Rekrutacja 2019/2020

Strona główna UJK » Rekrutacja » Wyszukiwarka

Oferta kształcenia w roku akademickim 2019/2020

Wyświetlanie:

Wydział

Kierunek

Forma studiów


Poziom studiów

Znalezionych naborów: 4

Strona: 1

1. Kierunek: Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

Studia pierwszego stopnia - licencjackie stacjonarne.

Wydział Pedagogiki i Psychologii
Miejsce prowadzenia zajęć: Kielce

Terminy (oferta archiwalna):
rejestracja od 2019-06-01 do 2019-07-08,
ogłoszenie wyników 2019-07-10,
składanie dokumentów od 2019-07-11 do 2019-07-15.

Limit miejsc: 25
Opłata rekrutacyjna: 150 PLN
Minimalna liczba punktów wymagana do zakwalifikowania: 51

Opis

Sprawdzian umiejętności:

1. Ocena zdolności muzycznych:
- głosowych - przygotowanie pieśni, piosenki bez akompaniamentu;
- rytmicznych - sprawdzenie poczucia rytmu;
- słuchowych - śpiewanie usłyszanych dźwięków i melodii, rozpoznawanie akordów.

2. Ocena umiejętności gry na wybranym przez kandydata instrumencie (solo, bez podkładu muzycznego) - przygotowanie 1-3 utworów o zróżnicowanym charakterze i stylu.

Ze sprawdzianu umiejętności praktycznych zwolnieni są absolwenci szkół muzycznych drugiego stopnia. Dyplom ukończenia szkoły muzycznej drugiego stopnia należy dostarczyć w dniu sprawdzianu umiejętności.

Planowany termin sprawdzianu umiejętności:
- 9 lipca 2019 roku, godzina 9.00, sala nr 2
Instytut Edukacji Muzycznej
ul. Mickiewicza 3, Kielce

Kryteria kwalifikacji

Wymagane dokumenty

 • Wydruk internetowego formularza (prawdziwość danych zawartych w formularzu, kandydat potwierdza własnoręcznym podpisem);
 • Kserokopia świadectwa dojrzałości (wraz z oryginałem do wglądu, celem poświadczenia za zgodność przez Uczelnię);
 • 1 fotografię kolorową w wersji elektronicznej - jpg, 2cm x 2.5cm, 236 x 295 pikseli – poprzez formularz rejestracyjny;
 • 1 fotografię papierową zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (taka sama jak fotografia cyfrowa dołączona do internetowego formularza rejestracyjnego);
 • Teczka wiązana A4 - biała;

Sylwetka absolwenta

Absolwent kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej posiada wiedzę, umiejętności, kompetencje społeczne artysty-muzyka, aktywnego twórcy i odtwórcy w zakresie sztuk muzycznych oraz uczestnika i organizatora kultury muzycznej. Potrafi realizować i upowszechniać kreacje artystyczne. Przygotowany jest do pełnienia społecznej funkcji artysty-muzyka, prowadzenia samodzielnej działalności twórczej, podjęcia pracy zawodowej w instytucjach kultury i sztuki, ośrodkach upowszechniania kultury muzycznej.

Student wybiera dwa pakiety przedmiotów, po jednym z dwóch grup przedmiotów fakultatywnych.

- I grupa przedmiotów fakultatywnych:

1. w zakresie PRZYGOTOWANIA DO WYKONYWANIA ZAWODU NAUCZYCIELA (PRZEDSZKOLE I SZKOŁA PODSTAWOWA);

2. w zakresie GRY NA FORTEPIANIE / ŚPIEWU.

- II grupa przedmiotów fakultatywnych:

1. w zakresie EDUKACJI MUZYCZNEJ;

2. w zakresie DYRYGOWANIA I PROWADZENIE ZESPOŁÓW;

3. w zakresie ŚPIEWU ESTRADOWEGO.

