Oferta kształcenia w roku akademickim {rok}

Wyświetlanie

Rodzaj oferty

Wydział

Kierunek

Forma studiów


Poziom studiów

Oferta dla Polaków

Znalezionych naborów: {n}

Strona: 1

1. Kierunek: Geoinformacja z gospodarką przestrzenną

Studia {typ} {forma}

Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
Miejsce prowadzenia zajęć: Kielce

Limit miejsc: {limit}
Opłata rekrutacyjna: 85.00 PLN
Minimalna liczba punktów wymagana do zakwalifikowania: 20

Terminy (oferta archiwalna):
rejestracja od 2023-06-01 do 2023-07-10,
ogłoszenie wyników 2023-07-12,
składanie dokumentów od 2023-07-13 do 2023-07-18.

Limit miejsc: {limit}
Opłata rekrutacyjna: 85.00 PLN
Minimalna liczba punktów wymagana do zakwalifikowania: 20

Kryteria kwalifikacji

 • Absolwent z maturą międzynarodową IB
  1. Konkurs świadectw

   Wynik części zewnętrznej egzaminu maturalnego (egzamin pisemny).

   Przedmioty:

   1. język polski
   2. matematyka
   3. język angielski lub
   język francuski lub
   język hiszpański lub
   język niemiecki lub
   język rosyjski lub
   język włoski
   4. geografia lub
   informatyka
 • Absolwent z nową maturą - sprawdź swoje szanse
  1. Konkurs świadectw

   Wynik części zewnętrznej egzaminu maturalnego (egzamin pisemny).

   Przedmioty:

   1. język polski
   2. matematyka
   3. język angielski lub
   język francuski lub
   język hiszpański lub
   język niemiecki lub
   język rosyjski lub
   język włoski
   4. geografia lub
   informatyka
 • Absolwent ze starą maturą
  1. Konkurs świadectw

   Ocena z pisemnej lub ustnej części egzaminu dojrzałości korzystniejsza dla kandydata. W przypadku braku oceny na egzaminie dojrzałości uwzględnia się ocenę z klasyfikacji końcoworocznej.

   Przedmioty:

   1. język polski
   2. matematyka
   3. język angielski lub
   język francuski lub
   język hiszpański lub
   język niemiecki lub
   język rosyjski lub
   język włoski
   4. geografia lub
   informatyka

Wymagane dokumenty

 • Wydruk internetowego formularza (prawdziwość danych zawartych w formularzu, kandydat potwierdza własnoręcznym podpisem);
 • Kserokopia świadectwa dojrzałości (wraz z oryginałem do wglądu, celem poświadczenia za zgodność przez Uczelnię);
 • 1 fotografia kolorowa w wersji elektronicznej - jpg, 2cm x 2.5cm, 236 x 295 pikseli – poprzez formularz rejestracyjny;
 • 1 fotografia papierowa zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (taka sama jak fotografia cyfrowa dołączona do internetowego formularza rejestracyjnego);
 • Oświadczenie przedstawiciela ustawowego o wyrażeniu zgody (dotyczy niepełnoletniego kandydata na studia) pobierz PL pobierz EN;
 • Teczka wiązana A4 - biała;

Składanie dokumentów

Sylwetka absolwenta

Studia I stopnia na kierunku Geoinformacja i gospodarka przestrzenna w UJK w Kielcach prowadzone są zgodnie z wymogami Polskiej Ramy Kwalifikacji. Absolwent w ciągu 6 semestrów nauki uzyskuje wiedzę z zakresu nauk o ziemi i środowisku oraz geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarki przestrzennej, co powoduje interdyscyplinarność jego wykształcenia.

Celem kształcenia jest wyposażenie absolwenta w wiedzę i umiejętności umożliwiające samodzielne analizowanie i syntetyzowanie relacji kształtujących przestrzeń geograficzną, z wykorzystaniem nowoczesnych technologii geoinformacyjnych. W efekcie absolwent będzie osobą kompetentną w zakresie poznawania, gromadzenia, przetwarzania/analizy, wizualizacji zasobów przestrzennych. Będzie interpretował funkcjonowanie środowiska geograficznego (przyrodniczego i środowiska człowieka) wraz z zarządzaniem informacją o jego poszczególnych komponentach. Będzie potrafił wykonywać opracowania kartograficzne dotyczące kompleksowej analizy stanu środowiska i jego zasobów w oparciu o zasady umożliwiające jego gospodarowanie zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Absolwent kierunku Geoinformacja i gospodarka przestrzenna wykorzysta w praktyce nowatorskie narzędzia geoinformacyjne służące rozwiązywaniu problemów dotyczących gospodarowania przestrzenią geograficzną. Będzie nakierowany na aplikacyjność środowiskową związaną z możliwościami zastosowania geoinformacji oraz innowacyjność proponowanych georozwiązań. Zdobytą wiedzę i umiejętności może praktyczne wykorzystać do kształtowania przestrzeni z uwzględnieniem różnych uwarunkowań, np. przyrodniczych, społecznych, z uwzględnieniem ochrony ładu przestrzennego oraz koncepcji urbanistycznej. Będzie miał również kwalifikacje, aby uczestniczyć i kierować interdyscyplinarnymi zespołami pracującymi nad zagadnieniami z zakresu geoinformacji oraz poszukującymi sposobów rozwiązywania problemów społeczeństwa geoinformacyjnego (Smart Environment, Smart City). Dodatkowo będzie posługiwał się językiem obcym, będzie potrafił pracować w zespole, planować badania naukowe oraz analizować uzyskane wyniki i wyciągać z nich wnioski.

Studia I stopnia na kierunku Geoinformacja z gospodarką przestrzenną dają możliwość uzyskania bardzo szerokich kompetencji zawodowych. Geoinformacja (systemy informacji geograficznej - GIS) jest wykorzystywana powszechnie w administracji publicznej, a także wielu firmach i instytucjach szczególnie w sektorach gospodarki związanej np. z planowaniem przestrzennym, zarządzaniem kryzysowym, ochroną środowiska, geologią, meteorologią, klimatologią i hydrologią, rolnictwem, geomarketingiem, telekomunikacją, energetyką, logistyką i transportem, socjologią, itp. – a więc korzystanie z niej pomaga kształcić kompetencje obywatelskie oraz w zakresie przedsiębiorczości.

Absolwent będzie przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach oraz instytucjach, które zajmują się tworzeniem, zbieraniem, przetwarzaniem, zarządzaniem i udostępnianiem informacji, w tym informacji powiązanej z przestrzenią. Mogą to być m.in.: przedsiębiorstwa geodezyjne i kartograficzne, firmy wykorzystujące geolokalizację, czy systemy wspomagania decyzji i udostępniania informacji przestrzennej, przedsiębiorstwa wdrażające inteligentne rozwiązania w miastach (smart city), własna działalność gospodarcza, innowacje startup, firmy konsultingowe wykonujące operaty środowiskowe, energetyczne, planistyczne, urbanistyczne czy wspomagające zarządzanie projektami w zakresie wymiany informacji i geoinformacji, organy administracji samorządowej różnego szczebla, w tym departamenty architektury, geodezji, geologii, gospodarki przestrzennej, gospodarki ziemią, ochrony środowiska, urbanistyki, zarządzania zielenią miejską, transportu i logistyki, organy administracji rządowej (ministerstwa i urzędy centralne, urzędy wojewódzkie, urzędy marszałkowskie, wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska, regionalne dyrekcje ochrony środowiska itp.) oraz inne instytucje zobowiązane do gromadzenia i udostępniania danych, w tym informacji o jakości środowiska i środowisku przyrodniczym, instytuty naukowe i badawczo-rozwojowe składające się z interdyscyplinarnych zespołów wykorzystujących informację przestrzenną w zakresie problemów środowiskowych i planistycznych, instytucje finansowe, korporacje i inne przedsiębiorstwa korzystające z zaawansowanych analiz przestrzennych i statystycznych, w tym geostatystycznych, organizacje pozarządowe.

Uzyskany tytuł zawodowy daje możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia oraz podnoszenie kwalifikacji na studiach podyplomowych.

2. Kierunek: Geoinformacja z gospodarką przestrzenną

Studia {typ} {forma}

Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
Miejsce prowadzenia zajęć: Kielce

Rodzaj naboru: uzupełniający
Opłata rekrutacyjna: 85.00 PLN
Minimalna liczba punktów wymagana do zakwalifikowania: 20

Terminy (oferta archiwalna):
rejestracja od 2023-07-25 do 2023-09-17,
ogłoszenie wyników 2023-09-19,
składanie dokumentów od 2023-09-20 do 2023-09-25.

Rodzaj naboru: uzupełniający
Opłata rekrutacyjna: 85.00 PLN
Minimalna liczba punktów wymagana do zakwalifikowania: 20

Kryteria kwalifikacji

 • Absolwent z maturą międzynarodową IB
  1. Konkurs świadectw

   Wynik części zewnętrznej egzaminu maturalnego (egzamin pisemny).

   Przedmioty:

   1. język polski
   2. matematyka
   3. język angielski lub
   język francuski lub
   język hiszpański lub
   język niemiecki lub
   język rosyjski lub
   język włoski
   4. geografia lub
   informatyka
 • Absolwent z nową maturą - sprawdź swoje szanse
  1. Konkurs świadectw

   Wynik części zewnętrznej egzaminu maturalnego (egzamin pisemny).

   Przedmioty:

   1. język polski
   2. matematyka
   3. język angielski lub
   język francuski lub
   język hiszpański lub
   język niemiecki lub
   język rosyjski lub
   język włoski
   4. geografia lub
   informatyka
 • Absolwent ze starą maturą
  1. Konkurs świadectw

   Ocena z pisemnej lub ustnej części egzaminu dojrzałości korzystniejsza dla kandydata. W przypadku braku oceny na egzaminie dojrzałości uwzględnia się ocenę z klasyfikacji końcoworocznej.

   Przedmioty:

   1. język polski
   2. matematyka
   3. język angielski lub
   język francuski lub
   język hiszpański lub
   język niemiecki lub
   język rosyjski lub
   język włoski
   4. geografia lub
   informatyka

Wymagane dokumenty

 • Wydruk internetowego formularza (prawdziwość danych zawartych w formularzu, kandydat potwierdza własnoręcznym podpisem);
 • Kserokopia świadectwa dojrzałości (wraz z oryginałem do wglądu, celem poświadczenia za zgodność przez Uczelnię);
 • 1 fotografia kolorowa w wersji elektronicznej - jpg, 2cm x 2.5cm, 236 x 295 pikseli – poprzez formularz rejestracyjny;
 • 1 fotografia papierowa zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (taka sama jak fotografia cyfrowa dołączona do internetowego formularza rejestracyjnego);
 • Oświadczenie przedstawiciela ustawowego o wyrażeniu zgody (dotyczy niepełnoletniego kandydata na studia) pobierz PL pobierz EN;
 • Teczka wiązana A4 - biała;

Składanie dokumentów

Sylwetka absolwenta

Studia I stopnia na kierunku Geoinformacja i gospodarka przestrzenna w UJK w Kielcach prowadzone są zgodnie z wymogami Polskiej Ramy Kwalifikacji. Absolwent w ciągu 6 semestrów nauki uzyskuje wiedzę z zakresu nauk o ziemi i środowisku oraz geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarki przestrzennej, co powoduje interdyscyplinarność jego wykształcenia.

Celem kształcenia jest wyposażenie absolwenta w wiedzę i umiejętności umożliwiające samodzielne analizowanie i syntetyzowanie relacji kształtujących przestrzeń geograficzną, z wykorzystaniem nowoczesnych technologii geoinformacyjnych. W efekcie absolwent będzie osobą kompetentną w zakresie poznawania, gromadzenia, przetwarzania/analizy, wizualizacji zasobów przestrzennych. Będzie interpretował funkcjonowanie środowiska geograficznego (przyrodniczego i środowiska człowieka) wraz z zarządzaniem informacją o jego poszczególnych komponentach. Będzie potrafił wykonywać opracowania kartograficzne dotyczące kompleksowej analizy stanu środowiska i jego zasobów w oparciu o zasady umożliwiające jego gospodarowanie zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Absolwent kierunku Geoinformacja i gospodarka przestrzenna wykorzysta w praktyce nowatorskie narzędzia geoinformacyjne służące rozwiązywaniu problemów dotyczących gospodarowania przestrzenią geograficzną. Będzie nakierowany na aplikacyjność środowiskową związaną z możliwościami zastosowania geoinformacji oraz innowacyjność proponowanych georozwiązań. Zdobytą wiedzę i umiejętności może praktyczne wykorzystać do kształtowania przestrzeni z uwzględnieniem różnych uwarunkowań, np. przyrodniczych, społecznych, z uwzględnieniem ochrony ładu przestrzennego oraz koncepcji urbanistycznej. Będzie miał również kwalifikacje, aby uczestniczyć i kierować interdyscyplinarnymi zespołami pracującymi nad zagadnieniami z zakresu geoinformacji oraz poszukującymi sposobów rozwiązywania problemów społeczeństwa geoinformacyjnego (Smart Environment, Smart City). Dodatkowo będzie posługiwał się językiem obcym, będzie potrafił pracować w zespole, planować badania naukowe oraz analizować uzyskane wyniki i wyciągać z nich wnioski.

Studia I stopnia na kierunku Geoinformacja z gospodarką przestrzenną dają możliwość uzyskania bardzo szerokich kompetencji zawodowych. Geoinformacja (systemy informacji geograficznej - GIS) jest wykorzystywana powszechnie w administracji publicznej, a także wielu firmach i instytucjach szczególnie w sektorach gospodarki związanej np. z planowaniem przestrzennym, zarządzaniem kryzysowym, ochroną środowiska, geologią, meteorologią, klimatologią i hydrologią, rolnictwem, geomarketingiem, telekomunikacją, energetyką, logistyką i transportem, socjologią, itp. – a więc korzystanie z niej pomaga kształcić kompetencje obywatelskie oraz w zakresie przedsiębiorczości.

Absolwent będzie przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach oraz instytucjach, które zajmują się tworzeniem, zbieraniem, przetwarzaniem, zarządzaniem i udostępnianiem informacji, w tym informacji powiązanej z przestrzenią. Mogą to być m.in.: przedsiębiorstwa geodezyjne i kartograficzne, firmy wykorzystujące geolokalizację, czy systemy wspomagania decyzji i udostępniania informacji przestrzennej, przedsiębiorstwa wdrażające inteligentne rozwiązania w miastach (smart city), własna działalność gospodarcza, innowacje startup, firmy konsultingowe wykonujące operaty środowiskowe, energetyczne, planistyczne, urbanistyczne czy wspomagające zarządzanie projektami w zakresie wymiany informacji i geoinformacji, organy administracji samorządowej różnego szczebla, w tym departamenty architektury, geodezji, geologii, gospodarki przestrzennej, gospodarki ziemią, ochrony środowiska, urbanistyki, zarządzania zielenią miejską, transportu i logistyki, organy administracji rządowej (ministerstwa i urzędy centralne, urzędy wojewódzkie, urzędy marszałkowskie, wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska, regionalne dyrekcje ochrony środowiska itp.) oraz inne instytucje zobowiązane do gromadzenia i udostępniania danych, w tym informacji o jakości środowiska i środowisku przyrodniczym, instytuty naukowe i badawczo-rozwojowe składające się z interdyscyplinarnych zespołów wykorzystujących informację przestrzenną w zakresie problemów środowiskowych i planistycznych, instytucje finansowe, korporacje i inne przedsiębiorstwa korzystające z zaawansowanych analiz przestrzennych i statystycznych, w tym geostatystycznych, organizacje pozarządowe.

Uzyskany tytuł zawodowy daje możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia oraz podnoszenie kwalifikacji na studiach podyplomowych.

3. Kierunek: Geoinformacja z gospodarką przestrzenną

Studia {typ} {forma}

Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
Miejsce prowadzenia zajęć: Kielce

Limit miejsc: {limit}
Opłata rekrutacyjna: 85.00 PLN
Czesne: {kwota} {waluta} (opłata za rok studiów, płatna w {raty} ratach)
Minimalna liczba punktów wymagana do zakwalifikowania: 20

Terminy (oferta archiwalna):
rejestracja od 2023-06-01 do 2023-07-10,
ogłoszenie wyników 2023-07-12,
składanie dokumentów od 2023-07-13 do 2023-07-18.

Limit miejsc: {limit}
Opłata rekrutacyjna: 85.00 PLN
Czesne: {kwota} {waluta} (opłata za rok studiów, płatna w {raty} ratach)
Minimalna liczba punktów wymagana do zakwalifikowania: 20

Kryteria kwalifikacji

 • Absolwent z maturą międzynarodową IB
  1. Konkurs świadectw

   Wynik części zewnętrznej egzaminu maturalnego (egzamin pisemny).

   Przedmioty:

   1. język polski
   2. matematyka
   3. język angielski lub
   język francuski lub
   język hiszpański lub
   język niemiecki lub
   język rosyjski lub
   język włoski
   4. geografia lub
   informatyka
 • Absolwent z nową maturą - sprawdź swoje szanse
  1. Konkurs świadectw

   Wynik części zewnętrznej egzaminu maturalnego (egzamin pisemny).

   Przedmioty:

   1. język polski
   2. matematyka
   3. język angielski lub
   język francuski lub
   język hiszpański lub
   język niemiecki lub
   język rosyjski lub
   język włoski
   4. geografia lub
   informatyka
 • Absolwent ze starą maturą
  1. Konkurs świadectw

   Ocena z pisemnej lub ustnej części egzaminu dojrzałości korzystniejsza dla kandydata. W przypadku braku oceny na egzaminie dojrzałości uwzględnia się ocenę z klasyfikacji końcoworocznej.

   Przedmioty:

   1. język polski
   2. matematyka
   3. język angielski lub
   język francuski lub
   język hiszpański lub
   język niemiecki lub
   język rosyjski lub
   język włoski
   4. geografia lub
   informatyka

Wymagane dokumenty

 • Wydruk internetowego formularza (prawdziwość danych zawartych w formularzu, kandydat potwierdza własnoręcznym podpisem);
 • Kserokopia świadectwa dojrzałości (wraz z oryginałem do wglądu, celem poświadczenia za zgodność przez Uczelnię);
 • 1 fotografia kolorowa w wersji elektronicznej - jpg, 2cm x 2.5cm, 236 x 295 pikseli – poprzez formularz rejestracyjny;
 • 1 fotografia papierowa zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (taka sama jak fotografia cyfrowa dołączona do internetowego formularza rejestracyjnego);
 • Oświadczenie przedstawiciela ustawowego o wyrażeniu zgody (dotyczy niepełnoletniego kandydata na studia) pobierz PL pobierz EN;
 • Teczka wiązana A4 - biała;

Składanie dokumentów

Sylwetka absolwenta

Studia I stopnia na kierunku Geoinformacja i gospodarka przestrzenna w UJK w Kielcach prowadzone są zgodnie z wymogami Polskiej Ramy Kwalifikacji. Absolwent w ciągu 6 semestrów nauki uzyskuje wiedzę z zakresu nauk o ziemi i środowisku oraz geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarki przestrzennej, co powoduje interdyscyplinarność jego wykształcenia.

Celem kształcenia jest wyposażenie absolwenta w wiedzę i umiejętności umożliwiające samodzielne analizowanie i syntetyzowanie relacji kształtujących przestrzeń geograficzną, z wykorzystaniem nowoczesnych technologii geoinformacyjnych. W efekcie absolwent będzie osobą kompetentną w zakresie poznawania, gromadzenia, przetwarzania/analizy, wizualizacji zasobów przestrzennych. Będzie interpretował funkcjonowanie środowiska geograficznego (przyrodniczego i środowiska człowieka) wraz z zarządzaniem informacją o jego poszczególnych komponentach. Będzie potrafił wykonywać opracowania kartograficzne dotyczące kompleksowej analizy stanu środowiska i jego zasobów w oparciu o zasady umożliwiające jego gospodarowanie zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Absolwent kierunku Geoinformacja i gospodarka przestrzenna wykorzysta w praktyce nowatorskie narzędzia geoinformacyjne służące rozwiązywaniu problemów dotyczących gospodarowania przestrzenią geograficzną. Będzie nakierowany na aplikacyjność środowiskową związaną z możliwościami zastosowania geoinformacji oraz innowacyjność proponowanych georozwiązań. Zdobytą wiedzę i umiejętności może praktyczne wykorzystać do kształtowania przestrzeni z uwzględnieniem różnych uwarunkowań, np. przyrodniczych, społecznych, z uwzględnieniem ochrony ładu przestrzennego oraz koncepcji urbanistycznej. Będzie miał również kwalifikacje, aby uczestniczyć i kierować interdyscyplinarnymi zespołami pracującymi nad zagadnieniami z zakresu geoinformacji oraz poszukującymi sposobów rozwiązywania problemów społeczeństwa geoinformacyjnego (Smart Environment, Smart City). Dodatkowo będzie posługiwał się językiem obcym, będzie potrafił pracować w zespole, planować badania naukowe oraz analizować uzyskane wyniki i wyciągać z nich wnioski.

Studia I stopnia na kierunku Geoinformacja z gospodarką przestrzenną dają możliwość uzyskania bardzo szerokich kompetencji zawodowych. Geoinformacja (systemy informacji geograficznej - GIS) jest wykorzystywana powszechnie w administracji publicznej, a także wielu firmach i instytucjach szczególnie w sektorach gospodarki związanej np. z planowaniem przestrzennym, zarządzaniem kryzysowym, ochroną środowiska, geologią, meteorologią, klimatologią i hydrologią, rolnictwem, geomarketingiem, telekomunikacją, energetyką, logistyką i transportem, socjologią, itp. – a więc korzystanie z niej pomaga kształcić kompetencje obywatelskie oraz w zakresie przedsiębiorczości.

Absolwent będzie przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach oraz instytucjach, które zajmują się tworzeniem, zbieraniem, przetwarzaniem, zarządzaniem i udostępnianiem informacji, w tym informacji powiązanej z przestrzenią. Mogą to być m.in.: przedsiębiorstwa geodezyjne i kartograficzne, firmy wykorzystujące geolokalizację, czy systemy wspomagania decyzji i udostępniania informacji przestrzennej, przedsiębiorstwa wdrażające inteligentne rozwiązania w miastach (smart city), własna działalność gospodarcza, innowacje startup, firmy konsultingowe wykonujące operaty środowiskowe, energetyczne, planistyczne, urbanistyczne czy wspomagające zarządzanie projektami w zakresie wymiany informacji i geoinformacji, organy administracji samorządowej różnego szczebla, w tym departamenty architektury, geodezji, geologii, gospodarki przestrzennej, gospodarki ziemią, ochrony środowiska, urbanistyki, zarządzania zielenią miejską, transportu i logistyki, organy administracji rządowej (ministerstwa i urzędy centralne, urzędy wojewódzkie, urzędy marszałkowskie, wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska, regionalne dyrekcje ochrony środowiska itp.) oraz inne instytucje zobowiązane do gromadzenia i udostępniania danych, w tym informacji o jakości środowiska i środowisku przyrodniczym, instytuty naukowe i badawczo-rozwojowe składające się z interdyscyplinarnych zespołów wykorzystujących informację przestrzenną w zakresie problemów środowiskowych i planistycznych, instytucje finansowe, korporacje i inne przedsiębiorstwa korzystające z zaawansowanych analiz przestrzennych i statystycznych, w tym geostatystycznych, organizacje pozarządowe.

Uzyskany tytuł zawodowy daje możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia oraz podnoszenie kwalifikacji na studiach podyplomowych.

Aktualności

 • 2024-04-25

  Ogólnopolski Dzień Geografa – zaproszenie

  Instytut Geografii i Nauk o Środowisku UJK oraz Kielecki Oddział Polskiego Towarzystwa Geograficznego zapraszają wszystkich uczniów i nauczycieli na regionalne obchody Dnia Geografa. Wydarzenie odbędzie się 25 kwietnia 2024 r. (czwartek) na Wydziale Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UJK. Udział jest bezpłatny, obowiązują wcześniejsze zapisy. Czytaj więcej

 • 2024-04-22

  Dzień Otwarty Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UJK – zaproszenie

  Po raz kolejny Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UJK otwiera swoje drzwi przed uczniami szkół średnich! 22 kwietnia 2024 r. (poniedziałek) w murach Wydziału odbędzie się Dzień Otwarty, podczas którego będzie można zapoznać się z ofertą edukacyjną Uczelni, wysłuchać interesujących wykładów oraz wziąć udział w warsztatach laboratoryjnych. Czytaj więcej

 • 2024-04-15

  Akademia Młodych Reportażystów – nabór do II edycji programu

  Wszystkich uczniów szkół podstawowych oraz średnich zachęcamy do udziału w II edycji Akademii Młodych Reportażystów. Nabór zgłoszeń rozpocznie się 15 kwietnia 2024 r. (poniedziałek). Udział w projekcie jest bezpłatny. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc radzimy nie zwlekać z rekrutacją. Czytaj więcej

 • 2024-04-15

  Światowy Dzień Sztuki w Instytucie Sztuk Wizualnych – zaproszenie

  Wydział Sztuki UJK zaprasza na obchody Światowego Dnia Sztuki. Wydarzenie odbędzie się 15 kwietnia 2024 r. (poniedziałek) w siedzibie Instytutu Sztuk Wizualnych przy ul. Podklasztornej 117. Wstęp wolny – zapraszamy. Czytaj więcej

 • Spotkania z dziennikarzami w ramach Akademii Młodych Reportażystów

  Uczestnicy Akademii Młodych Reportażystów mogą czerpać wiedzę nie tylko od pracowników Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, ale także od wielu znakomitych dziennikarzy. Swoimi doświadczeniami z młodymi adeptami dziennikarstwa podzielą się m.in. pracownicy kieleckiego Radia Em. Czytaj więcej

 • 2024-03-23 do 2024-03-24

  „Doktoranci dla Maturzystów” – zaproszenie

  Do rozpoczęcia tegorocznych matur pozostały już tylko 53 dni! To dobry moment na powtórzenie materiału oraz poznanie kilku trików, które mogą przydać się na egzaminie dojrzałości. Z pomocą maturzystom przychodzą Uniwersytet Otwarty UJK oraz Szkoła Doktorska, które zapraszają uczniów na II Maraton Przedmaturalny „Doktoranci dla Maturzystów”. Czytaj więcej

 • 2024-01-31

  Czas na rolnictwo i logistykę

  Wkrótce matura i czas wyboru kierunku studiów i uczelni. Podczas tegorocznej rekrutacji bardzo atrakcyjne będą dwa kierunki studiów. Dlaczego? Czytaj więcej

 • 2024-01-12

  Przed nami kolejna Noc Biologów

  W imieniu Instytutu Biologii UJK serdecznie zapraszamy na kolejną odsłonę akcji edukacyjnej pt. „Noc Biologów”. Na wszystkich miłośników przyrody – dzieci, młodzież, ich rodziców i nauczycieli – czekają fascynujące wykłady i warsztaty. Wydarzenie odbędzie się 12 stycznia 2024 r. (piątek) na Wydziale Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UJK. Czytaj więcej

 • 2023-12-13

  Uniwersytet Edukacji Obywatelskiej – zaproszenie

  W imieniu Instytutu Stosunków Międzynarodowych i Polityk Publicznych UJK serdecznie zapraszamy na V edycję Uniwersytetu Edukacji Obywatelskiej. Inicjatywa jest skierowana do uczniów szkół średnich województwa świętokrzyskiego. Czytaj więcej

 • 2023-11-06

  Wśród najpopularniejszych

  Uniwersytet Jana Kochanowskiego znalazł się wśród najchętniej wybieranych uczelni w Polsce. Ministerstwo Edukacji i Nauki ogłosiło wyniki rekrutacji na rok akademicki 2023/24. Czytaj więcej

 • Podnieś kwalifikacje i zwiększ szanse na rynku pracy. Wybierz studia podyplomowe na UJK

  Jak co roku Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach przygotował ofertę dla osób, które chcą podnosić swoje kwalifikacje, a tym samym zwiększyć szanse na rynku pracy. Z myślą o nich uruchomiono nabór na studia podyplomowe, które łączą wiedzę teoretyczną z umiejętnościami praktycznymi. „Zarządzanie podmiotem leczniczym”, „Logopedia ogólna” oraz „Prawo pracy, płace i ubezpieczenia społeczne” – to tylko niektóre z kierunków, które znalazły się w ofercie naszej Uczelni. Czytaj więcej

 • Zaproszenie Polskiego Związku Sportu Niesłyszących

  W imieniu Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Polskiego Związku Sportu Niesłyszących zachęcamy studentów z dysfunkcjami słuchu do włączenia się w prace związku, a tym samym rywalizacji sportowej pod auspicjami PZSN. Czytaj więcej

 • Stypendia powiatu strzyżowskiego dla studentów kierunku lekarskiego

  W imieniu władz Starostwa Powiatowego w Strzyżowie zachęcamy studentów kierunku lekarskiego Collegium Medicum UJK do wzięcia udziału w powiatowym programie stypendialnym. Termin składania wniosków upływa 29 września 2023 r. Czytaj więcej

 • 2023-08-01

  Nabór na farmację zakończony

  30 lipca 2023 r. na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach zakończył się nabór na farmację. Kierunek, który w tym roku zadebiutował w ofercie UJK, spotkał się z dużym zainteresowaniem kandydatów. Czytaj więcej

 • 2023-07-10

  Trwa nabór na farmację

  Od wtorku, 11 lipca rozpoczął się nabór na zupełne nowy kierunek w ofercie świętokrzyskich uczelni. Na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego będzie można studiować farmację. Czytaj więcej

 • 2023-06-15

  Święto Uczelni za nami

  Święto Uczelni to jedno z najważniejszych wydarzeń w kalendarzu akademickim Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. W programie uroczystości, która w tym roku odbyła się 15 czerwca w Auli Magna, znalazły się m.in. posiedzenie Senatu, wręczenie odznaczeń państwowych oraz promocje doktorskie. Obchodom towarzyszyła radosna, a chwilami podniosła atmosfera. Czytaj więcej

 • 2023-06-06 do 2023-06-07

  Gdzie nauka spotyka się z biznesem

  „Gdzie nauka spotyka się z biznesem” to motto, które przyświecało VIII studencko-doktoranckiej konferencji naukowej z cyklu „Problemy współczesnego zarządzania organizacjami”. Dwudniowe obrady (5-6 czerwca) toczyły się na Wydziale Prawa i Nauk Społecznych UJK. Czytaj więcej

 • Informacje i komunikaty dotyczące stanu zagrożenia epidemicznego

  Czytaj więcej

 • 2023-08-28

  Rekrutacja trwa, sprawdź naszą ofertę.

  Czytaj więcej

Więcej aktualności

Centrum Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami

ul. Śląska 11A
25-328 Kielce
Godz. przyjęć:
poniedziałek - piątek w godz. 8:00 - 15:00

Informacje dla kandydatów: https://www.ujk.edu.pl/pjm.html
Strona www: https://www.ujk.edu.pl/ucwir

Sekcja Rekrutacji

ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce