Rekrutacja 2019/2020

Strona główna UJK » Rekrutacja » Wyszukiwarka

Oferta kształcenia w roku akademickim 2019/2020

Wyświetlanie:

Wydział

Kierunek

Forma studiów


Poziom studiów

Znalezionych naborów: 2

Strona: 1

1. Kierunek: Logopedia ogólna

Studia pierwszego stopnia - licencjackie stacjonarne.

Wydział Humanistyczny
Miejsce prowadzenia zajęć: Kielce

Terminy (oferta archiwalna):
rejestracja od 2019-06-01 do 2019-07-08,
ogłoszenie wyników 2019-07-10,
składanie dokumentów od 2019-07-11 do 2019-07-15.

Limit miejsc: 51
Opłata rekrutacyjna: 85 PLN
Minimalna liczba punktów wymagana do zakwalifikowania: 30

Opis

Wymagane zaświadczenie stwierdzające brak wad wymowy kandydata wydane przez logopedę.

Kryteria kwalifikacji

 • Absolwent z maturą międzynarodową IB
  1. Konkurs świadectw

   Wynik części zewnętrznej egzaminu maturalnego (egzamin pisemny).

   Przedmioty:

   1. język polski
   2. matematyka
   3. język angielski lub
   język francuski lub
   język hiszpański lub
   język niemiecki lub
   język rosyjski lub
   język włoski
 • Absolwent z nową maturą - sprawdź swoje szanse
  1. Konkurs świadectw

   Wynik części zewnętrznej egzaminu maturalnego (egzamin pisemny).

   Przedmioty:

   1. język polski
   2. matematyka
   3. język angielski lub
   język francuski lub
   język hiszpański lub
   język niemiecki lub
   język rosyjski lub
   język włoski
 • Absolwent ze starą maturą
  1. Konkurs świadectw

   Ocena z pisemnej lub ustnej części egzaminu dojrzałości korzystniejsza dla kandydata. W przypadku braku oceny na egzaminie dojrzałości uwzględnia się ocenę z klasyfikacji końcoworocznej.

   Przedmioty:

   1. język polski
   2. matematyka
   3. język angielski lub
   język francuski lub
   język hiszpański lub
   język niemiecki lub
   język rosyjski lub
   język włoski

Wymagane dokumenty

 • Wydruk internetowego formularza (prawdziwość danych zawartych w formularzu, kandydat potwierdza własnoręcznym podpisem);
 • Kserokopia świadectwa dojrzałości (wraz z oryginałem do wglądu, celem poświadczenia za zgodność przez Uczelnię);
 • 1 fotografię kolorową w wersji elektronicznej - jpg, 2cm x 2.5cm, 236 x 295 pikseli – poprzez formularz rejestracyjny;
 • 1 fotografię papierową zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (taka sama jak fotografia cyfrowa dołączona do internetowego formularza rejestracyjnego);
 • Teczka wiązana A4 - biała;

Sylwetka absolwenta

Studia pierwszego stopnia na kierunku unikatowym logopedia ogólna przygotowują do pracy logopedy w placówkach oświatowych i stanowią jednocześnie podstawę do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia, dających kwalifikacje do pracy w ośrodkach wczesnej interwencji, ośrodkach rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczych, placówkach służby zdrowia, świetlicach środowiskowych, w ośrodkach pomocy społecznej i prowadzenia własnego gabinetu logopedycznego.

Koncepcja studiów oparta została na ujęciu logopedii jako dziedziny interdyscyplinarnej. Wyznacza się jej samodzielne pole – w węższym zakresie to kształtowanie poprawnej mowy oraz usuwanie różnego rodzaju wad i jej zaburzeń w okresie jej rozwoju. W nieco szerszym ujęciu obszar zainteresowania logopedii stanowi proces nabywania i rozwój kompetencji językowych oraz komunikacyjnych, a także zapobieganie nieprawidłowym zachowaniom językowym oraz terapia w tym zakresie. Logopedia powiązana jest ściśle z językoznawstwem, psychologią, pedagogiką oraz medycyną jako dyscyplinami stanowiącymi kluczowy kontekst do prowadzonych badań oraz działalności praktycznej w zakresie diagnozy i terapii.

Celem głównym kształcenia studiów pierwszego stopnia – w związku z powyższymi założeniami – jest wyposażenie absolwentów w wiedzę i umiejętności w wymiarze interdyscyplinarnym, łączącym trzy dziedziny (nauki humanistyczne, społeczne oraz nauki medyczne) oraz cztery dyscypliny (językoznawstwo, psychologię, pedagogikę oraz medycynę). Wybór zagadnień z zakresu wymienionych dyscyplin obejmować będzie:

a) językoznawcze podstawy logopedii: wiedza o systemie języka (m.in. podsystemach fonologicznym, morfologicznym i składniowym, także leksykalnym); kulturze języka (norma ortofoniczna, ortograficzna, interpunkcyjna; także norma w zakresie morfologii, składni i leksyki, zróżnicowanie poziomów normy, wydawnictwa poprawnościowe), zróżnicowanie języka polskiego w obszarach dialektalnym, terytorialnym, społecznym i funkcjonalnym; wybrane zjawiska w zachowaniach językowych i komunikacyjnych współczesnych Polaków; komunikacja językowa, niejęzykowa (zakłócenia w tych obszarach); pragmatyka i etyka komunikacji językowej; zjawiska perswazji, manipulacji w komunikacji; etykieta i etyka językowa;

b) psychologiczne i pedagogiczne podstawy logopedii, m.in. elementy psychologii rozwojowej i klinicznej dziecka (podstawy wiedzy o rozwoju małego dziecka); podstawy praktycznej obserwacji rozwoju małego dziecka i zaburzeń w tym zakresie; kluczowe aspekty akwizycji języka i mowy (w tym także komunikacji niewerbalnej) dzieci w normie rozwojowej; konteksty psychologiczne, społeczne, kulturowe interioryzacji oraz zakłócenia w zakresie nabywania i rozwoju kompetencji językowej i komunikacyjnej; etiologia zaburzeń i opóźnień w rozwoju mowy i języka; pedagogiczne uwarunkowania kształtowania języka i mowy (m.in. jak wpływ otoczenia rodzinnego i społecznego dziecka, sposób komunikowania się w rodzinie, edukacja językowa dziecka); psycholingwistyczne aspekty komunikacji;

c) medyczne podstawy logopedii: wybrane aspekty anatomii i fizjologii człowieka w związku z zaburzeniami w komunikacji (m.in. pediatrii, ortodoncji, neurologii dziecięcej, psychiatrii dziecięcej, foniatrii, audiologii);

d) zaburzenia mowy (i komunikacji) i metody postępowania logopedycznego: podstawy klasyfikacji zaburzeń mowy oraz profilaktyka logopedyczna i terapia logopedyczna.

Ponadto – z uwagi na potencjalne projektowane pole działalności zawodowej: nauczyciel-logopeda (placówki oświatowe) – absolwent uzyskuje wiedzę w zakresie pedagogiki i psychologii oraz umiejętności w zakresie podstawowych metod i technik badań logopedycznych, m.in. badań przesiewowych wśród dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym (wskazanie dzieci z wadami wymowy), opisu i kwalifikacji wad wymowy, usprawniania narządów artykulacyjnych i usuwania wad wymowy, współpracy z lekarzem, psychologiem i pedagogiem w celu projektowania metod i trybu postępowania terapeutycznego w zakresie komunikacji (werbalnej i niewerbalnej).

Elementem wyróżniającym kierunek logopedia ogólna będzie silne wzmocnienie kompetencji obejmujących diagnozę i terapię – w zestawie przedmiotów do wyboru zaoferowane zostaną studentom liczne zajęcia wspomagające ich jako logopedów nauczycieli (m.in.). W porównaniu do kierunków prowadzonych przez inne uczelnie w Polsce zestaw tych przedmiotów jest dość nowatorski.

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia absolwent jest przygotowany do pracy w zakresie nauczyciela logopedy, stąd podstawowym miejscem pracy będą placówki oświatowe. Po ukończeniu drugiego stopnia absolwent uzyska pełne kompetencje terapeutyczne, umożliwiające zatrudnienie w poradniach logopedycznych i innych, placówkach zdrowia oraz prowadzenie własnych gabinetów logopedycznych.

2. Kierunek: Logopedia ogólna

Studia pierwszego stopnia - licencjackie stacjonarne.

Wydział Humanistyczny
Miejsce prowadzenia zajęć: Kielce

Terminy (oferta archiwalna):
rejestracja od 2019-09-05 do 2019-09-17,
ogłoszenie wyników 2019-09-19,
składanie dokumentów od 2019-09-20 do 2019-09-24.

Rodzaj naboru: uzupełniający
Opłata rekrutacyjna: 85 PLN
Minimalna liczba punktów wymagana do zakwalifikowania: 30

Opis

Wymagane zaświadczenie stwierdzające brak wad wymowy kandydata wydane przez logopedę.

Kryteria kwalifikacji

 • Absolwent z maturą międzynarodową IB
  1. Konkurs świadectw

   Wynik części zewnętrznej egzaminu maturalnego (egzamin pisemny).

   Przedmioty:

   1. język polski
   2. matematyka
   3. język angielski lub
   język francuski lub
   język hiszpański lub
   język niemiecki lub
   język rosyjski lub
   język włoski
 • Absolwent z nową maturą - sprawdź swoje szanse
  1. Konkurs świadectw

   Wynik części zewnętrznej egzaminu maturalnego (egzamin pisemny).

   Przedmioty:

   1. język polski
   2. matematyka
   3. język angielski lub
   język francuski lub
   język hiszpański lub
   język niemiecki lub
   język rosyjski lub
   język włoski
 • Absolwent ze starą maturą
  1. Konkurs świadectw

   Ocena z pisemnej lub ustnej części egzaminu dojrzałości korzystniejsza dla kandydata. W przypadku braku oceny na egzaminie dojrzałości uwzględnia się ocenę z klasyfikacji końcoworocznej.

   Przedmioty:

   1. język polski
   2. matematyka
   3. język angielski lub
   język francuski lub
   język hiszpański lub
   język niemiecki lub
   język rosyjski lub
   język włoski

Wymagane dokumenty

 • Wydruk internetowego formularza (prawdziwość danych zawartych w formularzu, kandydat potwierdza własnoręcznym podpisem);
 • Kserokopia świadectwa dojrzałości (wraz z oryginałem do wglądu, celem poświadczenia za zgodność przez Uczelnię);
 • 1 fotografię kolorową w wersji elektronicznej - jpg, 2cm x 2.5cm, 236 x 295 pikseli – poprzez formularz rejestracyjny;
 • 1 fotografię papierową zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (taka sama jak fotografia cyfrowa dołączona do internetowego formularza rejestracyjnego);
 • Teczka wiązana A4 - biała;

Sylwetka absolwenta

Studia pierwszego stopnia na kierunku unikatowym logopedia ogólna przygotowują do pracy logopedy w placówkach oświatowych i stanowią jednocześnie podstawę do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia, dających kwalifikacje do pracy w ośrodkach wczesnej interwencji, ośrodkach rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczych, placówkach służby zdrowia, świetlicach środowiskowych, w ośrodkach pomocy społecznej i prowadzenia własnego gabinetu logopedycznego.

Koncepcja studiów oparta została na ujęciu logopedii jako dziedziny interdyscyplinarnej. Wyznacza się jej samodzielne pole – w węższym zakresie to kształtowanie poprawnej mowy oraz usuwanie różnego rodzaju wad i jej zaburzeń w okresie jej rozwoju. W nieco szerszym ujęciu obszar zainteresowania logopedii stanowi proces nabywania i rozwój kompetencji językowych oraz komunikacyjnych, a także zapobieganie nieprawidłowym zachowaniom językowym oraz terapia w tym zakresie. Logopedia powiązana jest ściśle z językoznawstwem, psychologią, pedagogiką oraz medycyną jako dyscyplinami stanowiącymi kluczowy kontekst do prowadzonych badań oraz działalności praktycznej w zakresie diagnozy i terapii.

Celem głównym kształcenia studiów pierwszego stopnia – w związku z powyższymi założeniami – jest wyposażenie absolwentów w wiedzę i umiejętności w wymiarze interdyscyplinarnym, łączącym trzy dziedziny (nauki humanistyczne, społeczne oraz nauki medyczne) oraz cztery dyscypliny (językoznawstwo, psychologię, pedagogikę oraz medycynę). Wybór zagadnień z zakresu wymienionych dyscyplin obejmować będzie:

a) językoznawcze podstawy logopedii: wiedza o systemie języka (m.in. podsystemach fonologicznym, morfologicznym i składniowym, także leksykalnym); kulturze języka (norma ortofoniczna, ortograficzna, interpunkcyjna; także norma w zakresie morfologii, składni i leksyki, zróżnicowanie poziomów normy, wydawnictwa poprawnościowe), zróżnicowanie języka polskiego w obszarach dialektalnym, terytorialnym, społecznym i funkcjonalnym; wybrane zjawiska w zachowaniach językowych i komunikacyjnych współczesnych Polaków; komunikacja językowa, niejęzykowa (zakłócenia w tych obszarach); pragmatyka i etyka komunikacji językowej; zjawiska perswazji, manipulacji w komunikacji; etykieta i etyka językowa;

b) psychologiczne i pedagogiczne podstawy logopedii, m.in. elementy psychologii rozwojowej i klinicznej dziecka (podstawy wiedzy o rozwoju małego dziecka); podstawy praktycznej obserwacji rozwoju małego dziecka i zaburzeń w tym zakresie; kluczowe aspekty akwizycji języka i mowy (w tym także komunikacji niewerbalnej) dzieci w normie rozwojowej; konteksty psychologiczne, społeczne, kulturowe interioryzacji oraz zakłócenia w zakresie nabywania i rozwoju kompetencji językowej i komunikacyjnej; etiologia zaburzeń i opóźnień w rozwoju mowy i języka; pedagogiczne uwarunkowania kształtowania języka i mowy (m.in. jak wpływ otoczenia rodzinnego i społecznego dziecka, sposób komunikowania się w rodzinie, edukacja językowa dziecka); psycholingwistyczne aspekty komunikacji;

c) medyczne podstawy logopedii: wybrane aspekty anatomii i fizjologii człowieka w związku z zaburzeniami w komunikacji (m.in. pediatrii, ortodoncji, neurologii dziecięcej, psychiatrii dziecięcej, foniatrii, audiologii);

d) zaburzenia mowy (i komunikacji) i metody postępowania logopedycznego: podstawy klasyfikacji zaburzeń mowy oraz profilaktyka logopedyczna i terapia logopedyczna.

Ponadto – z uwagi na potencjalne projektowane pole działalności zawodowej: nauczyciel-logopeda (placówki oświatowe) – absolwent uzyskuje wiedzę w zakresie pedagogiki i psychologii oraz umiejętności w zakresie podstawowych metod i technik badań logopedycznych, m.in. badań przesiewowych wśród dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym (wskazanie dzieci z wadami wymowy), opisu i kwalifikacji wad wymowy, usprawniania narządów artykulacyjnych i usuwania wad wymowy, współpracy z lekarzem, psychologiem i pedagogiem w celu projektowania metod i trybu postępowania terapeutycznego w zakresie komunikacji (werbalnej i niewerbalnej).

Elementem wyróżniającym kierunek logopedia ogólna będzie silne wzmocnienie kompetencji obejmujących diagnozę i terapię – w zestawie przedmiotów do wyboru zaoferowane zostaną studentom liczne zajęcia wspomagające ich jako logopedów nauczycieli (m.in.). W porównaniu do kierunków prowadzonych przez inne uczelnie w Polsce zestaw tych przedmiotów jest dość nowatorski.

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia absolwent jest przygotowany do pracy w zakresie nauczyciela logopedy, stąd podstawowym miejscem pracy będą placówki oświatowe. Po ukończeniu drugiego stopnia absolwent uzyska pełne kompetencje terapeutyczne, umożliwiające zatrudnienie w poradniach logopedycznych i innych, placówkach zdrowia oraz prowadzenie własnych gabinetów logopedycznych.

Aktualności

Więcej aktualności

Centrum Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami

ul. Śląska 11A
25-328 Kielce
Godz. przyjęć:
poniedziałek - piątek w godz. 8:00 - 15:00
tel. 41 349-78-78

Informacje dla kandydatów: http://www.ujk.edu.pl/pjm.html
Strona www: http://www.ujk.edu.pl/ucwir

Biuro Rekrutacji

ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce
(Informacja o rekrutacji)

tel. 41 349 72 27, 41 349 72 24
fax. 41 349 72 28