Absolwent wybierający grupę przedmiotów w zakresie PRZYGOTOWANIA DO WYKONYWANIA ZAWODU NAUCZYCIELA (PRZEDSZKOLE I SZKOŁA PODSTAWOWA) zdobywa wiedzę teoretyczną, umiejętności praktyczne i kompetencje społeczne w zakresie edukacji muzycznej w przedszkolu i szkołach podstawowych, dające kwalifikacje – zgodnie ze standardami kształcenia nauczycielskiego – do:

a) prowadzenia zajęć dydaktycznych i ogólnomuzycznych w zakresie edukacji muzycznej w przedszkolach i szkołach podstawowych;

b) prowadzenia zajęć muzyczno-ruchowych w przedszkolach i placówkach pozaszkolnych.

Kształcenie umożliwia studentom:

a) zdobycie wiedzy psychologicznej i pedagogicznej pozwalającej na rozumienie procesów rozwoju, nauczania i uczenia się oraz wychowania;

b) stworzenie odpowiednich warunków do zdobywania nowoczesnej wiedzy z zakresu dydaktyki muzyki, w tym metodyki muzyki w przedszkolu i szkole podstawowej oraz konfrontowania tej wiedzy w praktycznym działaniu;

c) stworzenie warunków do kształtowania u studentów umiejętności i kompetencji niezbędnych do realizacji dydaktycznych, artystycznych i wychowawczych zadań szkoły;

d) kształtowanie umiejętności uczenia się i doskonalenia własnego warsztatu artystycznego, teoretycznego i praktycznego z wykorzystaniem nowoczesnych środków i metod nauczania i przetwarzania informacji;

e) praktyczne przygotowanie studentów do realizacji zadań zawodowych (dydaktycznych, wychowawczych, etycznych), wynikających z roli nauczyciela.

Absolwent wybierający grupę przedmiotów w zakresie GRY NA FORTEPIANIE/ŚPIEWU zdobywa wiedzę, umiejętności praktyczne i kompetencje społeczne w zakresie nauczania gry na fortepianie lub śpiewu w instytucjach kultury i innych placówkach upowszechniania muzyki (z wyłączeniem instytucji wymagających dodatkowych uprawnień, w tym szkół muzycznych), oraz amatorskim ruchu muzycznym.

Absolwent wybierający grupę przedmiotów w zakresie EDUKACJI MUZYCZNEJ zdobywa wiedzę, umiejętności praktyczne i kompetencje społeczne w zakresie prowadzenia działalności muzycznej w instytucjach kultury oraz do prowadzenia i obsługi imprez muzycznych.

Absolwent wybierający grupę przedmiotów w zakresie DYRYGOWANIA I PROWADZENIE ZESPOŁÓW zdobywa wiedzę, umiejętności praktyczne i kompetencje społeczne w zakresie prowadzenia zespołów wokalnych, instrumentalnych i wokalno-instrumentalnych w szkołach ogólnokształcących i amatorskim ruchu muzycznym.

Absolwent wybierający grupę przedmiotów w zakresie ŚPIEWU ESTRADOWEGO zdobywa wiedzę, umiejętności praktyczne i kompetencje społeczne w zakresie śpiewu, a także do prowadzenia zajęć wokalnych w placówkach oświatowo-kulturalnych oraz w amatorskim ruchu muzycznym.

2. Kierunek: Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

Studia pierwszego stopnia - licencjackie stacjonarne.

Wydział Pedagogiki i Psychologii
Miejsce prowadzenia zajęć: Kielce

Terminy (oferta archiwalna):
rejestracja od 2019-07-30 do 2019-09-17,
ogłoszenie wyników 2019-09-19,
składanie dokumentów od 2019-09-20 do 2019-09-24.

Rodzaj naboru: uzupełniający
Opłata rekrutacyjna: 150 PLN
Minimalna liczba punktów wymagana do zakwalifikowania: 51

Opis

Sprawdzian umiejętności:

1. Ocena zdolności muzycznych:
- głosowych - przygotowanie pieśni, piosenki bez akompaniamentu;
- rytmicznych - sprawdzenie poczucia rytmu;
- słuchowych - śpiewanie usłyszanych dźwięków i melodii, rozpoznawanie akordów.

