Rekrutacja 2019/2020

Strona główna UJK » Rekrutacja » Wyszukiwarka

Oferta kształcenia w roku akademickim 2019/2020

Wyświetlanie:

Wydział

Kierunek

Forma studiów


Poziom studiów

Znalezionych naborów: 7

Strona: 1

1. Kierunek: Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

Studia drugiego stopnia (4 semestry) stacjonarne.

Wydział Pedagogiczny i Artystyczny
Miejsce prowadzenia zajęć: Kielce

Terminy:
rejestracja od 2019-06-01 do 2019-09-25,
ogłoszenie wyników 2019-09-27,
składanie dokumentów od 2019-09-28 do 2019-09-30.

Limit miejsc: 20
Opłata rekrutacyjna: 150 PLN
Minimalna liczba punktów wymagana do zakwalifikowania: 70

Opis

Studia przeznaczone dla absolwentów studiów pierwszego stopnia kierunków muzycznych, muzykologicznych oraz dla absolwentów innych kierunków, posiadających przygotowanie muzyczne.

Kryteria kwalifikacji

 • Absolwent kierunków muzycznych
  1. Konkurs dyplomów

   Ocena ukończenia studiów pierwszego stopnia.
   Minimalna ocena na dyplomie uprawniająca kandydata do wpisu na listę studentów: 4

   Przedmioty:

   ocena z dyplomu (ocena ukończenia studiów pierwszego stopnia)
  2. Ranking ocen

   W przypadku jednakowych ocen z dyplomu o przyjęciu decyduje średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia.

   Przedmioty:

   średnia ocen (średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia)
 • Absolwent kierunków niemuzycznych

  Absolwent innych kierunków posiadający przygotowanie muzyczne

  1. Sprawdzian uzdolnień

   Sprawdzian predyspozycji muzycznych odbędzie się 26 września 2019 r. o godz . 9.00. w Instytucie Edukacji Muzycznej ul. Mickiewicza 3 sala nr 2

  2. Konkurs dyplomów

   Ocena z dyplomu studiów pierwszego stopnia.
   Minimalna ocena na dyplomie uprawniająca kandydata do wpisu na listę studentów: 4

   Przedmioty:

   ocena z dyplomu (ocena z dyplomu studiów pierwszego stopnia)
  3. Ranking wyników

   W przypadku jednakowych ocen z dyplomu o przyjęciu decyduje średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia.

   Przedmioty:

   średnia ocen (średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia)

Wymagane dokumenty

 • Wydruk internetowego formularza (prawdziwość danych zawartych w formularzu, kandydat potwierdza własnoręcznym podpisem);
 • Kserokopia świadectwa dojrzałości (wraz z oryginałem do wglądu, celem poświadczenia za zgodność przez Uczelnię);
 • Dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia lub drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich (odpis lub poświadczona przez uczelnię kopia) wraz z suplementem do dyplomu lub w przypadku jego braku inny dokument, pozwalający ustalić średnią ze studiów i wynik studiów;
 • 1 fotografię kolorową w wersji elektronicznej - jpg, 2cm x 2.5cm, 236 x 295 pikseli – poprzez formularz rejestracyjny;
 • 1 fotografię papierową zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (taka sama jak fotografia cyfrowa dołączona do internetowego formularza rejestracyjnego);
 • Teczka wiązana A4 - biała;

Sylwetka absolwenta

Absolwent posiada wiedzę, umiejętności, kompetencje społeczne artysty-muzyka, aktywnego twórcy i odtwórcy w zakresie sztuk muzycznych oraz uczestnika i organizatora kultury muzycznej. Potrafi realizować i upowszechniać kreacje artystyczne. Przygotowany jest do pełnienia społecznej funkcji artysty-muzyka, prowadzenia samodzielnej działalności twórczej, podjęcia pracy zawodowej w instytucjach kultury i sztuki, ośrodkach upowszechniania kultury muzycznej.

Student wybiera trzy pakiety przedmiotów, po jednym z trzech grup przedmiotów fakultatywnych:

- I grupa przedmiotów fakultatywnych:

1. w zakresie PRZYGOTOWANIA DO WYKONYWANIA ZAWODU NAUCZYCIELA (SZKOŁY PONADPODSTAWOWE);

2. w zakresie GRY NA FORTEPIANIE / ŚPIEWU.

- II grupa przedmiotów fakultatywnych:

1. w zakresie MZUYKI KOŚCIELNEJ;

2. w zakresie PROWADZENIA ZESPOŁÓW MUZYCZNYCH;

3. w zakresie ŚPIEWU ESTRADOWEGO.

- III grupa przedmiotów fakultatywnych:

1. w zakresie REALIZACJI DŹWIĘKU;

2. w zakresie UMUZYKALNIENIA;

3. w zakresie MUZYKI POPULARNEJ.

Absolwent wybierający grupę przedmiotów w zakresie PRZYGOTOWANIA DO WYKONYWANIA ZAWODU NAUCZYCIELA (SZKOŁY PONADPODSTAWOWE) zdobywa wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne dające kwalifikacje – zgodnie ze standardami kształcenia nauczycielskiego – do prowadzenia zajęć w zakresie edukacji muzycznej w szkołach ponadpodstawowych:

Kształcenie umożliwia studentom:

a) zdobycie wiedzy psychologicznej i pedagogicznej pozwalającej na rozumienie procesów rozwoju, nauczania i uczenia się oraz wychowania;

b) stworzenie odpowiednich warunków do zdobywania nowoczesnej wiedzy z zakresu dydaktyki muzyki, w tym metodyki muzyki w szkołach ponadpodstawowych oraz konfrontowania tej wiedzy w praktycznym działaniu;

c) stworzenie warunków do kształtowania u studentów umiejętności i kompetencji niezbędnych do realizacji dydaktycznych, artystycznych i wychowawczych zadań szkoły;

d) kształtowanie umiejętności uczenia się i doskonalenia własnego warsztatu artystycznego, teoretycznego i praktycznego z wykorzystaniem nowoczesnych środków i metod nauczania i przetwarzania informacji;

d) praktyczne przygotowanie studentów do realizacji zadań zawodowych (dydaktycznych, wychowawczych, etycznych), wynikających z roli nauczyciela.

Absolwent wybierający grupę przedmiotów w zakresie GRY NA FORTEPIANIE / ŚPIEWU zdobywa pogłębioną wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie wykonawstwa solowego i kameralnego oraz nauczania gry na fortepianie lub śpiewu w instytucjach oświatowo-kulturalnych (z wyłączeniem instytucji wymagających dodatkowych uprawnień, w tym szkół muzycznych) oraz amatorskim ruchu muzycznym.

