymi. Jest to szczególnie istotne w świecie określanym przez permanentną i nieliniową zmienność.

Analiza i synteza zagadnień z dyscyplin wspomnianych już nauk o polityce i administracji oraz nauk o zarządzaniu i jakości, prowadzone są w sposób umożliwiający zdobycie zdolności krytycznego i samodzielnego myślenia. Skutkuje to posiadaniem przez absolwenta narzędzi niezbędnych do identyfikowania procesów w złożonej rzeczywistości polityczno-społecznej i gospodarczej oraz wskazywania symptomów zmian. Wiedza, umiejętności oraz kompetencje społeczne zdobyte w czasie nauki na pierwszym stopniu studiów, z uwagi na ich ogólnoakademicki profil i ścisłe powiązanie dydaktyki z nauką, realizowane w ISMiPP oraz szerzej w ramach WPiNS UJK, pozwalają absolwentowi na podjęcie dalszych wyzwań badawczych i studiów drugiego stopnia w obszarze nauk społecznych, a w perspektywie również studiów doktoranckich i ukierunkowanie się na karierę naukową.

Absolwent może ponadto znaleźć zatrudnienie w administracji państwowej i samorządowej, instytucjach szeroko rozumianego otoczenia społecznego - sektorze organizacji pozarządowych, organizacjach partyjnych oraz biurach poselskich, regionalnych ośrodkach medialnych. Zdobyte kwalifikacje umożliwiają również zatrudnienie w sektorze prywatnym, szczególnie małych i średnich przedsiębiorstw. Zdobyte w toku kształcenia umiejętności oraz rozumienie procesów i zjawisk społecznych, pozwolą absolwentowi podejmować profesjonalne relacje z mediami, przedstawicielami świata polityki i gospodarki.

Na studiach pierwszego stopnia, student kierunku Zarządzanie w politykach publicznych będzie dysponował wyborem pomiędzy grupami przedmiotów: zarządzanie informacją, zarządzanie regionem, zarządzanie miastem.

Grupa przedmiotów do wyboru: zarządzanie informacją

Absolwent, który wybierze grupę przedmiotów o profilu zarządzanie informacją uzyska kompleksową wiedzę na temat znaczenia informacji jako strategicznego zasobu we współczesnym świecie oraz teoretycznych i praktycznych aspektów zarządzania nią. Absolwent będzie także świadomy społecznych efektów rozwoju wysokich technologii, przede wszystkim informacyjnych. Będzie identyfikował obszary ich wpływu na funkcjonowanie instytucji publicznych (samorządowych, społecznych i gospodarczych) oraz kreowanie i wdrażanie polityk publicznych. Będzie także rozumiał pojawiające się wraz z nimi szanse, wyzwania, ryzyka i zagrożenia. Wytworzy w ten sposób fundament dla ustawicznego rozwijania zdolności racjonalnej i krytycznej oceny i absorpcji rozwoju technologii informacyjnych, przyczyniając się tym samym do podnoszenia poziomu odporności społecznej. Suma tych kompetencji pozwoli mu na podejmowanie zatrudnienia w instytucjach sfery samorządowej oraz otoczenia społeczno-gospodarczego, a także w mediach, w coraz większym stopniu funkcjonujących w środowisku sieciowym.

Grupa przedmiotów do wyboru: zarządzanie regionem

Absolwent, który dokona wyboru tej grupy przedmiotów, zostanie wyposażony we wszechstronną wiedzę w zakresie zarządzania instytucjami samorządu regionalnego. Wiedza ta będzie uwzględniać mechanizmy kształtowania poszczególnych polityk sektorowych, istotnych z punktu widzenia wspólnot funkcjonujących w regionie w obszarach politycznym, społecznym i gospodarczym. Absolwent będzie dysponował wiedzą na temat regionalnej historii, procesów demograficznych, praktyk współzarządzania oraz regionalnych polityk rozwojowych. Zostanie także wyposażony w wiedzę na temat procedur kontrolnych i procesów decyzyjnych w samorządzie, dzięki czemu zyska świadomość znaczenia odpowiedzialności pracownika administracji samorządowej. Dzięki komponentowi wiedzy o regionalnych procesach gospodarczych, ułożonych w kontekście szerokiego wsparcia instytucji europejskich, zdobędzie ugruntowaną wiedzę na temat funkcjonowania regionu jako jednostki samorządowej oraz struktury społecznej, która pozwoli mu na efektywne funkcjonowanie zawodowe w ekosystemie regionalnych instytucji.