2. Ocena umiejętności gry na wybranym przez kandydata instrumencie (solo, bez podkładu muzycznego) - przygotowanie 1-3 utworów o zróżnicowanym charakterze i stylu.

Ze sprawdzianu umiejętności praktycznych zwolnieni są absolwenci szkół muzycznych drugiego stopnia. Dyplom ukończenia szkoły muzycznej drugiego stopnia należy dostarczyć w dniu sprawdzianu umiejętności.

Planowany termin sprawdzianu umiejętności:
- 18 września 2019 roku, godzina 9.00, sala nr 2
Instytut Edukacji Muzycznej
ul. Mickiewicza 3, Kielce

Kryteria kwalifikacji

Wymagane dokumenty

 • Wydruk internetowego formularza (prawdziwość danych zawartych w formularzu, kandydat potwierdza własnoręcznym podpisem);
 • Kserokopia świadectwa dojrzałości (wraz z oryginałem do wglądu, celem poświadczenia za zgodność przez Uczelnię);
 • 1 fotografię kolorową w wersji elektronicznej - jpg, 2cm x 2.5cm, 236 x 295 pikseli – poprzez formularz rejestracyjny;
 • 1 fotografię papierową zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (taka sama jak fotografia cyfrowa dołączona do internetowego formularza rejestracyjnego);
 • Teczka wiązana A4 - biała;

Sylwetka absolwenta

Absolwent kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej posiada wiedzę, umiejętności, kompetencje społeczne artysty-muzyka, aktywnego twórcy i odtwórcy w zakresie sztuk muzycznych oraz uczestnika i organizatora kultury muzycznej. Potrafi realizować i upowszechniać kreacje artystyczne. Przygotowany jest do pełnienia społecznej funkcji artysty-muzyka, prowadzenia samodzielnej działalności twórczej, podjęcia pracy zawodowej w instytucjach kultury i sztuki, ośrodkach upowszechniania kultury muzycznej.

Student wybiera dwa pakiety przedmiotów, po jednym z dwóch grup przedmiotów fakultatywnych.

- I grupa przedmiotów fakultatywnych:

1. w zakresie PRZYGOTOWANIA DO WYKONYWANIA ZAWODU NAUCZYCIELA (PRZEDSZKOLE I SZKOŁA PODSTAWOWA);

2. w zakresie GRY NA FORTEPIANIE / ŚPIEWU.

- II grupa przedmiotów fakultatywnych:

1. w zakresie EDUKACJI MUZYCZNEJ;

2. w zakresie DYRYGOWANIA I PROWADZENIE ZESPOŁÓW;

3. w zakresie ŚPIEWU ESTRADOWEGO.

Absolwent wybierający grupę przedmiotów w zakresie PRZYGOTOWANIA DO WYKONYWANIA ZAWODU NAUCZYCIELA (PRZEDSZKOLE I SZKOŁA PODSTAWOWA) zdobywa wiedzę teoretyczną, umiejętności praktyczne i kompetencje społeczne w zakresie edukacji muzycznej w przedszkolu i szkołach podstawowych, dające kwalifikacje – zgodnie ze standardami kształcenia nauczycielskiego – do:

a) prowadzenia zajęć dydaktycznych i ogólnomuzycznych w zakresie edukacji muzycznej w przedszkolach i szkołach podstawowych;

b) prowadzenia zajęć muzyczno-ruchowych w przedszkolach i placówkach pozaszkolnych.