Absolwent wybierający grupę przedmiotów w zakresie MUZYKI KOŚCIELNEJ zdobywa wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie gry na organach, akompaniamentu organowego i śpiewu liturgicznego, prowadzenia chórów kościelnych oraz obsługi imprez muzycznych.

Absolwent wybierający grupę przedmiotów w zakresie PROWADZENIE ZESPOŁÓW MUZYCZNYCH zdobywa pogłębioną wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie przygotowania do roli dyrygenta zespołów wokalnych, instrumentalnych i wokalno-instrumentalnych (zespoły zawodowe i amatorskie), działalności w instytucjach kultury i obsługi imprez muzycznych.

Absolwent wybierający grupę przedmiotów w zakresie ŚPIEWU ESTRADOWEGO zdobywa pogłębioną wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie interpretacji wokalnej w różnych stylach, prowadzenia zajęć wokalnych w placówkach oświatowo-kulturalnych i w amatorskim ruchu muzycznym, a także obsługi imprez muzycznych.

Absolwent wybierający grupę przedmiotów w zakresie REALIZACJI DŹWIĘKU zdobywa wiedzę i umiejętności praktyczne przygotowujące do nagłośnienia koncertów, cyfrowej obróbki i rejestracji dźwięku oraz tworzenia muzyki na użytek mediów (z wykorzystaniem urządzeń elektroakustycznych).

Absolwent wybierający grupę przedmiotów w zakresie UMUZYKALNIENIA zdobywa wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie animacji muzycznej i prowadzenia zajęć umuzykalniających (formy aktywności muzycznej w różnych grupach wiekowych, tworzenie i realizacja akompaniamentu, organizacja gier i zabaw, przygotowanie układów tanecznych).

Absolwent wybierający grupę przedmiotów w zakresie MUZYKI POPULARNEJ zdobywa wiedzę i umiejętności praktyczne umożliwiające tworzenie i aranżację piosenek pop(w tym z wykorzystaniem urządzeń elektroakustycznych).

2. Kierunek: Pedagogika

Studia drugiego stopnia (4 semestry) stacjonarne.

Wydział Pedagogiczny i Artystyczny
Miejsce prowadzenia zajęć: Kielce

Terminy:
rejestracja od 2019-07-30 do 2019-09-25,
ogłoszenie wyników 2019-09-27,
składanie dokumentów od 2019-09-28 do 2019-09-30.

Rodzaj naboru: uzupełniający
Opłata rekrutacyjna: 85 PLN
Minimalna ocena wymagana do zakwalifikowania: 4

Opis

Studia przeznaczone są dla absolwentów:
-kierunków z dziedziny nauk społecznych (nauki o bezpieczeństwie, nauki o komunikacji społecznej i mediach, nauki o polityce i administracji, pedagogika, psychologia, nauki socjologiczne)
-kierunków z dziedziny nauk humanistycznych

Kryteria kwalifikacji

 • Absolwent studiów I stopnia
  1. Konkurs dyplomów

   Ocena na dyplomie ze studiów pierwszego stopnia.

   Minimalna ocena na dyplomie uprawniająca kandydata do wpisu na listę studentów: 4

   Przedmioty:

   ocena z dyplomu (ocena na dyplomie ze studiów pierwszego stopnia)
  2. Ranking ocen

   W przypadku jednakowych ocen z dyplomu o przyjęciu decyduje średnia ze studiów pierwszego stopnia.

   Przedmioty:

   średnia ocen (średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia)

Wymagane dokumenty

 • Wydruk internetowego formularza (prawdziwość danych zawartych w formularzu, kandydat potwierdza własnoręcznym podpisem);
 • Kserokopia świadectwa dojrzałości (wraz z oryginałem do wglądu, celem poświadczenia za zgodność przez Uczelnię);
 • Dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia lub drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich (odpis lub poświadczona przez uczelnię kopia) wraz z suplementem do dyplomu lub w przypadku jego braku inny dokument, pozwalający ustalić średnią ze studiów i wynik studiów;
 • 1 fotografię kolorową w wersji elektronicznej - jpg, 2cm x 2.5cm, 236 x 295 pikseli – poprzez formularz rejestracyjny;
 • 1 fotografię papierową zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (taka sama jak fotografia cyfrowa dołączona do internetowego formularza rejestracyjnego);
 • Teczka wiązana A4 - biała;

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów, który zrealizował grupę przedmiotów z zakresu pedagogiki opiekuńczo-resocjalizacyjnej ma pogłębioną i poszerzoną wiedzę z zakresu psychologii i pedagogiki, pozwalającej na rozumienie procesów rozwoju, socjalizacji, wychowania, nauczania-uczenia się. Ponadto jest świadomy konieczności doskonalenia własnego warsztatu pracy oraz ma przekonanie o sensie, wartości i potrzebie podejmowania działań pedagogicznych w środowisku społecznym. Absolwent ma rozwinięte zdolności w zakresie refleksyjności i wrażliwości etycznej i moralnej oraz poczucie odpowiedzialności, a także potrafi dokonać analizy działań swoich i innych w planowaniu celów zorientowanych na pomoc i wsparcie. Poza tym ma pogłębioną świadomość roli zawodowej i odpowiedzialności z niej wypływającej, a co za tym idzie – ma wzmocnioną postawę prospołeczną. Absolwent ma także rozwinięte umiejętności radzenia sobie na rynku pracy, poszerzania własnych kompetencji i zdobywania nowych umiejętności.

Absolwent studiów, który zrealizował grupę przedmiotów z zakresu edukacji inkluzyjnej dorosłych jest wyposażony w wiedzę i umiejętności niezbędne do projektowania, organizowania oraz prowadzenia działań w zakresie inkluzji osób marginalizowanych i wykluczonych społecznie w placówkach opiekuńczych, wychowawczych, edukacyjnych i integracyjnych, specjalnych i ogólnodostępnych, zgodnie z indywidualnymi potrzebami oraz predyspozycjami tych osób. Przygotowanie o charakterze interdyscyplinarnym, zorientowane jest ogólnie na problematykę kształcenia, wychowania, opieki i wspierania dorosłych oraz starych o specjalnych potrzebach edukacyjnych, marginalizowanych i wykluczonych społecznie w szczególności: rozpoznawania (diagnozowania) specjalnych potrzeb tych osób, określania i organizowania form i sposobów udzielania wsparcia; wprowadzania innowacyjnych rozwiązań organizacyjnych i metodycznych w ich adaptacji i integracji oraz integrowania osób i grup w celu efektywnego wykorzystania istniejących zasobów.