Grupa przedmiotów do wyboru: zarządzanie miastem

Absolwent, który zrealizuje program kształcenia w zakresie przedmiotów z tej grupy będzie dysponował ugruntowaną wiedzą na temat funkcjonowania miast, co jest niezwykle istotne ze względu na konsekwentny wzrost znaczenia obszarów zurbanizowanych i rozwijającą się silną tożsamość lokalną. Będzie dysponował wiedzą na temat metod zarządzania ośrodkami miejskimi w ich najważniejszych obszarach – od aspektów prawnych, przez demografię, gospodarkę, zrównoważony rozwój i infrastrukturę, aż po miękkie aspekty społeczne oraz bezpieczeństwo. Osiągnięcie zakładanych efektów uczenia się wytworzy u absolwenta wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne, które umożliwią mu efektywne i odpowiedzialne funkcjonowanie zawodowe w środowisku miejskim. Będzie on mógł realizować się w instytucjach publicznych (samorząd) oraz świadomie działać w instytucjach otoczenia społecznego i biznesowego (ruchy miejskie, media, sektor MSP), wyposażony w uporządkowaną wiedzę na temat procesów politycznych, społecznych i gospodarczych definiujących specyficzny tryb działania ośrodków miejskich.

2. Kierunek: Zarządzanie w politykach publicznych

Studia {typ} {forma}

Wydział Prawa i Nauk Społecznych
Miejsce prowadzenia zajęć: Kielce

Limit miejsc: {limit}
Opłata rekrutacyjna: 85.00 PLN
Czesne: {kwota} {waluta} (opłata za rok studiów, płatna w {raty} ratach)
Minimalna liczba punktów wymagana do zakwalifikowania: 20

Terminy (oferta archiwalna):
rejestracja od 2023-06-01 do 2023-09-17,
ogłoszenie wyników 2023-09-19,
składanie dokumentów od 2023-09-20 do 2023-09-25.

Limit miejsc: {limit}
Opłata rekrutacyjna: 85.00 PLN
Czesne: {kwota} {waluta} (opłata za rok studiów, płatna w {raty} ratach)
Minimalna liczba punktów wymagana do zakwalifikowania: 20

Kryteria kwalifikacji

 • Absolwent z maturą międzynarodową IB
  1. Konkurs świadectw

   Wynik części zewnętrznej egzaminu maturalnego (egzamin pisemny).

   Przedmioty:

   1. język polski
   2. język angielski lub
   język francuski lub
   język hiszpański lub
   język niemiecki lub
   język rosyjski lub
   język włoski
   3. geografia lub
   historia lub
   wiedza o społeczeństwie
 • Absolwent z nową maturą - sprawdź swoje szanse
  1. Konkurs świadectw

   Wynik części zewnętrznej egzaminu maturalnego (egzamin pisemny).

   Przedmioty:

   1. język polski
   2. język angielski lub
   język francuski lub
   język hiszpański lub
   język niemiecki lub
   język rosyjski lub
   język włoski
   3. geografia lub
   historia lub
   wiedza o społeczeństwie
 • Absolwent ze starą maturą
  1. Konkurs świadectw

   Ocena z pisemnej lub ustnej części egzaminu dojrzałości korzystniejsza dla kandydata. W przypadku braku oceny na egzaminie dojrzałości z jednego z wymaganych przedmiotów uwzględnia się ocenę z klasyfikacji końcoworocznej.