Kształcenie umożliwia studentom:

a) zdobycie wiedzy psychologicznej i pedagogicznej pozwalającej na rozumienie procesów rozwoju, nauczania i uczenia się oraz wychowania;

b) stworzenie odpowiednich warunków do zdobywania nowoczesnej wiedzy z zakresu dydaktyki muzyki, w tym metodyki muzyki w przedszkolu i szkole podstawowej oraz konfrontowania tej wiedzy w praktycznym działaniu;

c) stworzenie warunków do kształtowania u studentów umiejętności i kompetencji niezbędnych do realizacji dydaktycznych, artystycznych i wychowawczych zadań szkoły;

d) kształtowanie umiejętności uczenia się i doskonalenia własnego warsztatu artystycznego, teoretycznego i praktycznego z wykorzystaniem nowoczesnych środków i metod nauczania i przetwarzania informacji;

e) praktyczne przygotowanie studentów do realizacji zadań zawodowych (dydaktycznych, wychowawczych, etycznych), wynikających z roli nauczyciela.

Absolwent wybierający grupę przedmiotów w zakresie GRY NA FORTEPIANIE/ŚPIEWU zdobywa wiedzę, umiejętności praktyczne i kompetencje społeczne w zakresie nauczania gry na fortepianie lub śpiewu w instytucjach kultury i innych placówkach upowszechniania muzyki (z wyłączeniem instytucji wymagających dodatkowych uprawnień, w tym szkół muzycznych), oraz amatorskim ruchu muzycznym.

Absolwent wybierający grupę przedmiotów w zakresie EDUKACJI MUZYCZNEJ zdobywa wiedzę, umiejętności praktyczne i kompetencje społeczne w zakresie prowadzenia działalności muzycznej w instytucjach kultury oraz do prowadzenia i obsługi imprez muzycznych.

Absolwent wybierający grupę przedmiotów w zakresie DYRYGOWANIA I PROWADZENIE ZESPOŁÓW zdobywa wiedzę, umiejętności praktyczne i kompetencje społeczne w zakresie prowadzenia zespołów wokalnych, instrumentalnych i wokalno-instrumentalnych w szkołach ogólnokształcących i amatorskim ruchu muzycznym.

Absolwent wybierający grupę przedmiotów w zakresie ŚPIEWU ESTRADOWEGO zdobywa wiedzę, umiejętności praktyczne i kompetencje społeczne w zakresie śpiewu, a także do prowadzenia zajęć wokalnych w placówkach oświatowo-kulturalnych oraz w amatorskim ruchu muzycznym.

3. Kierunek: Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

Studia drugiego stopnia (4 semestry) stacjonarne.

Wydział Pedagogiki i Psychologii
Miejsce prowadzenia zajęć: Kielce

Terminy (oferta archiwalna):
rejestracja od 2019-06-01 do 2019-09-25,
ogłoszenie wyników 2019-09-27,
składanie dokumentów od 2019-09-28 do 2019-09-30.

Limit miejsc: 20
Opłata rekrutacyjna: 150 PLN
Minimalna liczba punktów wymagana do zakwalifikowania: 70

Opis

Studia przeznaczone dla absolwentów studiów pierwszego stopnia kierunków muzycznych, muzykologicznych oraz dla absolwentów innych kierunków, posiadających przygotowanie muzyczne.

Kryteria kwalifikacji

 • Absolwent kierunków muzycznych
  1. Konkurs dyplomów

   Ocena ukończenia studiów pierwszego stopnia.
   Minimalna ocena na dyplomie uprawniająca kandydata do wpisu na listę studentów: 4

   Przedmioty:

   ocena z dyplomu (ocena ukończenia studiów pierwszego stopnia)
  2. Ranking ocen

   W przypadku jednakowych ocen z dyplomu o przyjęciu decyduje średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia.