Absolwent studiów, który zrealizował grupę przedmiotów z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego ma pogłębioną i poszerzoną wiedzę z zakresu pedagogiki i psychologii (w tym pedagogiki pracy i psychologii pracy) pozwalającą na rozumienie procesów rozwoju, w tym rozwoju całożyciowego i zawodowego, wychowania, nauczania-uczenia się. Ponadto jest świadomy konieczności doskonalenia własnego warsztatu pracy doradcy oraz ma przekonanie o sensie, wartości i potrzebie podejmowania działań pedagogicznych, poradniczych i doradczych w środowisku społecznym. Absolwent ma rozwinięte zdolności w zakresie refleksyjności i wrażliwości etycznej i moralnej oraz poczucie odpowiedzialności, a także potrafi dokonać analizy działań swoich i innych w planowaniu celów zorientowanych na pomoc i wsparcie doradcze. Poza tym ma pogłębioną świadomość roli zawodowej i odpowiedzialności z niej wypływającej, a co za tym idzie - ma wzmocnioną postawę prospołeczną. Absolwent ma także rozwinięte umiejętności radzenia sobie na rynku pracy, poszerzania własnych kompetencji i zdobywania nowych umiejętności. Co więcej ma uporządkowaną wiedzę, umiejętności i kompetencje dotyczące całożyciowego rozwoju zawodowego jednostki oraz innych procesów edukacyjno-zawodowych mających wpływ na budowanie/konstruowanie ścieżki kariery zawodowej.

3. Kierunek: Pedagogika

Studia drugiego stopnia (4 semestry) niestacjonarne.

Wydział Pedagogiczny i Artystyczny
Miejsce prowadzenia zajęć: Kielce

Terminy:
rejestracja od 2019-07-29 do 2019-09-25,
ogłoszenie wyników 2019-09-27,
składanie dokumentów od 2019-09-28 do 2019-09-30.

Limit miejsc: 70
Opłata rekrutacyjna: 85 PLN
Wysokość czesnego: 4000 PLN (opłata za rok studiów, płatna w 8 ratach)
Minimalna ocena wymagana do zakwalifikowania: 4

Opis

Studia przeznaczone są dla absolwentów:
-kierunków z dziedziny nauk społecznych (nauki o bezpieczeństwie, nauki o komunikacji społecznej i mediach, nauki o polityce i administracji, pedagogika, psychologia, nauki socjologiczne)
-kierunków z dziedziny nauk humanistycznych

Kryteria kwalifikacji

 • Absolwent studiów I stopnia
  1. Konkurs dyplomów

   Ocena na dyplomie ze studiów pierwszego stopnia.

   Minimalna ocena na dyplomie uprawniająca kandydata do wpisu na listę studentów: 4

   Przedmioty:

   ocena z dyplomu (ocena na dyplomie ze studiów pierwszego stopnia)
  2. Ranking ocen

   W przypadku jednakowych ocen z dyplomu o przyjęciu decyduje średnia ze studiów pierwszego stopnia.

   Przedmioty:

   średnia ocen (średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia)

Wymagane dokumenty

 • Wydruk internetowego formularza (prawdziwość danych zawartych w formularzu, kandydat potwierdza własnoręcznym podpisem);
 • Kserokopia świadectwa dojrzałości (wraz z oryginałem do wglądu, celem poświadczenia za zgodność przez Uczelnię);
 • Dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia lub drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich (odpis lub poświadczona przez uczelnię kopia) wraz z suplementem do dyplomu lub w przypadku jego braku inny dokument, pozwalający ustalić średnią ze studiów i wynik studiów;
 • 1 fotografię kolorową w wersji elektronicznej - jpg, 2cm x 2.5cm, 236 x 295 pikseli – poprzez formularz rejestracyjny;
 • 1 fotografię papierową zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (taka sama jak fotografia cyfrowa dołączona do internetowego formularza rejestracyjnego);
 • Teczka wiązana A4 - biała;

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów, który zrealizował grupę przedmiotów z zakresu pedagogiki opiekuńczo-resocjalizacyjnej ma pogłębioną i poszerzoną wiedzę z zakresu psychologii i pedagogiki, pozwalającej na rozumienie procesów rozwoju, socjalizacji, wychowania, nauczania-uczenia się. Ponadto jest świadomy konieczności doskonalenia własnego warsztatu pracy oraz ma przekonanie o sensie, wartości i potrzebie podejmowania działań pedagogicznych w środowisku społecznym. Absolwent ma rozwinięte zdolności w zakresie refleksyjności i wrażliwości etycznej i moralnej oraz poczucie odpowiedzialności, a także potrafi dokonać analizy działań swoich i innych w planowaniu celów zorientowanych na pomoc i wsparcie. Poza tym ma pogłębioną świadomość roli zawodowej i odpowiedzialności z niej wypływającej, a co za tym idzie – ma wzmocnioną postawę prospołeczną. Absolwent ma także rozwinięte umiejętności radzenia sobie na rynku pracy, poszerzania własnych kompetencji i zdobywania nowych umiejętności.

Absolwent studiów, który zrealizował grupę przedmiotów z zakresu edukacji inkluzyjnej dorosłych jest wyposażony w wiedzę i umiejętności niezbędne do projektowania, organizowania oraz prowadzenia działań w zakresie inkluzji osób marginalizowanych i wykluczonych społecznie w placówkach opiekuńczych, wychowawczych, edukacyjnych i integracyjnych, specjalnych i ogólnodostępnych, zgodnie z indywidualnymi potrzebami oraz predyspozycjami tych osób. Przygotowanie o charakterze interdyscyplinarnym, zorientowane jest ogólnie na problematykę kształcenia, wychowania, opieki i wspierania dorosłych oraz starych o specjalnych potrzebach edukacyjnych, marginalizowanych i wykluczonych społecznie w szczególności: rozpoznawania (diagnozowania) specjalnych potrzeb tych osób, określania i organizowania form i sposobów udzielania wsparcia; wprowadzania innowacyjnych rozwiązań organizacyjnych i metodycznych w ich adaptacji i integracji oraz integrowania osób i grup w celu efektywnego wykorzystania istniejących zasobów.