   Przedmioty:

   1. język polski
   2. język angielski lub
   język francuski lub
   język hiszpański lub
   język niemiecki lub
   język rosyjski lub
   język włoski
   3. geografia lub
   historia lub
   wiedza o społeczeństwie

Wymagane dokumenty

 • Wydruk internetowego formularza (prawdziwość danych zawartych w formularzu, kandydat potwierdza własnoręcznym podpisem);
 • Kserokopia świadectwa dojrzałości (wraz z oryginałem do wglądu, celem poświadczenia za zgodność przez Uczelnię);
 • 1 fotografia kolorowa w wersji elektronicznej - jpg, 2cm x 2.5cm, 236 x 295 pikseli – poprzez formularz rejestracyjny;
 • 1 fotografia papierowa zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (taka sama jak fotografia cyfrowa dołączona do internetowego formularza rejestracyjnego);
 • Oświadczenie przedstawiciela ustawowego o wyrażeniu zgody (dotyczy niepełnoletniego kandydata na studia) pobierz PL pobierz EN;
 • Teczka wiązana A4 - biała;

Składanie dokumentów

Sylwetka absolwenta

W przekazywaniu treści z zakresu zarządzania w politykach publicznych za punkt wyjścia należy przyjąć wiedzę ogólną z dziedziny nauk społecznych, szczególnie z nauk o polityce i administracji oraz nauk o zarządzaniu i jakości. Głównym celem nauczania jest kształtowanie świadomości w dziedzinie procesów społecznych, politycznych oraz ekonomicznych określających funkcjonowanie szeroko rozumianego samorządu – od szczebla gminy (miasta) do szczebla regionalnego.

Osią procesu kształcenia jest zbudowanie wszechstronnej wiedzy na temat zarządzania w instytucjach publicznych oraz społecznych, których działanie definiuje środowisko funkcjonowania jednostki w nowoczesnym, dynamicznie zmieniającym się świecie. Projektowany charakter oraz struktura kierunku Zarządzanie w politykach publicznych są wyrazem świadomości nieliniowości procesów oddziałujących na społeczeństwo obywatelskie, w tym wzrostu znaczenia instytucji samorządowych (jako pochodnej rosnącego upodmiotowienia jednostki i ewolucji ustrojów demokratycznych) oraz presji zmian technologicznych (wyrażającej się we wzroście roli informacji oraz szans, wyzwań i zagrożeń z nim związanych).

Studia na tym kierunku mają także na celu zbudowanie profesjonalnego podejścia do zarządzania w politykach publicznych, dzięki ukształtowaniu umiejętności, takich jak kreatywność, umiejętności komunikacyjne, poczucie odpowiedzialności. Ponadto, zakładanym rezultatem procesu kształcenia jest przygotowanie absolwentów do podjęcia pracy w szeroko rozumianej sferze publicznej oraz pełnienia odpowiedzialnych funkcji w ekosystemie mediów publicznych i środowisku gospodarczym. Zdobyte w trakcie procesu kształcenia umiejętności przyczynią się do budowy społeczeństwa obywatelskiego u jego podstaw.

Niezwykle istotnym zagadnieniem w obszarze celów edukacyjnych nauk o polityce i administracji oraz nauk o zarządzaniu i jakości jest także uświadomienie studentom potrzeby permanentnego kształcenia i doskonalenia funkcjonowania instytucji publicznych, kreowania i wdrażania polityk sektorowych oraz właściwych wzorców zarządzania procesami politycznymi i społecznymi. Jest to szczególnie istotne w świecie określanym przez permanentną i nieliniową zmienność.

Analiza i synteza zagadnień z dyscyplin wspomnianych już nauk o polityce i administracji oraz nauk o zarządzaniu i jakości, prowadzone są w sposób umożliwiający zdobycie zdolności krytycznego i samodzielnego myślenia. Skutkuje to posiadaniem przez absolwenta narzędzi niezbędnych do identyfikowania procesów w złożonej rzeczywistości polityczno-społecznej i gospodarczej oraz wskazywania symptomów zmian. Wiedza, umiejętności oraz kompetencje społeczne zdobyte w czasie nauki na pierwszym stopniu studiów, z uwagi na ich ogólnoakademicki profil i ścisłe powiązanie dydaktyki z nauką, realizowane w ISMiPP oraz szerzej w ramach WPiNS UJK, pozwalają absolwentowi na podjęcie dalszych wyzwań badawczych i studiów drugiego stopnia w obszarze nauk społecznych, a w perspektywie również studiów doktoranckich i ukierunkowanie się na karierę naukową.