   Przedmioty:

   średnia ocen (średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia)
 • Absolwent kierunków niemuzycznych

  Absolwent innych kierunków posiadający przygotowanie muzyczne

  1. Sprawdzian uzdolnień

   Sprawdzian predyspozycji muzycznych odbędzie się 26 września 2019 r. o godz . 9.00. w Instytucie Edukacji Muzycznej ul. Mickiewicza 3 sala nr 2

  2. Konkurs dyplomów

   Ocena z dyplomu studiów pierwszego stopnia.
   Minimalna ocena na dyplomie uprawniająca kandydata do wpisu na listę studentów: 4

   Przedmioty:

   ocena z dyplomu (ocena z dyplomu studiów pierwszego stopnia)
  3. Ranking wyników

   W przypadku jednakowych ocen z dyplomu o przyjęciu decyduje średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia.

   Przedmioty:

   średnia ocen (średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia)

Wymagane dokumenty

 • Wydruk internetowego formularza (prawdziwość danych zawartych w formularzu, kandydat potwierdza własnoręcznym podpisem);
 • Kserokopia świadectwa dojrzałości (wraz z oryginałem do wglądu, celem poświadczenia za zgodność przez Uczelnię);
 • Dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia lub drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich (odpis lub poświadczona przez uczelnię kopia) wraz z suplementem do dyplomu lub w przypadku jego braku inny dokument, pozwalający ustalić średnią ze studiów i wynik studiów;
 • 1 fotografię kolorową w wersji elektronicznej - jpg, 2cm x 2.5cm, 236 x 295 pikseli – poprzez formularz rejestracyjny;
 • 1 fotografię papierową zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (taka sama jak fotografia cyfrowa dołączona do internetowego formularza rejestracyjnego);
 • Teczka wiązana A4 - biała;

Sylwetka absolwenta

Absolwent posiada wiedzę, umiejętności, kompetencje społeczne artysty-muzyka, aktywnego twórcy i odtwórcy w zakresie sztuk muzycznych oraz uczestnika i organizatora kultury muzycznej. Potrafi realizować i upowszechniać kreacje artystyczne. Przygotowany jest do pełnienia społecznej funkcji artysty-muzyka, prowadzenia samodzielnej działalności twórczej, podjęcia pracy zawodowej w instytucjach kultury i sztuki, ośrodkach upowszechniania kultury muzycznej.

Student wybiera trzy pakiety przedmiotów, po jednym z trzech grup przedmiotów fakultatywnych:

- I grupa przedmiotów fakultatywnych:

1. w zakresie PRZYGOTOWANIA DO WYKONYWANIA ZAWODU NAUCZYCIELA (SZKOŁY PONADPODSTAWOWE);

2. w zakresie GRY NA FORTEPIANIE / ŚPIEWU.

- II grupa przedmiotów fakultatywnych:

1. w zakresie MZUYKI KOŚCIELNEJ;

2. w zakresie PROWADZENIA ZESPOŁÓW MUZYCZNYCH;

3. w zakresie ŚPIEWU ESTRADOWEGO.

- III grupa przedmiotów fakultatywnych:

1. w zakresie REALIZACJI DŹWIĘKU;

2. w zakresie UMUZYKALNIENIA;

3. w zakresie MUZYKI POPULARNEJ.

Absolwent wybierający grupę przedmiotów w zakresie PRZYGOTOWANIA DO WYKONYWANIA ZAWODU NAUCZYCIELA (SZKOŁY PONADPODSTAWOWE) zdobywa wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne dające kwalifikacje – zgodnie ze standardami kształcenia nauczycielskiego – do prowadzenia zajęć w zakresie edukacji muzycznej w szkołach ponadpodstawowych:

Kształcenie umożliwia studentom:

a) zdobycie wiedzy psychologicznej i pedagogicznej pozwalającej na rozumienie procesów rozwoju, nauczania i uczenia się oraz wychowania;

b) stworzenie odpowiednich warunków do zdobywania nowoczesnej wiedzy z zakresu dydaktyki muzyki, w tym metodyki muzyki w szkołach ponadpodstawowych oraz konfrontowania tej wiedzy w praktycznym działaniu;

c) stworzenie warunków do kształtowania u studentów umiejętności i kompetencji niezbędnych do realizacji dydaktycznych, artystycznych i wychowawczych zadań szkoły;

d) kształtowanie umiejętności uczenia się i doskonalenia własnego warsztatu artystycznego, teoretycznego i praktycznego z wykorzystaniem nowoczesnych środków i metod nauczania i przetwarzania informacji;

d) praktyczne przygotowanie studentów do realizacji zadań zawodowych (dydaktycznych, wychowawczych, etycznych), wynikających z roli nauczyciela.

Absolwent wybierający grupę przedmiotów w zakresie GRY NA FORTEPIANIE / ŚPIEWU zdobywa pogłębioną wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie wykonawstwa solowego i kameralnego oraz nauczania gry na fortepianie lub śpiewu w instytucjach oświatowo-kulturalnych (z wyłączeniem instytucji wymagających dodatkowych uprawnień, w tym szkół muzycznych) oraz amatorskim ruchu muzycznym.

Absolwent wybierający grupę przedmiotów w zakresie MUZYKI KOŚCIELNEJ zdobywa wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie gry na organach, akompaniamentu organowego i śpiewu liturgicznego, prowadzenia chórów kościelnych oraz obsługi imprez muzycznych.

Absolwent wybierający grupę przedmiotów w zakresie PROWADZENIE ZESPOŁÓW MUZYCZNYCH zdobywa pogłębioną wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie przygotowania do roli dyrygenta zespołów wokalnych, instrumentalnych i wokalno-instrumentalnych (zespoły zawodowe i amatorskie), działalności w instytucjach kultury i obsługi imprez muzycznych.

Absolwent wybierający grupę przedmiotów w zakresie ŚPIEWU ESTRADOWEGO zdobywa pogłębioną wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie interpretacji wokalnej w różnych stylach, prowadzenia zajęć wokalnych w placówkach oświatowo-kulturalnych i w amatorskim ruchu muzycznym, a także obsługi imprez muzycznych.

Absolwent wybierający grupę przedmiotów w zakresie REALIZACJI DŹWIĘKU zdobywa wiedzę i umiejętności praktyczne przygotowujące do nagłośnienia koncertów, cyfrowej obróbki i rejestracji dźwięku oraz tworzenia muzyki na użytek mediów (z wykorzystaniem urządzeń elektroakustycznych).

Absolwent wybierający grupę przedmiotów w zakresie UMUZYKALNIENIA zdobywa wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie animacji muzycznej i prowadzenia zajęć umuzykalniających (formy aktywności muzycznej w różnych grupach wiekowych, tworzenie i realizacja akompaniamentu, organizacja gier i zabaw, przygotowanie układów tanecznych).

Absolwent wybierający grupę przedmiotów w zakresie MUZYKI POPULARNEJ zdobywa wiedzę i umiejętności praktyczne umożliwiające tworzenie i aranżację piosenek pop(w tym z wykorzystaniem urządzeń elektroakustycznych).

4. Kierunek: Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

Studia drugiego stopnia (4 semestry) stacjonarne.

Wydział Pedagogiki i Psychologii
Miejsce prowadzenia zajęć: Kielce

Terminy (oferta archiwalna):
rejestracja od 2019-10-01 do 2019-10-02,
ogłoszenie wyników 2019-10-03,
składanie dokumentów od 2019-10-04 do 2019-10-04.

Rodzaj naboru: uzupełniający
Opłata rekrutacyjna: 150 PLN
Minimalna liczba punktów wymagana do zakwalifikowania: 70

Opis

Studia przeznaczone dla absolwentów studiów pierwszego stopnia kierunków muzycznych, muzykologicznych oraz dla absolwentów innych kierunków, posiadających przygotowanie muzyczne.

Kryteria kwalifikacji

 • Absolwent kierunków muzycznych
  1. Konkurs dyplomów

   Ocena ukończenia studiów pierwszego stopnia.
   Minimalna ocena na dyplomie uprawniająca kandydata do wpisu na listę studentów: 4

   Przedmioty:

   ocena z dyplomu (ocena ukończenia studiów pierwszego stopnia)
  2. Ranking ocen

   W przypadku jednakowych ocen z dyplomu o przyjęciu decyduje średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia.

   Przedmioty:

   średnia ocen (średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia)
 • Absolwent kierunków niemuzycznych

  Absolwent innych kierunków posiadający przygotowanie muzyczne

  1. Sprawdzian uzdolnień

   Sprawdzian predyspozycji muzycznych odbędzie się 3 października 2019 r. w Instytucie Edukacji Muzycznej ul. Mickiewicza 3

  2. Konkurs dyplomów

   Ocena z dyplomu studiów pierwszego stopnia.
   Minimalna ocena na dyplomie uprawniająca kandydata do wpisu na listę studentów: 4

   Przedmioty:

   ocena z dyplomu (ocena z dyplomu studiów pierwszego stopnia)
  3. Ranking wyników

   W przypadku jednakowych ocen z dyplomu o przyjęciu decyduje średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia.

   Przedmioty:

   średnia ocen (średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia)

Wymagane dokumenty

 • Wydruk internetowego formularza (prawdziwość danych zawartych w formularzu, kandydat potwierdza własnoręcznym podpisem);
 • Kserokopia świadectwa dojrzałości (wraz z oryginałem do wglądu, celem poświadczenia za zgodność przez Uczelnię);
 • Dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia lub drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich (odpis lub poświadczona przez uczelnię kopia) wraz z suplementem do dyplomu lub w przypadku jego braku inny dokument, pozwalający ustalić średnią ze studiów i wynik studiów;
 • 1 fotografię kolorową w wersji elektronicznej - jpg, 2cm x 2.5cm, 236 x 295 pikseli – poprzez formularz rejestracyjny;
 • 1 fotografię papierową zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (taka sama jak fotografia cyfrowa dołączona do internetowego formularza rejestracyjnego);
 • Teczka wiązana A4 - biała;

Sylwetka absolwenta

Absolwent posiada wiedzę, umiejętności, kompetencje społeczne artysty-muzyka, aktywnego twórcy i odtwórcy w zakresie sztuk muzycznych oraz uczestnika i organizatora kultury muzycznej. Potrafi realizować i upowszechniać kreacje artystyczne. Przygotowany jest do pełnienia społecznej funkcji artysty-muzyka, prowadzenia samodzielnej działalności twórczej, podjęcia pracy zawodowej w instytucjach kultury i sztuki, ośrodkach upowszechniania kultury muzycznej.

Student wybiera trzy pakiety przedmiotów, po jednym z trzech grup przedmiotów fakultatywnych:

- I grupa przedmiotów fakultatywnych:

1. w zakresie PRZYGOTOWANIA DO WYKONYWANIA ZAWODU NAUCZYCIELA (SZKOŁY PONADPODSTAWOWE);

2. w zakresie GRY NA FORTEPIANIE / ŚPIEWU.

- II grupa przedmiotów fakultatywnych:

1. w zakresie MZUYKI KOŚCIELNEJ;

2. w zakresie PROWADZENIA ZESPOŁÓW MUZYCZNYCH;

3. w zakresie ŚPIEWU ESTRADOWEGO.

- III grupa przedmiotów fakultatywnych:

1. w zakresie REALIZACJI DŹWIĘKU;

2. w zakresie UMUZYKALNIENIA;

3. w zakresie MUZYKI POPULARNEJ.

Absolwent wybierający grupę przedmiotów w zakresie PRZYGOTOWANIA DO WYKONYWANIA ZAWODU NAUCZYCIELA (SZKOŁY PONADPODSTAWOWE) zdobywa wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne dające kwalifikacje – zgodnie ze standardami kształcenia nauczycielskiego – do prowadzenia zajęć w zakresie edukacji muzycznej w szkołach ponadpodstawowych:

Kształcenie umożliwia studentom:

a) zdobycie wiedzy psychologicznej i pedagogicznej pozwalającej na rozumienie procesów rozwoju, nauczania i uczenia się oraz wychowania;

b) stworzenie odpowiednich warunków do zdobywania nowoczesnej wiedzy z zakresu dydaktyki muzyki, w tym metodyki muzyki w szkołach ponadpodstawowych oraz konfrontowania tej wiedzy w praktycznym działaniu;

c) stworzenie warunków do kształtowania u studentów umiejętności i kompetencji niezbędnych do realizacji dydaktycznych, artystycznych i wychowawczych zadań szkoły;

d) kształtowanie umiejętności uczenia się i doskonalenia własnego warsztatu artystycznego, teoretycznego i praktycznego z wykorzystaniem nowoczesnych środków i metod nauczania i przetwarzania informacji;

d) praktyczne przygotowanie studentów do realizacji zadań zawodowych (dydaktycznych, wychowawczych, etycznych), wynikających z roli nauczyciela.

Absolwent wybierający grupę przedmiotów w zakresie GRY NA FORTEPIANIE / ŚPIEWU zdobywa pogłębioną wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie wykonawstwa solowego i kameralnego oraz nauczania gry na fortepianie lub śpiewu w instytucjach oświatowo-kulturalnych (z wyłączeniem instytucji wymagających dodatkowych uprawnień, w tym szkół muzycznych) oraz amatorskim ruchu muzycznym.

Absolwent wybierający grupę przedmiotów w zakresie MUZYKI KOŚCIELNEJ zdobywa wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie gry na organach, akompaniamentu organowego i śpiewu liturgicznego, prowadzenia chórów kościelnych oraz obsługi imprez muzycznych.

Absolwent wybierający grupę przedmiotów w zakresie PROWADZENIE ZESPOŁÓW MUZYCZNYCH zdobywa pogłębioną wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie przygotowania do roli dyrygenta zespołów wokalnych, instrumentalnych i wokalno-instrumentalnych (zespoły zawodowe i amatorskie), działalności w instytucjach kultury i obsługi imprez muzycznych.

Absolwent wybierający grupę przedmiotów w zakresie ŚPIEWU ESTRADOWEGO zdobywa pogłębioną wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie interpretacji wokalnej w różnych stylach, prowadzenia zajęć wokalnych w placówkach oświatowo-kulturalnych i w amatorskim ruchu muzycznym, a także obsługi imprez muzycznych.

Absolwent wybierający grupę przedmiotów w zakresie REALIZACJI DŹWIĘKU zdobywa wiedzę i umiejętności praktyczne przygotowujące do nagłośnienia koncertów, cyfrowej obróbki i rejestracji dźwięku oraz tworzenia muzyki na użytek mediów (z wykorzystaniem urządzeń elektroakustycznych).

Absolwent wybierający grupę przedmiotów w zakresie UMUZYKALNIENIA zdobywa wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie animacji muzycznej i prowadzenia zajęć umuzykalniających (formy aktywności muzycznej w różnych grupach wiekowych, tworzenie i realizacja akompaniamentu, organizacja gier i zabaw, przygotowanie układów tanecznych).

Absolwent wybierający grupę przedmiotów w zakresie MUZYKI POPULARNEJ zdobywa wiedzę i umiejętności praktyczne umożliwiające tworzenie i aranżację piosenek pop(w tym z wykorzystaniem urządzeń elektroakustycznych).

Aktualności

Więcej aktualności

Centrum Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami

ul. Śląska 11A
25-328 Kielce
Godz. przyjęć:
poniedziałek - piątek w godz. 8:00 - 15:00
tel. 41 349-78-78

Informacje dla kandydatów: http://www.ujk.edu.pl/pjm.html
Strona www: http://www.ujk.edu.pl/ucwir

Biuro Rekrutacji

ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce
(Informacja o rekrutacji)

tel. 41 349 72 27, 41 349 72 24
fax. 41 349 72 28