Absolwent studiów, który zrealizował grupę przedmiotów z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego ma pogłębioną i poszerzoną wiedzę z zakresu pedagogiki i psychologii (w tym pedagogiki pracy i psychologii pracy) pozwalającą na rozumienie procesów rozwoju, w tym rozwoju całożyciowego i zawodowego, wychowania, nauczania-uczenia się. Ponadto jest świadomy konieczności doskonalenia własnego warsztatu pracy doradcy oraz ma przekonanie o sensie, wartości i potrzebie podejmowania działań pedagogicznych, poradniczych i doradczych w środowisku społecznym. Absolwent ma rozwinięte zdolności w zakresie refleksyjności i wrażliwości etycznej i moralnej oraz poczucie odpowiedzialności, a także potrafi dokonać analizy działań swoich i innych w planowaniu celów zorientowanych na pomoc i wsparcie doradcze. Poza tym ma pogłębioną świadomość roli zawodowej i odpowiedzialności z niej wypływającej, a co za tym idzie - ma wzmocnioną postawę prospołeczną. Absolwent ma także rozwinięte umiejętności radzenia sobie na rynku pracy, poszerzania własnych kompetencji i zdobywania nowych umiejętności. Co więcej ma uporządkowaną wiedzę, umiejętności i kompetencje dotyczące całożyciowego rozwoju zawodowego jednostki oraz innych procesów edukacyjno-zawodowych mających wpływ na budowanie/konstruowanie ścieżki kariery zawodowej.

4. Kierunek: Praca socjalna

Studia drugiego stopnia (4 semestry) stacjonarne.

Wydział Pedagogiczny i Artystyczny
Miejsce prowadzenia zajęć: Kielce

Terminy:
rejestracja od 2019-07-29 do 2019-09-25,
ogłoszenie wyników 2019-09-27,
składanie dokumentów od 2019-09-28 do 2019-09-30.

Rodzaj naboru: uzupełniający
Opłata rekrutacyjna: 85 PLN
Minimalna ocena wymagana do zakwalifikowania: 4

Opis

Studia przeznaczone są dla absolwentów:
-kierunków z dziedziny nauk społecznych
-kierunków z dziedziny nauk humanistycznych
-kierunków z dziedziny nauk medycznych i nauk o zdrowiu

Kryteria kwalifikacji

 • Absolwent studiów I stopnia
  1. Konkurs dyplomów

   Ocena z dyplomu studiów pierwszego stopnia.
   Minimalna ocena na dyplomie uprawniająca kandydata do wpisu na listę studentów: 4

   Przedmioty:

   ocena z dyplomu (ocena z dyplomu studiów pierwszego stopnia)
  2. Ranking ocen

   W przypadku jednakowych ocen z dyplomu o przyjęciu decyduje średnia ze studiów pierwszego stopnia.

   Przedmioty:

   średnia ocen (średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia)

Wymagane dokumenty

 • Wydruk internetowego formularza (prawdziwość danych zawartych w formularzu, kandydat potwierdza własnoręcznym podpisem);
 • Kserokopia świadectwa dojrzałości (wraz z oryginałem do wglądu, celem poświadczenia za zgodność przez Uczelnię);
 • Dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia lub drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich (odpis lub poświadczona przez uczelnię kopia) wraz z suplementem do dyplomu lub w przypadku jego braku inny dokument, pozwalający ustalić średnią ze studiów i wynik studiów;
 • 1 fotografię kolorową w wersji elektronicznej - jpg, 2cm x 2.5cm, 236 x 295 pikseli – poprzez formularz rejestracyjny;
 • 1 fotografię papierową zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (taka sama jak fotografia cyfrowa dołączona do internetowego formularza rejestracyjnego);
 • Teczka wiązana A4 - biała;

Sylwetka absolwenta

Dwuletnie studia magisterskie na kierunku praca socjalna dają studentowi wielostronną i interdyscyplinarną wiedzę na temat problemów społecznych i ich uwarunkowań, które stanowią przyczynę dysfunkcyjnego funkcjonowania jednostek i grup, z jednoczesnym wskazaniem na kierunki możliwych działań zarówno instytucjonalnych jak i środowiskowych, które stanowią odpowiedź na potrzeby społeczne i socjalne tych jednostek i grup.

Na studiach drugiego stopnia student zdobywa pogłębioną wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne w ramach programu nauczania w wybranych grupach przedmiotów.

Celem studiów drugiego stopnia jest przygotowanie profesjonalnych kadr zdolnych sterować, stymulować i wspomagać całożyciowe nabywanie i rozwijanie kompetencji dzieci, dorosłych i starszych w utrzymaniu, odzyskaniu i ochronie samodzielności, wypracowaniu racjonalnego stosunku do własnego i cudzego życia. Wspieranie w dążeniu do realizacji różnorakich form aktywności wysoko korelowanych z jakością życia, różnorodnych form rekreacji i wypoczynku, zrzeszania się i egzekwowania swoich praw do godnego życia. Wspomaganie i stymulowanie ludzi dorosłych i starszych do rozwiązywania przez nich życiowych zadań w warunkach domowych i instytucjonalnych formach pomocy, opieki dziennej i wsparcia społecznego.

Kształcenie w ramach grup przedmiotów umożliwia studentom/absolwentom przygotowanie się do współpracy w obszarze pomocy społecznej na zasadzie partnerstwa z organizacjami społecznymi i pozarządowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi. Absolwent pracy socjalnej ma rozbudzoną potrzebę kształcenia ustawicznego i rozwoju zawodowego oraz jest przygotowany do pracy badawczej i kontynuacji edukacji na kursach, szkoleniach, jak również uczestnictwa w innych ofertach edukacyjnych. Ma umiejętność prowadzenia badań, dostrzegania oraz samodzielnego rozwiązywania problemów teoretycznych i praktycznych z zakresu pracy socjalnej i pomocy społecznej oraz dziedzin pokrewnych. Ich główne cele związane są ze zmianą społeczną, rozwiązywaniem problemów dotyczących potrzeby wsparcia, aktywizacji i integracji społecznej jednostek, grup i społeczności zagrożonych wykluczeniem, wykluczonych, wszystkim tym, którzy z różnych powodów nie mogą, nie chcą lub nie potrafią pokierować swoim życiem tak aby przebiegało ono pomyślnie.

Studia dają kwalifikacje do pracy zawodowej i planowania ścieżki kariery zawodowej. Praca socjalna daje szerokie perspektywy zatrudnienia tak w kraju jak i zagranicą w systemie wsparcia społecznego w instytucjach rządowych i pozarządowych. Studia przygotowują do pracy w ośrodkach pomocy społecznej, domach pomocy społecznej, środowiskowych domach samopomocy, ośrodkach terapii zajęciowej, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, świetlicach środowiskowych, terapeutycznych, socjoterapeutycznych, szpitalach, ośrodkach penitencjarnych, organizacjach i stowarzyszeniach samopomocowych. Otwierają się na nowe i ciągle tworzone możliwości kształcenia ustawicznego i kształcenia zawodowego przygotowującego do elastycznego odpowiadania na potrzeby społeczne i potrzeby rynku pracy, także w formie samozatrudnienia.

5. Kierunek: Praca socjalna

Studia drugiego stopnia (4 semestry) niestacjonarne.

Wydział Pedagogiczny i Artystyczny
Miejsce prowadzenia zajęć: Kielce

Terminy:
rejestracja od 2019-07-29 do 2019-09-25,
ogłoszenie wyników 2019-09-27,
składanie dokumentów od 2019-09-28 do 2019-09-30.

Limit miejsc: 20
Opłata rekrutacyjna: 85 PLN
Wysokość czesnego: 4000 PLN (opłata za rok studiów, płatna w 8 ratach)
Minimalna ocena wymagana do zakwalifikowania: 4

Opis

Studia przeznaczone są dla absolwentów:
-kierunków z dziedziny nauk społecznych
-kierunków z dziedziny nauk humanistycznych
-kierunków z dziedziny nauk medycznych i nauk o zdrowiu

Kryteria kwalifikacji

 • Absolwent studiów I stopnia
  1. Konkurs dyplomów

   Ocena z dyplomu studiów pierwszego stopnia.
   Minimalna ocena na dyplomie uprawniająca kandydata do wpisu na listę studentów: 4

   Przedmioty:

   ocena z dyplomu (ocena z dyplomu studiów pierwszego stopnia)
  2. Ranking ocen

   W przypadku jednakowych ocen z dyplomu o przyjęciu decyduje średnia ze studiów pierwszego stopnia.

   Przedmioty:

   średnia ocen (średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia)

Wymagane dokumenty

 • Wydruk internetowego formularza (prawdziwość danych zawartych w formularzu, kandydat potwierdza własnoręcznym podpisem);
 • Kserokopia świadectwa dojrzałości (wraz z oryginałem do wglądu, celem poświadczenia za zgodność przez Uczelnię);
 • Dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia lub drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich (odpis lub poświadczona przez uczelnię kopia) wraz z suplementem do dyplomu lub w przypadku jego braku inny dokument, pozwalający ustalić średnią ze studiów i wynik studiów;
 • 1 fotografię kolorową w wersji elektronicznej - jpg, 2cm x 2.5cm, 236 x 295 pikseli – poprzez formularz rejestracyjny;
 • 1 fotografię papierową zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (taka sama jak fotografia cyfrowa dołączona do internetowego formularza rejestracyjnego);
 • Teczka wiązana A4 - biała;

Sylwetka absolwenta

Dwuletnie studia magisterskie na kierunku praca socjalna dają studentowi wielostronną i interdyscyplinarną wiedzę na temat problemów społecznych i ich uwarunkowań, które stanowią przyczynę dysfunkcyjnego funkcjonowania jednostek i grup, z jednoczesnym wskazaniem na kierunki możliwych działań zarówno instytucjonalnych jak i środowiskowych, które stanowią odpowiedź na potrzeby społeczne i socjalne tych jednostek i grup.

Na studiach drugiego stopnia student zdobywa pogłębioną wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne w ramach programu nauczania w wybranych grupach przedmiotów.

Celem studiów drugiego stopnia jest przygotowanie profesjonalnych kadr zdolnych sterować, stymulować i wspomagać całożyciowe nabywanie i rozwijanie kompetencji dzieci, dorosłych i starszych w utrzymaniu, odzyskaniu i ochronie samodzielności, wypracowaniu racjonalnego stosunku do własnego i cudzego życia. Wspieranie w dążeniu do realizacji różnorakich form aktywności wysoko korelowanych z jakością życia, różnorodnych form rekreacji i wypoczynku, zrzeszania się i egzekwowania swoich praw do godnego życia. Wspomaganie i stymulowanie ludzi dorosłych i starszych do rozwiązywania przez nich życiowych zadań w warunkach domowych i instytucjonalnych formach pomocy, opieki dziennej i wsparcia społecznego.

Kształcenie w ramach grup przedmiotów umożliwia studentom/absolwentom przygotowanie się do współpracy w obszarze pomocy społecznej na zasadzie partnerstwa z organizacjami społecznymi i pozarządowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi. Absolwent pracy socjalnej ma rozbudzoną potrzebę kształcenia ustawicznego i rozwoju zawodowego oraz jest przygotowany do pracy badawczej i kontynuacji edukacji na kursach, szkoleniach, jak również uczestnictwa w innych ofertach edukacyjnych. Ma umiejętność prowadzenia badań, dostrzegania oraz samodzielnego rozwiązywania problemów teoretycznych i praktycznych z zakresu pracy socjalnej i pomocy społecznej oraz dziedzin pokrewnych. Ich główne cele związane są ze zmianą społeczną, rozwiązywaniem problemów dotyczących potrzeby wsparcia, aktywizacji i integracji społecznej jednostek, grup i społeczności zagrożonych wykluczeniem, wykluczonych, wszystkim tym, którzy z różnych powodów nie mogą, nie chcą lub nie potrafią pokierować swoim życiem tak aby przebiegało ono pomyślnie.

Studia dają kwalifikacje do pracy zawodowej i planowania ścieżki kariery zawodowej. Praca socjalna daje szerokie perspektywy zatrudnienia tak w kraju jak i zagranicą w systemie wsparcia społecznego w instytucjach rządowych i pozarządowych. Studia przygotowują do pracy w ośrodkach pomocy społecznej, domach pomocy społecznej, środowiskowych domach samopomocy, ośrodkach terapii zajęciowej, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, świetlicach środowiskowych, terapeutycznych, socjoterapeutycznych, szpitalach, ośrodkach penitencjarnych, organizacjach i stowarzyszeniach samopomocowych. Otwierają się na nowe i ciągle tworzone możliwości kształcenia ustawicznego i kształcenia zawodowego przygotowującego do elastycznego odpowiadania na potrzeby społeczne i potrzeby rynku pracy, także w formie samozatrudnienia.

6. Kierunek: Sztuki plastyczne

Studia drugiego stopnia (4 semestry) stacjonarne.

Wydział Pedagogiczny i Artystyczny
Miejsce prowadzenia zajęć: Kielce

Terminy:
rejestracja od 2019-07-31 do 2019-09-25,
ogłoszenie wyników 2019-09-27,
składanie dokumentów od 2019-09-28 do 2019-09-30.

Rodzaj naboru: uzupełniający
Opłata rekrutacyjna: 85 PLN
Minimalna ocena wymagana do zakwalifikowania: 4

Opis

Studia przeznaczone są dla absolwentów kierunków artystycznych i projektowych w dyscyplinie sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki

Kryteria kwalifikacji

 • Absolwent studiów I stopnia
  1. Konkurs dyplomów

   Ocena na dyplomie ze studiów pierwszego stopnia.

   Minimalna ocena na dyplomie uprawniająca kandydata do wpisu na listę studentów: 4

   Przedmioty:

   ocena z dyplomu (ocena na dyplomie ze studiów pierwszego stopnia)
  2. Ranking ocen

   W przypadku jednakowych ocen z dyplomu o przyjęciu decyduje średnia ze studiów pierwszego stopnia.

   Przedmioty:

   średnia ocen (średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia)

Wymagane dokumenty

 • Wydruk internetowego formularza (prawdziwość danych zawartych w formularzu, kandydat potwierdza własnoręcznym podpisem);
 • Kserokopia świadectwa dojrzałości (wraz z oryginałem do wglądu, celem poświadczenia za zgodność przez Uczelnię);
 • Dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia lub drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich (odpis lub poświadczona przez uczelnię kopia) wraz z suplementem do dyplomu lub w przypadku jego braku inny dokument, pozwalający ustalić średnią ze studiów i wynik studiów;
 • 1 fotografię kolorową w wersji elektronicznej - jpg, 2cm x 2.5cm, 236 x 295 pikseli – poprzez formularz rejestracyjny;
 • 1 fotografię papierową zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (taka sama jak fotografia cyfrowa dołączona do internetowego formularza rejestracyjnego);
 • Teczka wiązana A4 - biała;

Sylwetka absolwenta

Kierunek sztuki plastyczne opiera się na wszechstronnym kształceniu artystycznym w obszarze sztuk plastycznych i prowadzi do pogłębienia wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych w zakresie stosowania różnorodnych mediów artystycznych do wyrażania własnych koncepcji. Skoncentrowanie programu na zasadniczych kierunkach rozwoju sztuk plastycznych, jej mediów klasycznych i współczesnych pozwala na uzyskanie pełnych zdolności do posługiwania się złożonym, interdyscyplinarnym językiem plastycznym, elastycznego poruszania się pomiędzy dyscyplinami działalności twórczej. Kształcenie w ramach bloku przedmiotów kierunkowych oraz fakultatywnych obejmujących fundamentalne dla sztuki media bazuje na uczeniu posługiwania się mediami plastycznymi, ich elastycznego stosowania w zależności od potrzeb, posiadanych możliwości oraz wzajemnego łączenia, celem prowadzenia niezależnej pracy twórczej. Kontynuacja kształcenia teoretycznego, bezpośrednio nawiązującego do aktualnej problematyki sztuk plastycznych, a zwłaszcza poszukiwania współczesnych kontekstów historycznych, estetycznych, społecznych i kulturowych prowadzi do wykształcenia świadomej postawy twórczej, o szerokich horyzontach myślowych, zdolnej do prowadzenia wielowymiarowej działalności twórczej. Program daje szansę na uzyskanie kompetencji w obszarach ułatwiających funkcjonowanie artyście na rynku pracy, w zawodach m.in. o istotnym znaczeniu dla rozwoju przemysłów kreatywnych regionu świętokrzyskiego, jak grafika projektowa, wzornictwo oraz multimedia.

Szeroki wachlarz możliwości oferowanych w ramach poszczególnych pracowni Instytutu Sztuk Pięknych, indywidualne podejście do studenta wynikające z bezpośredniego kontaktu z prowadzącymi zajęcia pozwala na obranie przez niego własnej drogi już po drugim semestrze. Bloki obieralnych przedmiotów zebrane w cztery grupy: kreacje artystyczne, projektowanie grafiki wydawniczej, projektowanie form użytkowych i projektowanie multimedialne dają możliwość zawężenia kształcenia do obszarów najbardziej istotnych dla studenta, zgodnych z jego zainteresowaniami, możliwościami twórczymi, skonkretyzowania jego ścieżki rozwoju w kierunku artystycznym, bądź projektowym. Dyplom magisterski realizowany od drugiego semestru studiów stanowi dzieło plastyczne powstałe w ramach Magisterskiej pracowni artystycznej, Magisterskiej pracowni fakultatywnej wraz z towarzyszącym mu opracowaniem teoretycznym problemu badawczego, związanego z obszarem sztuk plastycznych. Realizacja dyplomowa wynika z indywidualnych pasji artystycznych dyplomanta, jego indywidualnych predyspozycji, możliwości ekspresyjnych, intelektualnych i bezpośrednio ukazuje osiągnięte przez niego efekty uczenia się w zakresie wiedzy teoretycznej i praktycznej, umiejętności realizacji i kreacji prac plastycznych, umiejętności stosowania technik i technologii plastycznych, umiejętności publicznego prezentowania własnych dokonań twórczych, kompetencji do bycia samodzielnym, autonomicznym twórcą.

Cele kształcenia:

- nabycie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych do pełnej, samodzielnej pracy artystycznej, naukowej, zawodowej w oparciu o efekty uczenia się z uwzględnieniem indywidualnych zainteresowań studenta,

- nabycie umiejętności świadomego, samodzielnego poszukiwania nowych form, środków wyrazu w obszarze klasycznych i współczesnych mediów wizualnych, umożliwiające posługiwanie się interdyscyplinarnym językiem współczesności i przyszłości,

- rozwijanie umiejętności pełnego posługiwania się technologiami stosowanymi w różnego typu przekazach artystycznych,

- pogłębienie ogólnej wiedzy humanistycznej ze szczególnym uwzględnieniem historii i teorii sztuki.

Absolwent posiada wiedzę, umiejętności, kompetencje społeczne wszechstronnego artysty, aktywnego twórcy w zakresie sztuk wizualnych oraz uczestnika i organizatora kultury współczesnej. Potrafi realizować i upowszechniać złożone pod względem formy i treści kreacje wizualne i multimedialne. Przygotowany jest do pełnienia społecznej funkcji artysty plastyka – absolwenta kierunku artystycznego, prowadzenia samodzielnej działalności twórczej, podjęcia pracy zawodowej w instytucjach kultury i sztuki, ośrodkach upowszechniania kultury wizualnej, mass-mediach, strukturach promocyjnych i reklamowych, zespołach projektowych.

Absolwent kończący kształcenie w ramach bloku przedmiotów kreacje artystyczne jest interdyscyplinarnym artystą potrafiącym realizować wypowiedzi plastyczne w obrębie indywidualnych zainteresowań, predyspozycji. Posiada dodatkową wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie posługiwania się złożonym, interdyscyplinarnym językiem plastycznym, zdolnym do twórczego i swobodnego łączenia mediów, technik i technologii. To osoba zdolna do podjęcia niezależnej działalności artystycznej w wybranym przez siebie obszarze sztuk plastycznych, współpracy z instytucjami upowszechniania kultury i sztuki.

Absolwent kończący kształcenie w ramach bloku przedmiotów projektowanie grafiki wydawniczej jest artystą – projektantem opraw graficznych różnorodnych publikacji drukowanych i cyfrowych, w tym wydawnictw zwartych, periodyków czasowych, ilustracji książkowych i prasowych, plakatów. To osoba zdolna do podjęcia pracy w studiach projektowych, agencjach wydawniczych, szeroko pojętych mass mediach.

Absolwent kończący kształcenie w ramach bloku przedmiotów projektowanie form użytkowych jest artystą – projektantem tworzącym różnorodne produkty funkcjonalne, w tym tekstylia użytkowe, potrafiącym być odpowiedzialnym za proces powstania projektu od momentu kreowania koncepcji, do jego pełnego modelowania i prototypowania. To osoba zdolna do podjęcia pracy w studiach i zespołach projektowych, zakładach produkcyjnych.

Absolwent kończący kształcenie w ramach bloku przedmiotów projektowanie multimedialne jest artystą – projektantem tworzącym wszelkiego rodzaju przekazy multimedialne, przede wszystkim interfejsy stron internetowych, aplikacji mobilnych, grafikę internetową, animacje komputerowe i grafikę animacyjną filmy wideo. To osoba zdolna do podjęcia pracy w studiach i agencjach interaktywnych, filmowych, graficznych.

7. Kierunek: Visual Arts

Studia drugiego stopnia (4 semestry) stacjonarne.

Wydział Pedagogiczny i Artystyczny
Miejsce prowadzenia zajęć: Kielce

Terminy:
rejestracja od 2019-06-01 do 2019-09-25,
ogłoszenie wyników 2019-09-27,
składanie dokumentów od 2019-09-28 do 2019-09-30.

Limit miejsc: 15
Opłata rekrutacyjna: 150 PLN
Wysokość czesnego: 9000 EUR (opłata za rok studiów, płatna w 8 ratach)
Minimalna ocena wymagana do zakwalifikowania: 4

Opis

Studia przeznaczone są dla absolwentów kierunków artystycznych i projektowych w dyscyplinie sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki.

Wymagany jest dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego, pod warunkiem, że kształcenie średnie lub kształcenie na studiach wyższych nie było prowadzone w języku angielskim:

Cambridge English First-FCF,
IELT 5-6.5,
TOEFL iBT 87-105.

W przypadku braku dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego przeprowadzona będzie rozmowa kwalifikacyjna (23 lipca 2019 r.), potwierdzająca przygotowanie kandydata do studiowania w języku angielskim, z rozmowy kwalifikacyjnej zwolnieni są:

-absolwenci szkół średnich z angielskim językiem wykładowym, którzy złożyli egzamin maturalny w języku angielskim,
-studenci co najmniej II roku studiów kierunku filologia ze specjalnością filologia angielska,
-absolwenci studiów kierunku filologia ze specjalnością filologia angielska,
-absolwenci nauczycielskiego kolegium języków obcych – specjalność język angielski,
-absolwenci studiów wyższych prowadzonych w języku angielskim przez uczelnie polskie lub zagraniczne.

Ocena predyspozycji plastycznych na podstawie złożonej teczki prac plastycznych (portfolio kandydata), zawierającej realizacje w wybranych technikach – minimum 10 sztuk w formacie nie mniejszym niż A3.

Teczki należy składać do 25 września 2019 r. do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego:
ul. Krakowska 11, sala 106
25-029 Kielce
tel. 41 349 67 40
tel. 41 349 67 94

Prace powinny być podpisane imieniem i nazwiskiem kandydata i złożone w zamkniętej teczce.
W przypadku kandydatów obcokrajowców dopuszczalną formą portfolio jest dokumentacja cyfrowa (w formatach jpg, tiff, pdf, w rozdzielczościach 330 dpi, krótszy bok pracy minimum 25 cm).

Kryteria kwalifikacji

 • Absolwent studiów I stopnia
  1. Konkurs dyplomów

   Ocena na dyplomie ze studiów pierwszego stopnia.

   Minimalna ocena na dyplomie uprawniająca kandydata do wpisu na listę studentów: 4

   Przedmioty:

   ocena z dyplomu (ocena na dyplomie ze studiów pierwszego stopnia)
  2. Ranking ocen

   W przypadku jednakowych ocen z dyplomu o przyjęciu decyduje średnia ze studiów pierwszego stopnia.

   Przedmioty:

   średnia ocen (średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia)

Wymagane dokumenty

 • Wydruk internetowego formularza (prawdziwość danych zawartych w formularzu, kandydat potwierdza własnoręcznym podpisem);
 • Kserokopia świadectwa dojrzałości (wraz z oryginałem do wglądu, celem poświadczenia za zgodność przez Uczelnię);
 • Dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia lub drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich (odpis lub poświadczona przez uczelnię kopia) wraz z suplementem do dyplomu lub w przypadku jego braku inny dokument, pozwalający ustalić średnią ze studiów i wynik studiów;
 • 1 fotografię kolorową w wersji elektronicznej - jpg, 2cm x 2.5cm, 236 x 295 pikseli – poprzez formularz rejestracyjny;
 • 1 fotografię papierową zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (taka sama jak fotografia cyfrowa dołączona do internetowego formularza rejestracyjnego);
 • Teczka wiązana A4 - biała;

Sylwetka absolwenta

Arts course is based on comprehensive artistic education in the field of Visual Arts which results in gaining knowledge, abilities and social skills in the field of using varying art media used to express own concepts. Framework program is based on visual arts courses development, including traditional and contemporary media and allows to obtain full skills to use interdisciplinary, plastic language, flexible balance between discipline of creative activity. Education within elective areas both directional and facultative including media fundamental for art, bases on learning the skills of use of visual arts media, the application of flexible use of them according to the needs, individual abilities, interlinking them in order to undertake independent artistic work. A continuation of theoretical education directly refers to present issues of the visual arts, especially stablishing the present historical, esthetical, social and cultural context leads to conscious creative attitude creation, with very broad horizons, able to carry on multi-dimensional creative activity. Program provides with an opportunity to gain skills to facilitate artist’s integration to the labour market, in profession such as: of a great significance for development of creative industries in Świętokrzyskie region, such as graphic design, product design and multimedia.

A wide range of possibilities offered within the individual studios at the Institute of Fine Arts, individual approach to students resulting from the studies characteristic allows to choose own way already after II semester. Education within four elective areas: artistic creations, publishing graphic design, industrial design, multimedia design offers to students the possibility to narrow the most prominent areas of education, according to their interests, creative skills, identification of path of development towards art or design. Master’s diploma implemented from II semester being a work of art developed within the Master’s art studio, Master’s faculty studio including theoretical problem, related to filed of visual arts. Master’s diploma arises from the individual predispositions, expressive and intellectual skills, directly reveals theoretical and practical educational achievements, abilities to realize and create work of art, ability to use plastic technique and technology, skills to express himself/herself during public presentation related to the own achievements, has competences necessary for being a independent and autonomy creator.

Learning outcomes:

- gaining knowledge, competencies and social skills required for independent artistic, scientific and professional work based on learning outcomes including student’s personal interests,

- development of the ability to independent explorations of new forms, means of expression and media, allow the use of interdisciplinary contemporary and future language,

- development of the full ability to use technology applied to different types of artistic creations,

- ability to increase general humanistic knowledge with a particular consideration of history and theory of art.

Graduate has a knowledge, skills and social competencies of comprehensive visual artist, active visual arts creator and modern culture organizer. Has ability to realize and promote visual and multimedia creations with complexed form and content. Is prepared to perform social functions as visual artist – visual arts graduate, is able to carry on an independent artistic activity, undertake professional employment in institution of culture and art, centres for spreading visual culture, mass-media, promotional and advertising structures, design team.

Graduate finishing education within artistic creation block is an interdisciplinary creator who is able to perform artistic statement in a field of personal interests and predispositions. Has additional knowledge, skills and competencies in the field of using complexed, interdisciplinary language, is able to freely combine media, technic and technology. It is person who is capable of undertaking independent artistic activities in chosen field of visual arts, cooperate with institutes for art and culture popularization.

Graduate finishing education within publishing graphic design block is an artist-designer of visuals of various printed and digital publications including monographs, periodicals, book and press illustrations, posters. Has ability to undertake employment in design, publishing and widely understood mass media studio.

Graduate finishing education within industrial design block is an artist-designer capable of creating various functional products, including textiles, can be responsible for the project creation process from the development of an idea, to its complex modelling and prototyping. Has ability to undertake employment in design studio and team, manufacturing facility.

Graduate finishing education within multimedia design block is a creator - designer of various types of multimedia messages, including computer animation, graphic animation and video movies. A person is capable of working in a studio and interactive, movie, graphic agency.

Graduate has a possibility of continuing education on the third level degree (doctoral programmes) in the visual arts discipline: visual arts and art conservation in authorized educational units, can individually apply for the award of the academic degree of doctor in the specified discipline in authorized educational units. Graduate can broaden education during postgraduate studies in the field of visual arts, and other, including pedagogical studies with qualification in school teaching.

Aktualności

 • 2019-09-12

  Stypendia mocno w górę

  Świetna informacja dla studentów UJK. W nowym roku akademickim wzrośnie wysokość stypendiów. I to znacznie. Czytaj więcej

 • 2019-09-11

  Studia MBA na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego

  Do końca września trwa rekrutacja na studia dla menadżerów. Na naszej uczelni rusza Program Executive MBA. Czytaj więcej

 • 2019-07-10

  Świetny wynik rekrutacji

  7 112 kandydatów starało się o przyjęcie na Uniwersytet Jana Kochanowskiego. To więcej niż przed rokiem, pomimo malejącej liczby maturzystów. Czytaj więcej

 • 2019-07-05

  Nowy moduł fakultatywny na studiach II stopnia - Zdrowie Publiczne

  Od roku akademickiego 2019/2020 na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu uruchomiony zostanie nowy moduł fakultatywny przeznaczony dla przyszłych koderów medycznych. Czytaj więcej

 • 2019-06-25

  Nowy kierunek studiów

  Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna to nowość w ofercie UJK. Absolwenci tego kierunku zdobędą wiedzę m.in. z zakresu edukacji, literatury dziecięcej i promocji zdrowia. Będą też przygotowani do nauczania języka angielskiego. Czytaj więcej

 • 2019-05-31

  Rekrutacja na studia

  Jakie kierunki oferuje Uniwersytet Jana Kochanowskiego? Jak dostać się na studia? O jakich terminach należy pamiętać? Czym są progi punktowe? Przedstawiamy najważniejsze informacje dla kandydatów na studia. Czytaj więcej

 • 2019-05-14

  Ruszają elitarne studia

  To okazja do podniesienia kwalifikacji dla biznesmenów, samorządowców, osób zarządzających. Na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego rusza Program Executive MBA. Czytaj więcej

 • 2019-06-19

  Kursy dla kandydatów

  Instytut Edukacji Muzycznej zaprasza na kursy przygotowawcze do egzaminów wstępnych na studia I stopnia. Czytaj więcej

 • 2019-05-31

  Inżynieria danych

  Chcesz zostać specjalistą w najbardziej dynamicznie rozwijającej się dziedzinie technologii informatycznych? Zapisz się na inżynierię danych. To nowa specjalność, która na świecie uważana jest zgodnie za dominującą profesję XXI wieku. Czytaj więcej

 • 2019-05-20

  Logopedia - kierunek z przyszłością

  Uniwersytet Jana Kochanowskiego uruchamia nowy kierunek - logopedię ogólną na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia. Rekrutacja trwa do 8 lipca. Czytaj więcej

Więcej aktualności

Wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami

Uniwersyteckie Centrum Wsparcia i Rehabilitacji

ul. Śląska 11A
25-328 Kielce
Godz. przyjęć:
poniedziałek - piątek w godz. 8:00 - 15:00
tel. 41 349-78-78

Informacje dla kandydatów: http://www.ujk.edu.pl/pjm.html
Strona www: http://www.ujk.edu.pl/ucwir

Biuro Rekrutacji

ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce
(Informacja o rekrutacji)

tel. 41 349 72 27, 41 349 72 24
fax. 41 349 72 28