Absolwent może ponadto znaleźć zatrudnienie w administracji państwowej i samorządowej, instytucjach szeroko rozumianego otoczenia społecznego - sektorze organizacji pozarządowych, organizacjach partyjnych oraz biurach poselskich, regionalnych ośrodkach medialnych. Zdobyte kwalifikacje umożliwiają również zatrudnienie w sektorze prywatnym, szczególnie małych i średnich przedsiębiorstw. Zdobyte w toku kształcenia umiejętności oraz rozumienie procesów i zjawisk społecznych, pozwolą absolwentowi podejmować profesjonalne relacje z mediami, przedstawicielami świata polityki i gospodarki.

Na studiach pierwszego stopnia, student kierunku Zarządzanie w politykach publicznych będzie dysponował wyborem pomiędzy grupami przedmiotów: zarządzanie informacją, zarządzanie regionem, zarządzanie miastem.

Grupa przedmiotów do wyboru: zarządzanie informacją

Absolwent, który wybierze grupę przedmiotów o profilu zarządzanie informacją uzyska kompleksową wiedzę na temat znaczenia informacji jako strategicznego zasobu we współczesnym świecie oraz teoretycznych i praktycznych aspektów zarządzania nią. Absolwent będzie także świadomy społecznych efektów rozwoju wysokich technologii, przede wszystkim informacyjnych. Będzie identyfikował obszary ich wpływu na funkcjonowanie instytucji publicznych (samorządowych, społecznych i gospodarczych) oraz kreowanie i wdrażanie polityk publicznych. Będzie także rozumiał pojawiające się wraz z nimi szanse, wyzwania, ryzyka i zagrożenia. Wytworzy w ten sposób fundament dla ustawicznego rozwijania zdolności racjonalnej i krytycznej oceny i absorpcji rozwoju technologii informacyjnych, przyczyniając się tym samym do podnoszenia poziomu odporności społecznej. Suma tych kompetencji pozwoli mu na podejmowanie zatrudnienia w instytucjach sfery samorządowej oraz otoczenia społeczno-gospodarczego, a także w mediach, w coraz większym stopniu funkcjonujących w środowisku sieciowym.

Grupa przedmiotów do wyboru: zarządzanie regionem

Absolwent, który dokona wyboru tej grupy przedmiotów, zostanie wyposażony we wszechstronną wiedzę w zakresie zarządzania instytucjami samorządu regionalnego. Wiedza ta będzie uwzględniać mechanizmy kształtowania poszczególnych polityk sektorowych, istotnych z punktu widzenia wspólnot funkcjonujących w regionie w obszarach politycznym, społecznym i gospodarczym. Absolwent będzie dysponował wiedzą na temat regionalnej historii, procesów demograficznych, praktyk współzarządzania oraz regionalnych polityk rozwojowych. Zostanie także wyposażony w wiedzę na temat procedur kontrolnych i procesów decyzyjnych w samorządzie, dzięki czemu zyska świadomość znaczenia odpowiedzialności pracownika administracji samorządowej. Dzięki komponentowi wiedzy o regionalnych procesach gospodarczych, ułożonych w kontekście szerokiego wsparcia instytucji europejskich, zdobędzie ugruntowaną wiedzę na temat funkcjonowania regionu jako jednostki samorządowej oraz struktury społecznej, która pozwoli mu na efektywne funkcjonowanie zawodowe w ekosystemie regionalnych instytucji.

Grupa przedmiotów do wyboru: zarządzanie miastem

Absolwent, który zrealizuje program kształcenia w zakresie przedmiotów z tej grupy będzie dysponował ugruntowaną wiedzą na temat funkcjonowania miast, co jest niezwykle istotne ze względu na konsekwentny wzrost znaczenia obszarów zurbanizowanych i rozwijającą się silną tożsamość lokalną. Będzie dysponował wiedzą na temat metod zarządzania ośrodkami miejskimi w ich najważniejszych obszarach – od aspektów prawnych, przez demografię, gospodarkę, zrównoważony rozwój i infrastrukturę, aż po miękkie aspekty społeczne oraz bezpieczeństwo. Osiągnięcie zakładanych efektów uczenia się wytworzy u absolwenta wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne, które umożliwią mu efektywne i odpowiedzialne funkcjonowanie zawodowe w środowisku miejskim. Będzie on mógł realizować się w instytucjach publicznych (samorząd) oraz świadomie działać w instytucjach otoczenia społecznego i biznesowego (ruchy miejskie, media, sektor MSP), wyposażony w uporządkowaną wiedzę na temat procesów politycznych, społecznych i gospodarczych definiujących specyficzny tryb działania ośrodków miejskich.

Aktualności

 • 2024-04-25

  Ogólnopolski Dzień Geografa – zaproszenie

  Instytut Geografii i Nauk o Środowisku UJK oraz Kielecki Oddział Polskiego Towarzystwa Geograficznego zapraszają wszystkich uczniów i nauczycieli na regionalne obchody Dnia Geografa. Wydarzenie odbędzie się 25 kwietnia 2024 r. (czwartek) na Wydziale Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UJK. Udział jest bezpłatny, obowiązują wcześniejsze zapisy. Czytaj więcej

 • 2024-04-22

  Dzień Otwarty Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UJK – zaproszenie

  Po raz kolejny Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UJK otwiera swoje drzwi przed uczniami szkół średnich! 22 kwietnia 2024 r. (poniedziałek) w murach Wydziału odbędzie się Dzień Otwarty, podczas którego będzie można zapoznać się z ofertą edukacyjną Uczelni, wysłuchać interesujących wykładów oraz wziąć udział w warsztatach laboratoryjnych. Czytaj więcej

 • 2024-04-15

  Akademia Młodych Reportażystów – nabór do II edycji programu

  Wszystkich uczniów szkół podstawowych oraz średnich zachęcamy do udziału w II edycji Akademii Młodych Reportażystów. Nabór zgłoszeń rozpocznie się 15 kwietnia 2024 r. (poniedziałek). Udział w projekcie jest bezpłatny. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc radzimy nie zwlekać z rekrutacją. Czytaj więcej

 • 2024-04-15

  Światowy Dzień Sztuki w Instytucie Sztuk Wizualnych – zaproszenie

  Wydział Sztuki UJK zaprasza na obchody Światowego Dnia Sztuki. Wydarzenie odbędzie się 15 kwietnia 2024 r. (poniedziałek) w siedzibie Instytutu Sztuk Wizualnych przy ul. Podklasztornej 117. Wstęp wolny – zapraszamy. Czytaj więcej

 • Spotkania z dziennikarzami w ramach Akademii Młodych Reportażystów

  Uczestnicy Akademii Młodych Reportażystów mogą czerpać wiedzę nie tylko od pracowników Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, ale także od wielu znakomitych dziennikarzy. Swoimi doświadczeniami z młodymi adeptami dziennikarstwa podzielą się m.in. pracownicy kieleckiego Radia Em. Czytaj więcej

 • 2024-03-23 do 2024-03-24

  „Doktoranci dla Maturzystów” – zaproszenie

  Do rozpoczęcia tegorocznych matur pozostały już tylko 53 dni! To dobry moment na powtórzenie materiału oraz poznanie kilku trików, które mogą przydać się na egzaminie dojrzałości. Z pomocą maturzystom przychodzą Uniwersytet Otwarty UJK oraz Szkoła Doktorska, które zapraszają uczniów na II Maraton Przedmaturalny „Doktoranci dla Maturzystów”. Czytaj więcej

 • 2024-01-31

  Czas na rolnictwo i logistykę

  Wkrótce matura i czas wyboru kierunku studiów i uczelni. Podczas tegorocznej rekrutacji bardzo atrakcyjne będą dwa kierunki studiów. Dlaczego? Czytaj więcej

 • 2024-01-12

  Przed nami kolejna Noc Biologów

  W imieniu Instytutu Biologii UJK serdecznie zapraszamy na kolejną odsłonę akcji edukacyjnej pt. „Noc Biologów”. Na wszystkich miłośników przyrody – dzieci, młodzież, ich rodziców i nauczycieli – czekają fascynujące wykłady i warsztaty. Wydarzenie odbędzie się 12 stycznia 2024 r. (piątek) na Wydziale Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UJK. Czytaj więcej

 • 2023-12-13

  Uniwersytet Edukacji Obywatelskiej – zaproszenie

  W imieniu Instytutu Stosunków Międzynarodowych i Polityk Publicznych UJK serdecznie zapraszamy na V edycję Uniwersytetu Edukacji Obywatelskiej. Inicjatywa jest skierowana do uczniów szkół średnich województwa świętokrzyskiego. Czytaj więcej

 • 2023-11-06

  Wśród najpopularniejszych

  Uniwersytet Jana Kochanowskiego znalazł się wśród najchętniej wybieranych uczelni w Polsce. Ministerstwo Edukacji i Nauki ogłosiło wyniki rekrutacji na rok akademicki 2023/24. Czytaj więcej

 • Podnieś kwalifikacje i zwiększ szanse na rynku pracy. Wybierz studia podyplomowe na UJK

  Jak co roku Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach przygotował ofertę dla osób, które chcą podnosić swoje kwalifikacje, a tym samym zwiększyć szanse na rynku pracy. Z myślą o nich uruchomiono nabór na studia podyplomowe, które łączą wiedzę teoretyczną z umiejętnościami praktycznymi. „Zarządzanie podmiotem leczniczym”, „Logopedia ogólna” oraz „Prawo pracy, płace i ubezpieczenia społeczne” – to tylko niektóre z kierunków, które znalazły się w ofercie naszej Uczelni. Czytaj więcej

 • Zaproszenie Polskiego Związku Sportu Niesłyszących

  W imieniu Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Polskiego Związku Sportu Niesłyszących zachęcamy studentów z dysfunkcjami słuchu do włączenia się w prace związku, a tym samym rywalizacji sportowej pod auspicjami PZSN. Czytaj więcej

 • Stypendia powiatu strzyżowskiego dla studentów kierunku lekarskiego

  W imieniu władz Starostwa Powiatowego w Strzyżowie zachęcamy studentów kierunku lekarskiego Collegium Medicum UJK do wzięcia udziału w powiatowym programie stypendialnym. Termin składania wniosków upływa 29 września 2023 r. Czytaj więcej

 • 2023-08-01

  Nabór na farmację zakończony

  30 lipca 2023 r. na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach zakończył się nabór na farmację. Kierunek, który w tym roku zadebiutował w ofercie UJK, spotkał się z dużym zainteresowaniem kandydatów. Czytaj więcej

 • 2023-07-10

  Trwa nabór na farmację

  Od wtorku, 11 lipca rozpoczął się nabór na zupełne nowy kierunek w ofercie świętokrzyskich uczelni. Na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego będzie można studiować farmację. Czytaj więcej

 • 2023-06-15

  Święto Uczelni za nami

  Święto Uczelni to jedno z najważniejszych wydarzeń w kalendarzu akademickim Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. W programie uroczystości, która w tym roku odbyła się 15 czerwca w Auli Magna, znalazły się m.in. posiedzenie Senatu, wręczenie odznaczeń państwowych oraz promocje doktorskie. Obchodom towarzyszyła radosna, a chwilami podniosła atmosfera. Czytaj więcej

 • 2023-06-06 do 2023-06-07

  Gdzie nauka spotyka się z biznesem

  „Gdzie nauka spotyka się z biznesem” to motto, które przyświecało VIII studencko-doktoranckiej konferencji naukowej z cyklu „Problemy współczesnego zarządzania organizacjami”. Dwudniowe obrady (5-6 czerwca) toczyły się na Wydziale Prawa i Nauk Społecznych UJK. Czytaj więcej

 • Informacje i komunikaty dotyczące stanu zagrożenia epidemicznego

  Czytaj więcej

 • 2023-08-28

  Rekrutacja trwa, sprawdź naszą ofertę.

  Czytaj więcej

Więcej aktualności

Centrum Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami

ul. Śląska 11A
25-328 Kielce
Godz. przyjęć:
poniedziałek - piątek w godz. 8:00 - 15:00

Informacje dla kandydatów: https://www.ujk.edu.pl/pjm.html
Strona www: https://www.ujk.edu.pl/ucwir

Sekcja Rekrutacji

ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce